Globālās klimata izmaiņas un Latvija

Globāla iespēja. Globālā izglītība- iespēja izprast sevi un pasauli

globāla iespēja pārbaudīts naudas pelnīšanas līdzeklis internetā

Globālā izglītība — spējas un iespējas Globāla iespēja Ikviena no šīm cilvēkam piemītošajām spējām mēdz izpausties dažādi, ņemot vērā cilvēka izcelsmi, identitāti, kultūru, empātiju, toleranci, temperamenta tipu un to, kā mēs cits citu redzam.

Globālā izglītība ļauj paskatīties uz katra planētas iedzīvotāja iespējām savā dzīvē piedzīvot visus šos brīnumus un, atmetot stereotipus, izzināt cilvēku un notikumu savstarpējo sasaisti, ietekmes un mijiedarbības pasaules kontekstā.

Tas vairs nav tikai teorētisks materiāls mācību grāmatā, tā ir ikdiena mums līdzās. Šodienas norises, kuru cēloņsakarības balstās pagātnes notikumos un kas nosaka pasaules attīstības nākotnes scenārijus. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības interesi un izpratni par globālo izglītību GI un līdzdalību globālajā izglītībā, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.

Aktualizējams jautājums — vai tas ir iespējams? Bieži interneta portālos un masu medijos tiek pievērsta uzmanība badā mirstošiem bērniem, cilvēka roku radītām kataklizmām saistībā ar vidi un ekoloģiju, vardarbību un neiecietību, kā pierādījums tam, ka nepieciešams mācīt bērnus runāt par svarīgām lietām, kas skar gan mūsu zemi, gan visu planētu kopumā.

globāla iespēja bināro opciju stratēģija 100

Arī Globāla iespēja, valstij attīstoties un iekļaujoties Eiropas un pasaules apritē, notiek nepārtraukts pārmaiņu process visās ar cilvēka darbošanos saistītās jomās.

Globalizācijas un integrācijas procesu ietekmē pasaulē pārmainās izglītības vide, izvirzot jaunas prasības izglītības kvalitātei. Šis laiks pieprasa no cilvēka apgūt arvien jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, lai spētu veiksmīgi dzīvot un pilnveidoties informācijas sabiedrības laikmetā. Tādēļ ir svarīgi mūsdienu izglītības iestādēs runāt par globālās izglītības jautājumiem, jo zināšanas un izpratne par tiem ļauj objektīvi uztvert notiekošo Latvijā un ārpus mūsu valsts robežām, un šos jautājumus var sekmīgi apgūt visos izglītojamo vecumposmos, sākot ar pirmsskolu, līdz vidusskolai.

5. Globālā sasilšana un tās sekas

No Kopumā projekts ilgs laika posmā globāla iespēja Dalībai projektā ir pieteikušās 24 Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādes, to skaitā ir 11 pirmsskolas izglītības iestādes, 7 pamatskolas, 6 vidusskolas. Minētā projekta ietvaros ir izveidota ekspertu grupa sešu cilvēku sastāvā, noslēgtas izglītības iestāžu vienošanās ar pašvaldību un patlaban norit darba grupu izveidošana katrā izglītības iestādē, kas iesaistīsies globāla iespēja īstenošanas aktivitātēs.

globāla iespēja kā atvērt papildu ienākumus

Ekspertu grupa jau strādā pie Latvijā esošās globālās izglītības politikas normatīvo dokumentu izpētes, kā arī veic globālās izglītības situācijas analīzi pamatizglītības standartā, mācību priekšmetu standartos un pirmsskolas izglītības vadlīnijās.

Izpētes rezultātā tiks sniegti priekšlikumi globālās izglītības integrēšanai Latvijas pirmsskolas un sākumskolas posmā dažādām mērķa grupām.

Nekas nav lokāls – viss ir globāls

Jau tagad varam uzskaitīt ieguvumus, ko triju gadu laikā globāla iespēja izglītības jomā saņems Rēzeknes novada izglītības iestādes. Projekts paredz, ka izglītības iestāžu pirmsskolas un sākumskolas globāla iespēja tiks nodrošināta un no projekta līdzekļiem finansēta pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas iespēja, apmeklējot Latvijas vadošo speciālistu seminārus par globālo izglītību.

Darbošanās tik liela mēroga starptautiskā projektā sniegs iespēju skolotājiem mācīties no globālās izglītības jomā daudz pieredzes bagātāku un zinošāku Globāla iespēja valstu kolēģiem, jo projekta sadarbības partneri ir Austrijas, Čehijas, Itālijas, Īrijas, Bulgārijas, Latvijas, Francijas, Lielbritānijas, Portugāles un Spānijas pašvaldības un izglītības organizācijas.

globāla iespēja 4 variants

Pedagogiem tiks sniegta iespēja piedalīties NVO aktivitātēs globālās izglītības jomā un 10 aktīvākie projektā iesaistītie pedagogi dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Bulgāriju. Vēl jo lielāks ieguvums būs projekta ietvaros izstrādātie mācību materiāli, kurus ikviena izglītības iestāde varēs izmantot mācību darba organizēšanā, integrējot globālo izglītību pirmsskolas un sākumskolas posmā.

Satura rādītājs

Ieguvēji būs ne tikai Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolu un sākumskolu skolotāji, bet arī ikviens šīs jomas skolotājs Latvijā. Projekta moto — TILTS UZ CERĪGU NĀKOTNI — aicina uz pozitīvām pārmaiņām mūsdienu pasaulē un, izjūtot lielu atbildību par notiekošo, izprotot šī projekta nozīmīgumu, ieguldot visus iespējamos resursus, ir cerība uz globālajā izglītībā zinošu skolotāju pienesumu izglītības sistēmas mainībai, kas ļaus attīstīties bērnu, jauniešu un pieaugušo spējām pielāgoties laikmeta prasībām.

Beatbox brilliance - Tom Thum - TEDxSydney

Biruta Rīvāne, Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības metodiķe, projekta eksperte Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.