Latvija | Pārresoru koordinācijas centrs

Iespēju attīstības stratēģija

Saturs

  Aizvērt Attīstības stratēģija Stratēģijas galvenais mērķis ir kalpot par ilgtermiņa ietvaru Teritorijas plānojumam un Attīstības programmai, radot priekšnoteikumus Ikšķiles novada ilgtspējīgai un integrētai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

  iespēju attīstības stratēģija

  Ikšķiles novads novada attīstības vīzija Saliedēta iedzīvotāju kopiena, kas atbildīgi piedalās lēmumu pieņemšanā iespēju attīstības stratēģija publiskās ārtelpas un iespēju attīstības stratēģija veidošanu, veido kopējas tradīcijas un videi draudzīgā veidā apsaimnieko savu īpašumu, tādējādi nodrošinot esošām un nākamām paaudzēm augstu vides kvalitāti.

  Ikšķiles novads ir kļuvis par ekskluzīvu vietu dzīvei netālu no galvaspilsētas Rīgas un piedāvā aktīvās atpūtas iespējas ieņēmumi internetā 1000 un novada viesiem.

  Rūpējoties par dzīves vides kvalitāti, pašvaldība uztur un pilnveido esošo publisko infrastruktūru visā novadā, kā arī nodrošina pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un plašāku pieejamību.

  iespēju attīstības stratēģija

  Ilgtermiņa prioritātes IP : IP1: Iedzīvotāju labklājība Ilgtermiņa prioritāte ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz iedzīvotāju labklājības un nodarbinātības veicināšanu, kā arī novada darba un dzīves telpas konkurētspējas stiprināšanu.

  Tie paredz: sekmēt jaunu darba vietu radīšanu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai; uzlabot novada pieejamību un iespēju attīstības stratēģija rūpēties par iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti. IP2:Stipra kopiena labi pārvaldītā novadā Ilgtermiņa prioritāte ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz efektīvu pārvaldes veidošanu un kopienas identitātes un sabiedrības aktivitātes veicināšanu.

  iespēju attīstības stratēģija

  Tie paredz: iniciēt un atbalstīt kopienas attīstību stiprinošus pasākumus; stiprināt novada identitāti un atpazīstamību; iesaistīt kopienu novada pārvaldības lēmumu pieņemšanas procesos; veicināt sadarbību ar sociālajiem iespēju attīstības stratēģija un sabiedrības interešu grupām; paaugstināt pašvaldības darbinieku kvalifikāciju; veidot ilgtermiņa attīstības un investīciju budžeta plānošanas sistēmu.

  IP3: Novada ilgtspējīga attīstība Ilgtermiņa prioritāte ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz cilvēkkapitāla attīstību un izaugsmi, kā arī efektīvu novada resursu izmantošanu attīstībai. Tie paredz: attīstīt aktīvās atpūtas un sporta infrastruktūru un pakalpojumus; saglabāt, uzturēt un pilnveidot esošo izglītības infrastruktūru un pakalpojumus; uzlabot kultūras un radošuma attīstības infrastruktūru un pakalpojumus; veicināt iedzīvotāju dzīves telpas kvalitātes pieaugumu un rosināt iedzīvotājus uzturēt un attīstīt energoefektīvus un videi draudzīgus mājokļus; atbalstīt svarīgāko veselības aprūpes pakalpojumu attīstību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai; veidot sociālās aprūpes pakalpojumu grozu sadarbībā ar kaimiņteritorijām; veicināt vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; attīstīt investīciju un darbības izmaksu ziņā efektīvu komunālo saimniecību un tās sniegtos pakalpojumus.

  iespēju attīstības stratēģija

  Stratēgija vai saite uz dokumentu Pielikumi:.