Mikrouzņēmumu nodokļa likums

Kādu interneta ienākumu izvēlēties

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.

strādāt internetā, neieguldot īrisu nopelnīt naudu nevis tiešsaistē

Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1 mikrouzņēmums — individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ja tie atbilst visiem turpmāk šajā punktā minētajiem kritērijiem: a dalībnieki ja tādi ir ir fiziskās personas, b apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 40 euro, c darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par pieciem.

Likuma mērķis Likuma mērķis ir mazināt administratīvo un nodokļu slogu mikrouzņēmumiem, kādu interneta ienākumu izvēlēties īpaši saimnieciskās darbības uzsākšanas periodā, kā arī nozarēs ar zemu ienākuma līmeņa kādu interneta ienākumu izvēlēties, vienlaikus ievērojot sabiedrības kopējās intereses godīgas konkurences un sociālās drošības jomā.

binārās opcijas Norvēģijā kā iemācīties nopelnīt naudu par iespējām

Mikrouzņēmuma tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli 1 Mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, ja ievēroti šajā likumā noteiktie ierobežojumi.

Šo vienošanos kā atsevišķu noteikumu var ietvert darba līgumā.

Nodokļa režīma izvēle - LV portāls

Mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no mikrouzņēmuma 1 Kādu interneta ienākumu izvēlēties likuma piemērošanai par mikrouzņēmuma darbinieka ienākumu no mikrouzņēmuma uzskata: 1 attiecībā uz mikrouzņēmuma īpašnieku — ienākumu, kas ir attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī personīgajam patēriņam no mikrouzņēmuma izņemtie līdzekļi un citi naudā, pakalpojumu vai citā veidā gūtie ienākumi no mikrouzņēmuma, izņemot dividendes; 2 attiecībā uz mikrouzņēmuma darbinieku, kas nodarbināts uz darba līguma pamata, — ienākumu, kas ir uz pašreizējo vai iepriekšējo darba attiecību pamata par attiecīgā ceturkšņa katru mēnesi aprēķinātā darba alga un ar darba algu tieši nesaistītie maksājumi vai labumi, ko darbinieks tieši vai netieši gūst naudā vai citās lietās no darba devēja par darbu mikrouzņēmumā, ja šajā likumā nav noteikts citādi; 3 attiecībā uz mikrouzņēmuma īpašnieku, ar kuru mikrouzņēmumam ir noslēgts darba līgums, — šīs daļas 1.

Sestā, septītā un astotā daļa stājas spēkā Pārejas noteikumu 5. Darbinieka nodarbināšana mikrouzņēmumā 1 Fiziskā persona vienlaicīgi var tikt nodarbināta kā mikrouzņēmuma darbinieks tikai vienā mikrouzņēmumā.

Pārejas noteikumu Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja pienākums informēt darbiniekus 1 Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, slēdzot darba līgumu, pretendentu rakstveidā informē, ka darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ka mikrouzņēmuma darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek noteiktas no mikrouzņēmuma apgrozījuma un ka mikrouzņēmuma darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai.

Šo informāciju ietver darba līgumā.

Pūļa finansējuma platformas Bloga izveide Bloga izveide kā pasīvo ienākumu gūšanas avots pēdējo gadu laikā ir iemantojusi pašu popularitāti ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā. Satura veidošana peļņas nolūkos visbiežāk tiek saistīta ar blogera klātesamību arī citās online platformās, piemēram, Instagram vai YouTube, kas ļauj gūt ienākumus no sadarbības ar dažādiem zīmoliem. Taču pasīvie ienākumi no bloga veidošanas var tik gūti arī no reklāmas izvietošanas, piemēram, ar Google AdSense starpniecību. Lai arī sākotnēji bloga izveide var šķist vienkārša, regulāru pasīvo ienākumu gūšanai būs nepieciešams ieguldīt ne tikai laiku satura radīšanai, bet arī zināmus resursus interneta vietnes izveidei, kādu interneta ienākumu izvēlēties un uzturēšanai. Ja tev ir pieejams nepieciešamo zināšanu un prasmju kopums, tad bloga izveide par tev interesējošu tematu vai nozari var būt lielisks hobijs un pasīvo ienākumu gūšanas avots!

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrācija 1 Personai ir tiesības Uzņēmumu reģistrā vienlaikus ar iesniegumu par individuālā komersanta, individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, apliecinot, ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa kādu interneta ienākumu izvēlēties periodam: 1 paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti saskaņā ar šā likuma 3.

Ja Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par mikrouzņēmuma kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu, tad jaunizveidotajam mikrouzņēmumam mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss ir piemērojams no dienas, kad Valsts ieņēmumu dienests saņēma pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai no dienas, kad jaunizveidotais mikrouzņēmums reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs mainīt izraudzīto mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un kļūt kādu interneta ienākumu izvēlēties par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju ne agrāk kā pirms attiecīgā taksācijas perioda beigām.

Šo nosacījumu nepiemēro, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs pēc taksācijas perioda pirmā ceturkšņa. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja taksācijas periods, ar mikrouzņēmumu nodokli apliekamais objekts un mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšana 1 Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja taksācijas periods ir kalendāra gads. Mikrouzņēmumu nodokļa likme 1 Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 15 procenti. Ja mikrouzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī ir mainīgs, mikrouzņēmumu nodokļa likmi nosaka pēc lielākā darbinieku skaita attiecīgajā ceturksnī, ņemot vērā tos darbiniekus, kuri nostrādājuši ne mazāk par pusi no attiecīgā ceturkšņa.

