Digital extension module

Aptvertās iespējas

Saturs

  Daudzi latvieši it nodibinājuši Portugālē ģimenes pārsvarā jauktās ģimenes un audzina jauno paaudzi.

  Ar to tiek aizsākta plaša mēroga apspriešanās par Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kuras mērķis ir izvirzīt aptvertās iespējas labi funkcionējošu un taisnīgu darba tirgu un sociālās drošības sistēmu atbalstam. Nozīmīgākās aptvertās jomas ir: vienlīdzīgas iespējas un piekļuve darba tirgum; taisnīgi darba nosacījumi; sociālā aizsardzība.

  Šī iniciatīva ir paredzēta eurozonai, bet būs pieejama arī citām Eiropas Savienības ES valstīm, ja tās vēlēsies pievienoties.

  aptvertās iespējas

  Aptvertās jomas: prasmes, tādas kā valodas prasme, lasītprasme un rēķināšanas prasme, kā arī izglītība un mūžizglītība; elastīgi un droši darba līgumi, lai atvieglotu ienākšanu darba tirgū un veicinātu karjeras pāreju, ļaujot darba devējiem reaģēt uz pieprasījuma izmaiņām; aptvertās iespējas profesionālā pāreja, tostarp vairāku darbvietu nomaiņa un karjeras pārtraukumi; aktīvs atbalsts nodarbinātībai tiem, kuriem jāattīsta prasmes, iemaņas un darba pieredze; dzimumu līdztiesība un līdzsvars starp profesionālo un privāto dzīvi, tostarp atbilstošs atvaļinājums un bērnu aprūpes iespējas; vienlīdzīgas iespējas, tostarp mazāk labvēlīgos apstākļos esošām grupām, uz kurām neattiecas jau esošie tiesību akti.

  Taisnīgi darba nosacījumi Ir jāizveido tiesību aptvertās iespējas pienākumu līdzsvars starp darba ņēmējiem un darba devējiem, lai nodrošinātu elastīgumu un drošību, kas var atvieglot darbvietu radīšanu un pieņemšanu darbā. Aptvertās jomas: nodarbinātības nosacījumi, tostarp decentralizētas, pašorganizētas nodarbinātības veidi un izvairīšanās no ļaunprātīgas pārbaudes laika izmantošanas; algas, kas nodrošina cilvēka cienīgu dzīves līmeni un palīdz novērst strādājošo nabadzību; darba drošība un veselības aizsardzība ne tikai mazāk stabilu darba attiecību, aptvertās iespējas nodarbinātības modeļu un darbaspēka novecošanas kontekstā; sociālais dialogs un darba ņēmēju līdzdalība: autonoma un reprezentatīva partnerība ar spēju vienoties par koplīgumiem.

  aptvertās iespējas

  Piemērota un ilgtspējīga sociālā aizsardzība Tā ietver piekļuvi pakalpojumiem, kas ir būtiski cilvēka cieņai atbilstīgiem dzīves apstākļiem un aizsardzībai pret riskiem dzīves laikā. Tā ļauj iedzīvotājiem pilnvērtīgi iesaistīties darba tirgū un sabiedrībā kopumā.

  aptvertās iespējas

  Paziņojumam ir pievienoti arī divi Komisijas dienestu darba dokumenti, kuros aprakstītas galvenās ekonomikas, darba tirgus un sociālās tendences, uz kurām pamatojas pīlārs, un izklāstīti līdzšinējie atbilstošie ES sasniegumi. Apspriešanās process Apspriešanās procesam ir trīs galvenie mērķi: 1.

  Izvērtēt esošos sasniegumus ES, to, cik lielā mērā esošās tiesības ir atbilstošas šodienas un nākotnes prasībām, jeb arī būtu nepieciešami jauni veidi. Aplūkot aptvertās iespējas tendences darba organizācijas modeļos un sabiedrībā, ņemot vērā demogrāfisko tendenču un jaunu tehnoloģiju ietekmi un citus faktorus, kā arī apzinot labāko praksi.

  aptvertās iespējas

  Apkopot viedokļus par to, kādā formā būtu veidojams Eiropas sociālo tiesību pīlārs un par īpašajām aptvertās iespējas vajadzībām. Turklāt ar apspriešanos būtu jāpalīdz ārpus eurozonas esošajām dalībvalstīm pieņemt lēmumu par to, vai piedalīties pīlārā.

  aptvertās iespējas

  Apspriešanās sākšana par Eiropas sociālo tiesību pīlāru COM final8. Pēdējo reizi atjaunots:

  aptvertās iespējas