Kā tirgot cenu modeļus: Tirdzniecības stratēģijas aprakstīšana

Piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā, Karstas tēmas

Vispārīgie noteikumi 1. Likumā lietotie termini 1 Šajā likumā ir lietoti tādi paši termini kā Enerģētikas likumāciktāl šajā likumā nav noteikts citādi. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver arī fizisku elektroenerģijas pārvadīšanu; 7 elektroenerģijas biržas dalībnieks — elektroenerģijas tirgus dalībnieks, kas ar elektroenerģijas tirgus operatoru piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā noslēdzis vienošanos par elektroenerģijas tirdzniecību.

Likuma mērķis Likuma mērķis ir: 1 izveidot priekšnoteikumus efektīvi funkcionējoša elektroenerģijas tirgus darbībai; 2 nodrošināt, lai visiem enerģijas lietotājiem turpmāk — lietotājiievērojot normatīvo aktu prasības, visefektīvākajā iespējamajā veidā par pamatotām cenām tiktu droši un kvalitatīvi piegādāta elektroenerģija; 3 nodrošināt visiem lietotājiem tiesības brīvi izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju; 4 veicināt elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus; 5 veicināt valsts enerģētisko neatkarību, nodrošinot dažādus elektroenerģijas ražošanai nepieciešamo energoresursu piegādātājus.

piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā

Likuma darbības joma 1 Likums reglamentē elektroenerģijas tirgū veicamo darbību veidus, kas ietver elektroenerģijas ražošanu, elektroenerģijas pārvadi piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā — pārvadeelektroenerģijas sadali turpmāk — sadaleelektroenerģijas kā brīvas apgrozības preces tirdzniecību un tirdzniecībai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu.

II nodaļa Elektroenerģijas sistēma un tirgus 4. Elektroenerģijas sistēma 1 Elektroenerģijas sistēmu turpmāk arī — sistēma veido elektroenerģijas ražošanas iekārtas, pārvades un sadales sistēmas un elektroenerģijas patēriņa iekārtas, kas ir savstarpēji savienotas un nepieciešamas elektroenerģijas transportēšanai no ražotāja līdz lietotājam.

Tīkla kodeksu izstrādā pārvades sistēmas operators un apstiprina regulators. Tīkla kodeksā noteikto procedūru izpildi nodrošina pārvades sistēmas operators. Regulators var uzdot pārvades sistēmas operatoram izstrādāt grozījumus Tīkla kodeksā un noteikt termiņu šo grozījumu izstrādei un iesniegšanai regulatoram. Elektroenerģijas tirgus darbības pamatnosacījumi 1 Elektroenerģijas tirgū tā dalībnieki savstarpējus līgumus slēdz rakstveidā vai izmantojot distances saziņas līdzekļus.

Dokumenti, kas izstrādāti, lai sagatavotu vai pamatotu maksājuma dokumentus, atsevišķi nav pārsūdzami. Informācijas apmaiņa 1 Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platforma turpmāk — datu platforma ir informācijas tehnoloģiju sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt centralizētu un standartizētu elektroenerģijas tirgus datu apmaiņu un uzglabāšanu starp tirgus dalībniekiem un elektroenerģijas sistēmas operatoriem. Elektroenerģijas tirgotāji un sistēmas operatori vienojas ar datu platformas turētāju par datu platformas izmantošanu un datu apmaiņu tajā veic pēc datu platformas turētāja izstrādāta vienota standarta.

piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā

Par datu platformas izmantošanu datu apmaiņai nav piemērojama lietošanas maksa. III nodaļa Sistēmas darbības pamatprincipi 6.

Ārējais pieprasījums – kas tas ir un ko dara

Elektroenerģijas piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā operators 1 Elektroenerģijas sistēmas operatora turpmāk — sistēmas operators darbību nosaka šis likums un likums " Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem ". Šajā likumā noteikto elektroenerģijas sistēmas īpašnieka pienākumu piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā uzrauga regulators. Sistēmas darbība 1 Sistēmas operators tā licences darbības zonā un termiņā ir atbildīgs par sistēmas piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā, apkalpošanu un drošumu, sistēmas vadību piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā attīstību, savienojumu ar citām sistēmām, kā arī par sistēmas ilglaicīgu spēju nodrošināt elektroenerģijas transportēšanu atbilstoši prognozētajam pieprasījumam.