Ja mikrouzņēmuma darbinieku skaits gadā uzticami ieņēmumi tiešsaistē mainīgs, kādu interneta ienākumu izvēlēties nodokļa maksātāja darbinieku skaitu attiecīgajā gadā nosaka, ņemot vērā tos darbiniekus, kuri nostrādājuši ne mazāk par pusi no kādu interneta ienākumu izvēlēties gada. Ja pēc tam kādā no nākamajiem taksācijas gada pārskata ceturkšņiem šā panta 2.

Ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma pārsniedz euro Darba likumā noteiktā atlaišanas pabalsta dēļ vai tādēļ, ka viņam ir izmaksāta kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā un ar šo personu darba tiesiskās attiecības netiek atjaunotas sešu mēnešu laikā pēc to izbeigšanas, kā arī tādēļ, ka darbiniekam izmaksājamā summa par ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma laiku ir aprēķināta atbilstoši Darba likuma normām, mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma apmēra kritērijs netiek uzskatīts par pārsniegtu un šajā daļā noteiktā nodokļa likme nav jāpiemēro.

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarēšana un maksāšana 1 Mikrouzņēmumu nodokli par taksācijas perioda apgrozījumu mikrouzņēmums maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu. Mikrouzņēmumu nodokļa summai, ko mikrouzņēmums šajā gadījumā papildus iemaksā budžetā, nepiemēro šā likuma 9.

Trešās daļas jaunā redakcija un grozījums sestās daļas otrajā kādu interneta ienākumu izvēlēties par vārda "budžetā" aizstāšanu ar vārdiem "vienotajā nodokļu kontā" stājas spēkā Mikrouzņēmumu nodokļa sadales kārtība 1 Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja — sabiedrības ar ierobežotu atbildību, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kas iepriekšējā taksācijas periodā no saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma maksāja uzņēmumu ienākuma nodokli, — valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus Valsts kase sadala šādi: 1 0,1 procentu ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā; 2 80,0 procentus — valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā; 3 18,8 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā; 4 1,1 procentu — uzņēmumu ienākuma nodokļa kontā.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana un reģistrēšana 1 Mikrouzņēmumu nodokli kādu interneta ienākumu izvēlēties mikrouzņēmuma darbinieks ir sociāli apdrošināms, sākot ar dienu, kad viņš ieguvis mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka statusu.

Mikrouzņēmuma darbinieks veic valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas atbilstoši visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, bet tāds mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram valsts vecuma pensija ir piešķirta tai skaitā priekšlaicīgiveic valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai, savukārt mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai kurš ir persona ar invaliditāti — valsts speciālās pensijas saņēmējs, veic valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, darba negadījumu apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai.

vai ir iespējams nopelnīt miljonu bināros opcijās robotu tirdzniecība izplatījās

Kārtību, kādā mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieki brīvprātīgi pievienojas valsts sociālajai apdrošināšanai, valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgo iemaksu veikšanas kārtību un šo iemaksu likmes nosaka Ministru kabinets.

Darba devēja atbildība par darbinieku informēšanu 1 Darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par nepatiesu ziņu sniegšanu, ja Valsts ieņēmumu dienestam nepamatoti apliecinājis vienošanos ar darbiniekiem par to, ka ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

Bloga izveide

Atbildība par budžetā iemaksājamā mikrouzņēmumu nodokļa samaksas termiņa nokavējumu un apmēra samazināšanu 1 Par mikrouzņēmumu nodokļa samaksas termiņa nokavējumu nodokļa maksātājam aprēķina nokavējuma naudu saskaņā ar likumu " Par nodokļiem un nodevām ".

Atbildība par citiem šā likuma pārkāpumiem Par šā likuma 7. Pārejas noteikumi Nodaļas nosaukums Izslēgts ar Šā likuma 1.

  • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra 1.
  • Kā izņemt naudu no
  • Nauda Tirgošanās internetā bez raizēm un nodokļiem?
  • Lidija Dārziņa LV portāls Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā VID kā nodokļu maksātājai — saimnieciskās darbības veicējai —, norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību.
  • Jāspēj nopelnīt naudu
  • Kā nopirkt auto droši Fiziskai personai Informācija iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai algas nodokļa grāmatiņā jāsniedz fiziskajām personām pašām elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDSvai personiski, ierodoties VID klientu apkalpošanas centrā.
  • Совершенно верно.

Uz mikrouzņēmumu attiecināmo personālsabiedrības peļņas daļu apliek ar mikrouzņēmumu nodokli, piemērojot šā likuma 6. Šā likuma 2. Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir izsniedzis mikrouzņēmuma darbiniekam aizdevumu līdz Grozījums šā likuma 6.

Seko aktualitātēm

Šā likuma 6. Piemērojot šā likuma 7.

opcijas iespieddarbi olimp bināro opciju stratēģijas

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kas ir ieguvuši mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu līdz Valsts budžetā iemaksātos mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus Šā likuma 7. Mikrouzņēmums, kas ar Piemērojot šā likuma 6.

Populārākie raksti

Šā likuma 8. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, piemērojot šā likuma 6. Valsts ieņēmumu dienests līdz Grozījums šā likuma 3.

Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz Likums stājas spēkā Likums Saeimā pieņemts Valsts prezidents V.

robotu programma binārām opcijām tendences uzbrukuma stratēģijas binārās opcijas