Latvenergo koncerna nerevidētie gada deviņu mēnešu rezultāti - Latvenergo

Jaunas stratēģijas 2022. gadam attiecībā uz iespējām. Saistītie raksti

Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām, nākotnes izaicinājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem trīs apakštēmās: kultūras un atpūtas infrastruktūra aptverot kultūras centrus, bibliotēkas, muzejusmākslas, kultūras un radošās industrijas procesu nodrošināšana ietverot kultūras pieejamību, daudzveidību, līdzdalību un sadarbībukultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma saglabāšana un attīstīšana.

jaunas stratēģijas 2022. gadam attiecībā uz iespējām

Vispirms diskusijā pārrunāja kultūras nozares izaicinājumus, no kuriem viens no galvenajiem ir saistīts ar kopējas identitātes veidošanu jaunajā novadā, sadarbību un esošu kultūras resursu kultūras institūcijas, cilvēkresursi, novadiem svarīgi pasākumi u. Pārrunājot nepieciešamās turpmākās rīcības līdz Kopumā līdz Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt: piedaloties nozaru tematiskajās darba grupās, kas zoom platformā notiek no To skaitā ietilpa gan jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību Sociālo dienestu un Bāriņtiesu pārstāvji, gan Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji, gan sociālo pakalpojumu sniedzēji, gan aktīvie novadu iedzīvotāji.

jaunas stratēģijas 2022. gadam attiecībā uz iespējām

Pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi skāra ļoti plašu tematiku. PIRMKĀRT, tika identificēts liels skaits jaunas stratēģijas 2022.

VAKARA ZIŅAS. HOROSKOPI 2022: Uzzini, kas tevi gaida jaunajā gadā

gadam attiecībā uz iespējām darbību sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un jaunu attīstīšanai, tika iezīmēta nepieciešamība pilnveidot sociālās palīdzības un citus materiālā atbalsta veidus.

Dalībnieki arī norādīja uz nepieciešamību sākotnēji veikt izvērstu un detalizētu esošās situācijas monitoringu Dienvidkurzemes novada pašvaldībās, lai noskaidrotu to vajadzības un iespējas sociālā atbalsta sniegšanā.

jaunas stratēģijas 2022. gadam attiecībā uz iespējām

OTRKĀRT, tika identificēta esošu sociālo pakalpojumu infrastruktūra, kurai ir nepieciešami uzlabojumi, kā arī infrastruktūra, kuru ir būtiski sakārtot, lai varētu izveidot jaunus sociālos pakalpojumus vai būtiski paplašināt esošo apjomu.

Kā piemēru var minēt ieguldījumus Vaiņodes internātskolas ēkā, to pielāgojot ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma vajadzībām.

jaunas stratēģijas 2022. gadam attiecībā uz iespējām

CETURTKĀRT, dalībnieki diskutēja par nepieciešamību veicināt jebkuras sociālās grupas iekļaušanos sabiedrībā, īpaši minot reemigrantus, kā arī par nepieciešamību popularizēt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību.

Grupas daudz apsprieda arī nepieciešamību stiprināt starpinstitucionālu sadarbību, īpaši starp veselības un sociālo jomu, kā arī nepieciešamību stiprināt sociālo dienestu kapacitāti, piemēram, attīstot digitālus risinājumus, pilnveidojot sociālo darbinieku profesionālo kvalifikāciju.

jaunas stratēģijas 2022. gadam attiecībā uz iespējām