Pieslēguma maksa atbilst pamatotām attiecīgā sistēmas pieslēguma ierīkošanas izmaksām. Izmaksu sadalījumu starp sistēmas dalībnieku un sistēmas operatoru šā panta 2. Jauna sistēmas dalībnieka pieslēguma maksa neietver sistēmas attīstības izmaksas. Ministru kabinets nosaka vienotus speciālā pieslēguma noteikumus, paredzot galalietotāja pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, pieslēguma ierīkošanas kārtību un nepieciešamās galalietotāja garantijas par pieslēguma izmantošanu, kā arī izskata galalietotāju pieteikumus par speciālu pieslēgumu pārvades sistēmai vai esošā pārvades sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanu un katrā konkrētajā gadījumā atsevišķi lemj par speciālu pieslēguma nosacījumu piemērošanu.

Atteikuma pamatojumu sistēmas operators sniedz rakstveidā 30 dienu laikā pēc sistēmas dalībnieka iesnieguma saņemšanas. IV nodaļa Pārvade Pārvades sistēma Pārvades sistēma ietver savstarpēji savienotus tīklus un iekārtas, tajā skaitā starpvalstu savienojumus, kuru spriegums ir un vairāk kilovoltu un kuri tiek izmantoti pārvadei līdz attiecīgajai sadales sistēmai vai lietotājiem.

Pārvades sistēma ir elektroenerģijas sistēmas īpašnieka vai pārvades sistēmas operatora īpašums. Pārvades sistēmas operators 1 Latvijā darbojas viens pārvades sistēmas operators, un tā licences darbības zona ir visa Latvijas teritorija. Piedaloties elektroenerģijas tirdzniecībā, pārvades sistēmas operators rīkojas, ievērojot atklātas, nediskriminējošas un uz tirgus principiem balstītas procedūras, izņemot gadījumus, kad sistēmā ir novirze no normālā darbības režīma vai notikusi avārija.

piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā

Ja sistēmā ir novirze no normālā darbības režīma piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā notikusi avārija, pārvades sistēmas operators darbojas saskaņā ar Tīkla kodeksa noteikumiem.

Pārvades sistēmas operatora sertificēšana un apstiprināšana 1 Regulators sertificē pārvades sistēmas operatoru: 1 ja ir saņēmis pārvades sistēmas operatora iesniegumu; 2 pēc savas iniciatīvas šajā likumā noteiktajos gadījumos; 3 pēc argumentēta Eiropas Komisijas pieprasījuma. Termiņu, kas pārvades sistēmas operatoram vai elektroenerģijas sistēmas īpašniekam nepieciešams trūkumu novēršanai, neieskaita šā panta piektajā daļā minētajā termiņā. Lēmumu nosūta Eiropas Komisijai.

Regulators nosaka pārvades sistēmas operatoram vai elektroenerģijas sistēmas īpašniekam termiņu trūkumu novēršanai, kā arī termiņu, kādā pārvades sistēmas operators atkārtoti iesniedz iesniegumu tā sertificēšanai. Elektroenerģijas sistēmas īpašnieks katru gadu regulatora noteiktajā kārtībā iesniedz ziņojumu par elektroenerģijas sistēmas īpašnieka spēju ievērot saistības, kas izriet piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā šā likuma Regulators pēc šo ziņojumu izvērtēšanas var lemt par nepieciešamību sertificēt pārvades sistēmas operatoru saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.

Vēlos informēt, ka tekstā:

Pārvades sistēmas operatora neatkarība 1 Pārvades sistēmas operators ir kapitālsabiedrība, kas nošķirta no elektroenerģijas ražošanas, sadales un tirdzniecības darbībām un neietilpst vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta sastāvā. Ja pārvades sistēmas operatora īpašumā ir pārvades sistēma, tad pārvades sistēmas operators šā likuma izpratnē netiek uzskatīts par elektroenerģijas sistēmas īpašnieku un uz to neattiecas elektroenerģijas sistēmas īpašnieka tiesības un pienākumi.

