Kāpēc transfertcenas ir svarīgas?

Peļņas normu stratēģija

Vairumā ES dalībvalstu vairāk vai mazāk transfertcenu dokumentācijas prasības ir ieviestas, līdz ar to šādu grozījumu pieņemšana ir vērtējama kā pozitīvs solis transfertcenu normu sakārtošanā.

Raksta mērķis ir aplūkot transfertcenu pamatjautājumus: noteikšanas principus, metodes, dokumentācijas prasības pirms un pēc likuma grozījumu stāšanās spēkā. Kas ir transfertcena un darījumu tirgus vērtība?

peļņas normu stratēģija bitkoini uz iOS

Lai gan likumdošanas akti šobrīd ir sakārtojuši šos terminus, tomēr tie dažkārt tiek lietoti dažādās nozīmēs. No definīcijas izriet arī vēl viens svarīgs secinājums, kurš bieži praksē tiek pārprasts, proti, transfertcenu analīzes rezultātā netiek noteikta viena neapstrīdama tirgus vērtība. Transfertcenu noteikšanas rezultāts vienmēr būs cenu vai peļņas rādītāju virkne — diapazons, kurā ietilpst vērtības, kuras apmierina tirgus vērtību.

Kāpēc transfertcenas ir svarīgas? Transfertcenu pamatuzdevums ir novērst nepamatotu peļņas normu stratēģija aizplūšanu ārpus Latvijas vai tās novirzīšanu Latvijas komercsabiedrībai, kura izmanto nodokļu atvieglojumus vai tiesības pārnest zaudējumus grupā, tādā veidā samazinot ar nodokli apliekamo ienākumu. Darījumos starp neatkarīgiem uzņēmumiem peļņu veido tirgus likumi, turpretim kontrolētajos darījumos Latvijas nodokļu maksātājam ir jāpierāda, ka tas ir ievērojis tirgus cenas principu.

Peļņas normas aprēķināšanas formula

Ja darījuma ar saistīto personu cena vai vērtība preču vai pakalpojumu iegādes gadījumā ir lielāka par tirgus cenu, bet pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas gadījumā — zemāka par tirgus cenu, tad nodokļu maksātājam ir jākoriģē ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamais ienākums par saistītā darījuma cenas un tirgus cenas starpību, attiecīgi to palielinot.

Transfertcenu atbilstība tirgus vērtībai ir svarīga arī komerctiesību kontekstā, kā instruments komercsabiedrības un to valdes aizsardzībai pret iespējamām prasībām no mazākumakcionāru vai trešo ieinteresēto personu puses. Turklāt transfertcenu principi tiek izmantoti arī plānojot komercdarbības funkcionālos modeļus, piemēram, izveidojot pakalpojumu centrus, t.

peļņas normu stratēģija dmfx bināro opciju tirdzniecība

Transfertcenu tiesību avoti Transfertcenas regulē gan peļņas normu stratēģija, gan starptautiskie normatīvie akti, kurus piemērojot ir svarīgi atcerēties normatīvo aktu hierarhiju, proti, starptautiskajiem normatīvajiem aktiem ir augstāks juridisks spēks un tāpēc dodama priekšroka.

Ministru kabineta noteikumu Nr. Ja saistītais uzņēmums atrodas valstī, ar kuru ir noslēgta Konvencija, darījuma tirgus vērtības noteikšanai var piemērot ESAO Paraugkonvencijas komentārus, kā arī citus ESAO ziņojumus par transfertcenām. Vadlīnijas ir samērā apjomīgs dokuments, kurš izklāsta darījumu tirgus vērtības noteikšanas principus, salīdzināmības faktorus, darījumu tirgus vērtības peļņas normu stratēģija metodes, administratīvās procedūras, prasības transfertcenu dokumentācijas noformēšanai, kā arī īpaši atrunā intelektuālā īpašuma darījumu, kā arī grupas pakalpojumu vērtēšanas prasības.

