novembra lāpu gājiens — Vikipēdija

Iespējas gājienam. Saskaņojuma saņemšana sapulču, gājienu un piketu organizēšanai

Saturs

  Cita informācija 1. Ja pieteikumu nav iespējams iesniegt šajā termiņā, jo par notikumu, saistībā ar kuru attiecīgais pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā notikuma, tad pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises.

  iespējas gājienam

  Iesniedzot pieteikumu, fiziskā persona uzrāda savu pasi, bet juridiskās personas pārstāvis uzrāda savu pasi un iesniedz juridiskās personas pilnvaru iesniegt pieteikumu. Visām pieteikumā minētajām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajām personām — pilns nosaukums, juridiskā adrese un iespējas gājienam numurs.

  Pieteikumā norādāms: 1 pasākuma iespējas gājienam sapulce, gājiens, pikets ; 2 pasākuma mērķis; iespējas gājienam pasākuma datums, sākuma un beigu laiks; 4 sapulces vai piketa vieta, gājiena maršruts; 5 plānotais dalībnieku skaits; 6 kāds atbalsts tiek lūgts no pašvaldības un policijas, lai sekmētu pasākuma netraucētu norisi; 7 organizators viens vai vairāki un tālruņa numurs, pa kuru var sazināties ar viņu; 8 pasākuma vadītājs; 9 pasākuma vadītāja palīgi, kā arī kārtības uzturētāji.

  iespējas gājienam

  Pieteikumam pievieno: 1 pasākuma norises vietas shēmu vai maršrutu; 2 kārtības uzturētāju sarakstu ar viņu parakstiem, iespējas gājienam apliecina piekrišanu piedalīties pasākumā kārtības uzturētāja statusā, vai līguma kopiju, ja pasākuma organizators par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākuma laikā ir noslēdzis līgumu ar apsardzes komersantu; 3 pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem.

  Iesniedzams dokuments.

  iespējas gājienam