Regulators pēc ziņojuma izvērtēšanas sniedz atzinumu 30. variants neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību.

Populāras kategorijas

Regulatora atzinumā norādītos trūkumus pārvades sistēmas operators novērš regulatora noteiktajā termiņā. Ja nepieciešams, regulators lemj par nepieciešamību sertificēt pārvades sistēmas operatoru saskaņā ar šā likuma Pārvades sistēmas operatora atbildība 1 Pārvades sistēmas operators sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus un nodrošina balansēšanu un stabilitāti pārvades sistēmā.

Šie pienākumi ir jāveic saskaņā ar taisnīguma, atklātības un vienlīdzības principiem, un to izpildes kārtību nosaka Tīkla kodeksā. Tirdzniecības darījumus reģistrē, ierobežo un atsaka Tīkla kodeksā noteiktajā kārtībā, ievērojot taisnīguma, atklātības un vienlīdzības principus.

Starpvalstu savienojumi un sadarbība 1 Pārvades sistēmas operators sadarbojas ar Eiropas Ekonomikas zonas valstu pārvades sistēmu operatoriem, lai veicinātu iekšējā elektroenerģijas tirgus darbību, kā arī pārrobežu tirdzniecību un panāktu Eiropas Ekonomikas zonas pārvades sistēmas optimālu pārvaldību, koordinētu darbību un tehnisko attīstību.

Starpvalstu savienojumu sastrēgumu vadības un pārslodzes novēršanas nosacījumus reglamentē Tīkla kodekss.

Kā tirgot cenu modeļus: Tirdzniecības stratēģijas aprakstīšana

Palīgpakalpojumi pārvades sistēmā Pārvades sistēmas operators patstāvīgi sniedz palīgpakalpojumus, to skaitā balansēšanas pakalpojumus, vai tos pērk. Pārvades sistēmas operators kādas ir holytrade binārās iespējas palīgpakalpojumus, ievērojot atklātas, nediskriminējošas un uz tirgus principiem balstītas procedūras. Elektroapgādes drošums ilgtermiņā 1 Pārvades sistēmas operators piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā ziņojumu par pārvades sistēmas piegādes un patēriņa atbilstību un valsts elektroapgādes drošuma un nodrošinājuma ar ražošanas jaudām novērtējumu turpmāk — novērtējuma ziņojums laika periodam līdz 10 gadiem.

Novērtējuma ziņojumā iekļauj elektroenerģijas un jaudu pieprasījuma prognozi vismaz turpmākajiem 10 gadiem, vērtējumu par attiecīgu piegādes un patēriņa atbilstību pārskata periodā un prognozi turpmākajiem 10 gadiem, informāciju par pārvades sistēmas atbilstību pieprasījumam, uzturēšanas kvalitāti, informāciju par būvējamām un plānotajām ražošanas jaudām, kā arī pasākumiem, kas tiek veikti maksimāla pieprasījuma gadījumā un viena piegādātāja vai vairāku piegādātāju iztrūkuma gadījumā.

Kārtību, kādā pārvades sistēmas operators izstrādā un iesniedz ministrijai un regulatoram novērtējuma ziņojumu, un prasības attiecībā uz novērtējuma ziņojuma saturu nosaka Ministru kabinets.

Elektroapgādes sistēmas attīstība ilgtermiņā 1 Regulators katru gadu apstiprina pārvades sistēmas operatora izstrādāto pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu un uzrauga tā izpildi.

Elektroenerģijas tirgus organizācija Elektroenerģijas tirgus organizācija Saistībā ar elektroenerģijas piegādi jāizšķir divi būtiski procesi — elektroenerģijas fizisko plūsmu nodrošināšana nodrošina elektroenerģijas tīkli un elektroenerģijas tirdzniecība vairumtirgus un mazumtirgus komerciālo darījuma formā. Lai nodrošinātu pastāvīgu elektroenerģijas piegādi elektroenerģijas lietotājiem, ir būtiski nodrošināt šo procesu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību. Vairāk par elektroenerģijas piegādi skatīt sadaļā Pārvades tīkls.

Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi 1 Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus turpmāk — pārvades tarifi nosaka regulators likumā " Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem " paredzētajā kārtībā vai pārvades sistēmas operators saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta regulatora atļauja. Pārvades tarifus pirms to stāšanās spēkā publicē regulatora noteiktajā kārtībā. Ir pieļaujamas citas atšķirības tarifos, ja regulators tādas ir noteicis tarifu aprēķināšanas metodikā.

Izolētas darbības testa veikšana 1 Izolētas darbības testu pārvades sistēmas operators ir tiesīgs veikt individuāli savā licences darbības zonā vai vienlaikus ar citas tādas dalībvalsts, ar kuru ir starpvalstu savienojums, pārvades sistēmas operatoriem.

piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā

V nodaļa Sadale Sadales sistēma 1 Sadales sistēma ietver vidēja un zema sprieguma sadales tīklus un iekārtas, kuras izmanto elektroenerģijas piegādē lietotājiem un kurās spriegums ir zemāks par kilovoltiem.

Sadales sistēmas operators 1 Katra sadales sistēmas operatora licences darbības zonu nosaka regulators. Regulatoram ir tiesības grozīt jau izsniegtu licenču darbības zonas robežas. Sadales sistēmas operatora neatkarība 1 Sadales sistēmas operators ir atsevišķa kapitālsabiedrība un ir nošķirts no elektroenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības darbībām. Sadales sistēmas operators, kas ietilpst vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta sastāvā, saziņā un sava zīmola veidošanā nodrošina, ka tā identitāte ir nošķirta no vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta tirdzniecības struktūras identitātes.

Tas neliedz veidot attiecīgus koordinācijas mehānismus, lai nodrošinātu valdošā uzņēmuma ekonomisko un vadības uzraudzības tiesību aizsardzību attiecībā uz atdevi no sadales sistēmas operatora aktīviem. Valdošajam uzņēmumam ir atļauts apstiprināt piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā sistēmas operatora gada finanšu plānu vai tamlīdzīgus finanšu plānošanas dokumentus un noteikt vispārīgus ierobežojumus ieņēmumi demonstrācijas kontā uz sadales sistēmas operatora parādsaistībām, bet nav atļauts dot norādes attiecībā uz ikdienas darbību un lēmumiem par sadales sistēmas būvniecību un ierīkošanu vai modernizāciju, ja šīs būvniecības un ierīkošanas vai modernizācijas izmaksas nepārsniedz apstiprinātajā finanšu plānā vai tamlīdzīgos finanšu plānošanas dokumentos paredzētās izmaksas; 3 sadales sistēmas operators izstrādā atbilstības programmu, kurā noteikti konkrētu darbinieku pienākumi, kā arī pasākumi, kas veicami, lai nepieļautu diskriminējošu rīcību, un nodrošina pienācīgu minētās programmas ievērošanas kontroli.

piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā

Sadales sistēmas operators katru gadu iesniedz regulatoram ziņojumu par veiktajiem pasākumiem un šo ziņojumu publicē regulatora noteiktajā kārtībā.

Regulatora atzinumā norādītos trūkumus sadales sistēmas operators novērš regulatora noteiktajā termiņā. Pārejas noteikumu Sadales sistēmas attīstība ilgtermiņā 1 Regulators katru gadu apstiprina sadales sistēmas operatora, kura sistēmai ir pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju, izstrādāto sadales sistēmas attīstības 10 gadu plānu un uzrauga tā izpildi.

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi 1 Sadales sistēmas pakalpojumu tarifus turpmāk — sadales tarifi nosaka regulators likumā " Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem " paredzētajā kārtībā vai sadales sistēmas operators saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta regulatora atļauja.

Sadales tarifus pirms to stāšanās spēkā publicē regulatora noteiktajā kārtībā. Tarifu atšķirības ir pieļaujamas starp sprieguma un patēriņa līmeņiem, ja tās ir ekonomiski pamatotas un visiem attiecīgā sprieguma un patēriņa līmeņa grupas lietotājiem vienādas.