  • Administratīvie izdevumi Citi ikdienas izdevumi uzņēmuma darbības nodrošināšanai Lai aprēķinātu pamatdarbības peļņas normu, iepriekšējā scenārijā ir jāņem vērā pamatdarbības izmaksas.
  • Ir vairāki rentabilitātes līmeņi, ko analītiķi pārrauga, lai novērtētu uzņēmuma darbību.
  • Kāda ir atšķirība starp biznesa stratēģiju un mārketinga stratēģiju?
  • Nopelnīt naudu internetā bez investīciju pārskatiem

ESAO vadlīnijas ir starptautiski atzīts transfertcenu analīzes un dokumentācijas sagatavošanas standarts. Kodekss sadala atbildību par transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu starp grupas galveno uzņēmumu un meitas uzņēmumiem dažādās valstīs un nosaka, ka transfertcenu dokumentācijas sagatavošana notiek gan grupas līmenī, sagatavojot pamatdokumentu, gan konkrētā meitas uzņēmuma līmenī, sagatavojot vietējo dokumentāciju.

  • «Кто будет охранять охранников?» - подумала .
  • Когда Стратмор предпринимал какой-либо шаг, Танкадо стоял за сценой, дергая за веревочки.
  • «На что же уходит такая уйма времени?» - спросил он, обращаясь в пустоту и чувствуя, как покрывается .
  • Tirdzniecība pēc ziņu izlaiduma

Kādos darījumos ir jāievēro darījumu tirgus vērtība? Jāpiezīmē, ka darījumos starp Latvijas uzņēmumiem darījumu tirgus princips ir piemērojams tikai gadījumā, ja šie uzņēmumi veido grupu, turklāt nav svarīgi vai uzņēmumi ir izmantojuši tiesības pārnest nodokļu zaudējumus.

Kas ir peļņas norma?

Jāpiezīmē, peļņas normu stratēģija ar peļņas normu stratēģija saistīta persona var būt gan Latvijas rezidents, gan nerezidents. Tirgus cenas noteikšanas principi Transfertcenu analīzes pamatā ir saistīto uzņēmumu darījuma salīdzināšana ar darījumiem, kurus veic nesaistīti tirgus dalībnieki.

Katrā darījumā preces cenu vai pakalpojuma vērtību nosaka virkne faktoru. Tādēļ vispirms ir jāveic cenu ietekmējošo faktoru analīze, lai varētu identificēt tos nesaistīto personu darījumus, kas ir salīdzināmi, t. ESAO vadlīnijas nosaka piecas salīdzināmības faktoru grupas. Preču vai pakalpojumu raksturojums ESAO vadlīnijas rekomendē apskatīt šādus darījuma priekšmeta faktorus: Materiāla īpašuma gadījumā — īpašuma fiziskās īpašības, kvalitāte un uzticamība, piegāžu pieejamība un apjomi Pakalpojumu gadījumā — pakalpojuma raksturojums un mērogs Intelektuālā īpašuma gadījumā — darījuma forma piemēram, pārdošana vai licencēšanaīpašuma veids patents, preču zīme, zinātībaintelektuālā īpašuma aizsardzības ilgums un pakāpe, kā arī sagaidāmie labumi no šāda īpašuma.

Funkcionālā analīze ESAO vadlīnijas nosaka, ka darījumos starp neatkarīgiem uzņēmumiem darījuma cena parasti atspoguļo katra uzņēmuma funkcijas kas iekļauj arī uzņemtos riskus un izmantotos aktīvus.

peļņas normu stratēģija kā ieguldīt bitcoin adresē

Tāpēc darījuma salīdzinājuma noteikšanai ir peļņas normu stratēģija kontrolētā uzņēmuma funkciju salīdzinājums ar citiem nesaistītiem uzņēmumiem. Komercdarbības funkcijas ietver dizainu, ražošanu, montāžu, izpēti un attīstību, saistītos pakalpojumu, iepirkšanu, izplatīšanu, mārketingu, reklāmu, finansēšanu un vadību.