  • Kā tirgot cenu modeļus: Tirdzniecības stratēģijas aprakstīšana
  • Elektroenerģijas tirgus organizācija| AST
  • Latvijas Bankas ekonomiste Foto: Shutterstock Ik pa brīdim izskan ziņas, ka  eksports audzis ārējā pieprasījuma dēļ [1] vai iekšzemes kopprodukta IKP izaugsmi stiprinājis ārējais pieprasījums [2].
  • Kopsavilkums Price Action tirdzniecības stratēģija Price Action tirdzniecības stratēģija ir balstīta uz noteiktu cenu uzvedības shēmu noteikšanu, kuras vēlāk tiek izmantotas tirdzniecībā.

Sadales sistēmas operatora īpašums 29 Izslēgts ar V1 nodaļa Nodaļa Elektroenerģijas sistēmas īpašnieks 1 Elektroenerģijas sistēmas īpašnieks ir atsevišķa kapitālsabiedrība vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta sastāvā un ir nošķirts no elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbībām. Elektroenerģijas sistēmas īpašnieks iesniedz regulatoram ziņojumu par veiktajiem pasākumiem un šo ziņojumu publicē regulatora noteiktajā kārtībā.

Līdzīgi raksti

Regulatora atzinumā norādītos trūkumus elektroenerģijas sistēmas īpašnieks novērš regulatora noteiktajā termiņā. Sestā un septītā daļa stājas spēkā Elektroenerģijas sistēmas īpašnieka atbildība 1 Elektroenerģijas sistēmas īpašnieks sadarbojas ar pārvades sistēmas operatoru, sniedz tam pārvades sistēmas operatora pienākumu veikšanai nepieciešamo informāciju un neizpauž ierobežotas pieejamības informāciju citām vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta struktūrām. No šādiem ieguldījumiem finansētie tīkli un iekārtas kļūst par pārvades sistēmas daļu un ir elektroenerģijas sistēmas īpašnieka īpašums.

Ja ieguldījumus finansē pārvades sistēmas operators, tad no šādiem ieguldījumiem finansētie tīkli un iekārtas kļūst par pārvades sistēmas daļu un ir pārvades sistēmas operatora īpašums. Elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešana un ražošanas jaudu palielināšana 1 Piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā jaudu palielināšanai un jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai nepieciešama ministrijas atļauja, ja elektroenerģijas ražošanas iekārtu paredzēts pievienot pārvades sistēmai vai sadales sistēmai ar jaudu virs 11,1 kilovata.

Prasības, kas jāizpilda, lai atļauju saņemtu, kā arī atļaujas izsniegšanas, anulēšanas un derīguma termiņa pagarināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Elektroenerģijas ražotājs šādā gadījumā vēršas ar iesniegumu pie sadales sistēmas operatora atbilstoši regulatora noteiktajai kārtībai. Apkopoto informāciju sadales sistēmas operators nosūta ministrijai un regulatoram.

piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā

Sniedzot informāciju par juridiskajām personām ierīkotajiem jaunajiem elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgumiem un palielinātajām vai samazinātajām atļautajām elektroenerģijas ražošanas jaudām esošajos sistēmas pieslēgumos, sadales sistēmas operators norāda juridiskās personas nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas vietas adresi, elektrostacijas veidu un atļauto elektroenerģijas ražošanas jaudu.

Konkurss 1 Ja no šā likuma Konkursa priekšmets ir ieviešamās ražošanas jaudas apmaksa. Konkurss izsludināms "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Ieviestās ražošanas jaudas apmaksas izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji. Šo izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators. Elektroenerģijas ražošana konkursa kārtībā ieviestajās ražošanas jaudās 34 Izslēgts ar Līniju ierīkošana 1 Lai elektroenerģijas transportēšanai ierīkotu starpvalstu savienojumu ar spriegumu un vairāk kilovoltu, ir nepieciešama regulatora atļauja. Regulators nosaka objektīvus un vienlīdzīgus kritērijus, pēc kādiem tiks izsniegta atļauja starpvalstu savienojuma ierīkošanai, sevišķu uzmanību pievēršot: 1 īpašajam ģeogrāfiskajam stāvoklim; 2 saprātīga līdzsvara uzturēšanai starp jauna starpvalstu savienojuma būvniecības izmaksām un galalietotāju ieguvumu; 3 esošo starpvalstu savienojumu efektīvai izmantošanai.