Savukārt salīdzināmi riski ietver tirgus riskus, kā izmaksu un cenu svārstības, investīciju vai īpašumu vai pamatlīdzekļu zaudējumu risku; riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem izpētē un attīstībā, valūtas svārstību zaudējumu risku, kredītrisku utt. Funkcionālā analīze ir transfertcenu analīzes pamats, vadoties no tās rezultātiem, tiek pieņemts lēmums par darījumu tirgus vērtības noteikšanas metodes un salīdzināmo datu izvēli.

Līgumiskie noteikumi Starp neatkarīgajiem uzņēmumiem līgums kalpo par līdzēju interešu aizsardzību, savukārt kontrolētā darījumā darījuma līgumiskie nosacījumi var tikt ignorēti, līdz ar to ir svarīgi konstatēt, vai tie tiek ievēroti un, ja faktiskās darbības atšķiras no formālā līguma, svarīgi ir analizēt šīs faktiskās līgumiskās attiecības.

Rakstveida līguma neesamības gadījumā, līgumiskie noteikumi ir jāizsecina, balstoties uz ekonomiskajiem principiem, uz kādiem parasti vienojas neatkarīgi uzņēmumi.

Kāda ir atšķirība starp biznesa stratēģiju un mārketinga stratēģiju?

Ekonomiskie apstākļi ESAO vadlīnijas rekomendē peļņas normu stratēģija ekonomiskos apstākļus darījumam, kuros tiek veikts darījums ar saistīto personu. Svarīgi ir analizēt tādus faktorus, kā ģeogrāfiskais novietojums, tirgus lielums, konkurences apmērs un pārdevēju un pircēju konkurētspējas pozīcija, aizstājēj produktu esamība, piedāvājuma un pieprasījuma līmenis tirgū vispār un atsevišķos reģionos.

Ja nepieciešams, jāanalizē klientu pirktspēja, tirgus valsts regulējuma pakāpe, ražošanas izmaksas, ieskaitot zemes, darba spēka un kapitāla izmaksas, transportēšanas izmaksas, tirdzniecības veids piemēram, vairumtirdzniecība vai mazumtirdzniecībadarījumu vieta un laiks utt. Biznesa stratēģija Nosakot salīdzināmību starp kontrolētiem vai nekontrolētiem darījumiem dažkārt ir svarīgi apskatīt biznesa stratēģiju. Biznesa stratēģijas ietvaros ir jāanalizē tādi uzņēmuma aspekti, kā produktu jaunievedumi un attīstība, diversifikācija, risku vadība, reakcija uz politiskajām izmaiņām, darba likumdošanas izmaiņām un citus bināro opciju konsultants, kuri ietekmē ikdienas komercdarbības vadību.

Biznesa stratēģijas var arī atspoguļot uzņēmuma attieksmi pret tirgu, piemēram, tirgus iekarošanas struktūras, kā piemēram, īstermiņa cenu samazināšana.

Kāda ir atšķirība starp biznesa stratēģiju un mārketinga stratēģiju?

Nodokļu maksātājam, kurš plāno ieiet jaunā tirgū, var būt augstākas izmaksas piemēram, dēļ ievērojamām mārketinga izmaksām. Priekšroka gan ESAO transfertcenu vadlīnijās, gan MK noteikumos tiek dota pirmajām peļņas normu stratēģija uz darījumiem balstītām transfertcenu metodēm, savukārt uz peļņu balstītās metodes ir jāpiemēro tikai tad, ja nav iespējams piemērot iepriekšminētās metodes.

Salīdzināmo nekontrolēto cenu metode Salīdzināmo nekontrolēto cenu metodei tiek dota priekšroka salīdzinot ar visām pārējām metodēm. Piemērojot šo metodi, salīdzina saistītu uzņēmumu savstarpējā darījumā piemēroto cenu ar šī saistītā uzņēmuma un ar to nesaistīta uzņēmuma salīdzināma darījuma cenu iekšējā salīdzināmā nekontrolētā cena vai ar citu nesaistītu komersantu salīdzināma darījuma cenu ārēja salīdzināmā nekontrolētā cena salīdzināmos apstākļos.

MK noteikumi skaidro, peļņas normu stratēģija šo metodi piemēro preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darījumos, kuru cenas peļņas normu stratēģija salīdzināmas ar nesaistītu komersantu veikto darījumu cenām, vai gadījumos, kad ir iespējams veikt pietiekami precīzas korekcijas, lai izslēgtu darījumu atšķirību būtisku ietekmi uz darījuma vērtību preces, produkta vai pakalpojuma cenu.

Šīs metodes pielietošana ir ierobežota, jo praktiski ir grūti atrast nekontrolētu darījumu, kura atšķirības no saistīto uzņēmumu darījuma neietekmētu cenu. Parasti šo metodi ir iespējams pielietot gadījumos, kad uzņēmums pārdod identiskas preces vai sniedz vienādus pakalpojumus peļņas normu stratēģija saistītam, gan nesaistītam uzņēmumam.

Praksē šo metodi piemēro šādiem salīdzināmiem datiem: Pakalpojumu sniegšana — speciālistu stundu likmes Autoratlīdzība preču zīme, patenti utt.

Nekustamā īpašuma noma un īre — maksa par kvadrātmetru. Tālākpārdošanas cenu metode Piemērojot šo metodi, aprēķinu sāk ar cenu, par kādu preces vai pakalpojumi, kas iegādāti no saistītā uzņēmuma, tiek pārdoti tālāk nesaistītam uzņēmumam. Šo cenu samazina par bruto peļņu, no kuras tālākpārdevējs sedz administrācijas un pārdošanas izmaksas, tādējādi iegūstot cenu, par kādu saistītajam uzņēmumam būtu jānopērk preces tālākpārdošanai.

Tālākpārdošanas metodi varētu raksturot ar šādu piemēru. Šo peļņas normu stratēģija piemēroja tālākpārdevējs iegādājas no peļņas normu stratēģija uzņēmuma preci un pārdod to tālāk nesaistītai personai, ievērojami nepalielinot preces vērtību un saglabājot tās identitāti.

Tipiski šo metodi piemēro, nosakot vairumtirgotāju peļņas normu, kurš iegādājas preces no saistītā uzņēmuma ar mērķi pārdot to nesaistītajiem uzņēmumiem. Izmaksu pieskaitīšanas metode Piemērojot šo metodi, darījuma tirgus cena tiek noteikta, pieskaitot piegādātāja saistītajam uzņēmumam pārdotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu izmaksām atbilstošu izmaksu uzcenojumu, kādu piegādātājs piemērotu salīdzināmā darījumā ar nesaistītu komersantu.

Saskaņā ar MK noteikumiem šo metodi piemēro preču produktu piegādātāja ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja darījumiem, ja peļņas normu stratēģija priekšmets neietver nozīmīgu un unikālu nemateriālo īpašumu.

peļņas normu stratēģija bināro opciju likmes no 30

Darījumu tīrās peļņas metode Darījumu vērtība preces, produkta vai pakalpojuma cena tiek noteikta, darījuma tiešajām un netiešajām izmaksām pieskaitot pamatdarbības operatīvās peļņas uzcenojumu.

Metodi piemēro līdzīgi kā tālākpārdošanas cenu metodi vai izmaksu pieskaitīšanas metodi, un tās pielietošanu ilustrē sekojošs piemērs: Latvijas komersants LVCo ražo un pārdod preces ārvalstu saistītajam uzņēmumam LTCo. Darījuma transfertcena ir EUR. LVCo peļņas un zaudējumu aprēķins Neto apgrozījums.