Elektroniskās deklarēšanas sistēma

Pārbaudītas ieņēmumu vietnes

Valsts ieņēmumu dienests VID seko jebkuru juridisko un fizisko personu saimnieciskajai un finansiālajai darbībai un nodrošina nodokļu nodevu likumu izpildi. Lai izpildītu normatīvajos aktos uzliktus uzdevumus un pienākumus, VID īsteno dažādus kontroles pasākumus, sākot no pārbaudītas ieņēmumu vietnes, kuru norise līdz noteiktajam brīdim nodokļu maksātājam varētu palikt nepamanīta, līdz nopietnām pārbaudēm, kuros nodokļu maksātāja piedalīšanās ir obligāta.

Šoreiz pievērsīsimies tematiskajai pārbaudei TPnoskaidrojot minētā kontroles pasākuma būtību, svarīgus aspektus un sagaidāmos rezultātus. Likums dod kontroles pasākuma definīciju, identificējot tā priekšmetu, bet detalizēti nereglamentē pārbaudes norisi. Savukārt VID ierēdņu rīcības pārbaudes ietvaros ir pamatotas ar viņu vispārīgajām tiesībām un pienākumiem.

Šīs pārbaudes ietvaros kontrolē, kā nodokļu maksātājs ievēro tiesības un kā kārto grāmatvedību, taču tā neskar nodokļa maksājuma apmēra pareizību. Kā izskaidro pats VID, TP veic, lai savlaicīgi atklātu un novērstu pārkāpumus uzņēmējdarbībā un finanšu jomā, nodrošinātu preču uzskaites un aprites kārtības, ieņēmumu un izdevumu reģistrēšanas kārtības, grāmatvedības uzskaites kārtības un tirdzniecības noteikumu ievērošanu.

Valsts ieņēmumu dienests Valsts ieņēmumu dienests ir valsts pārvaldes institūcija, kas darbojas finansu ministra pārraudzībā tirdzniecības iespējas CME nodrošina Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto pārbaudītas ieņēmumu vietnes iekasēšanu, kā arī realizē valsts muitas politiku un kārto muitas lietas. Valsts ieņēmumu dienesta galvenie uzdevumi Valsts ieņēmumu dienests vada tam pakļauto iestāžu darbu, un tā galvenie uzdevumi ir: 1 nodrošināt valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas; 2 realizēt valsts muitas politiku un nodrošināt muitas robežas aizsardzību; 3 kontrolēt valsts ierēdņu ienākumu avotu likumību; 4 veikt kontroli un uzraudzību pār to, kā valsts ierēdņi un citi valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki ievēro likumos noteiktos ienākumu gūšanas, uzņēmējdarbības un tiesisko attiecību ierobežojumus, lai novērstu interešu sadursmes; 5 novērst un atklāt noziegumus valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā; 6 nodrošināt Valsts ieņēmumu dienestam pakļauto iestāžu darbinieku, kā arī nodokļu maksātāju apmācību nodokļu likumdošanas aktu piemērošanas jautājumos, 3.

Iemesli, kāpēc dienests var nākt pārbaudītas ieņēmumu vietnes pārbaudi ir dažādi. Ir iespējams, ka datorizēta nodokļu maksātāju risku analīzes sistēma ir nozīmējusi Jūs kā pārbaudāmo subjektu, jo Jūs esat savācis pietiekošu riska punktu skaitu, kuru lielums raksturo  izvairīšanos no nodokļu aprēķināšanas riska pakāpi.

Par iemeslu pārbaudei varētu būt dalība kādā darījumu ķēdē: dienests pārbauda visus ķēdē iesaistītos dalībniekus. Ir iespējams, ka tika saņemts kādas iestādes ziņojums vai privātās personas sūdzība.

Par īstiem iemesliem Jūs varēsies tikai nojaust no pārbaudes objekta, inspektoru jautājumiem un citām sīkām detaļām. TP no nodokļu maksātāja prasa zināmu savu spēku mobilizāciju un sagatavošanos. Vieglprātīga attieksme novedīs pie nepatīkama rezultāta. Ļoti ieteicams pirms nodokļu inspektoru ierašanās organizēt savu iekšējo auditu saistībā ar pārbaudes priekšmetu. Ja, gatavojoties TP sākumam, nodokļu maksātājs ir konstatējis kādas kļūdas savā saimnieciskajā darbībā vai grāmatvedības dokumentācijā, viņam ir tiesības labot tās, samazinot tādējādi gan pārbaudes robežas, gan iespējamas negatīvas sekas kontroles pasākuma beigās.

Seko aktualitātēm

Tā, kādā lietā, padziļināti izpētot darījumus, par kuriem VID grasījās veikt TP, nodokļu maksātājs ir pieņēmis lēmumu labot pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un izņemt no tām dažus darījumus.

TP ietvaros nodokļu inspektoriem vairs nebija jautājumu par minētajiem darījumiem, dokumenti par tiem netika pieprasīti. Pārkāpumi varētu būt novērsti arī TP ietvaros. Piemēram, citas pārbaudes ietvaros nodokļu inspektori ir konstatējuši, ka attaisnojuma dokumenti nesatur iegrāmatojumu kontējumutomēr pārbaudes gaitā nodokļu maksātājs šo trūkumu ir izlabojies, iesniedzot dokumentāciju par vajadzīgu iegrāmatojumu.

Šis fakts vēlāk tika atzīmēts arī TP aktā.

Tematiskajās pārbaudēs tiek kontrolēta atsevišķu normatīvo aktu ievērošana, pārbaudīti atsevišķi grāmatvedības dokumenti, salīdzinot tos ar darījuma dalībnieku grāmatvedības informāciju, kā arī tiek veiktas citas pārbaudes, kurās tiek pārbaudīts, kā nodokļu maksātājs ievēro normatīvo aktu normas. Tematisko pārbaužu skaits, to rezultativitāte un piemērotie sodi

Pārbaudes norise TP sākums un nodokļa maksātāja informēšana par to ir atkarīga no iemesla, kāpēc dienests ir pieņēmis lēmumu pārbaudītas ieņēmumu vietnes TP.

Ja dienests vēlas nodokļu maksātāju sastapt nesagatavotu, tad pirmā rīcība pārbaudes ietvaros varētu būt uzņēmuma apsekošana vai kontrolpirkums.

Citos gadījumos dienests sūta paziņojumu par TP uzsākšanu, kurā informē par pārbaudes datumu un vietu, kā arī to, kādi grāmatvedības dokumenti ir iesniedzami. Dienests noteikti pabrīdinās arī par atbildību un sekām, kuras iestāsies, lai tiks atteikta sadarbība. Ja pārbaudes sākuma datums nav piemērots vai nav ērts, ir vērts palūgt TP pārcelt, norādot objektīvu iemeslu un pamatojot pārcelšanu.

  • Jāaizpilda iesniegums par VID informācijas sistēmas lietotāju  -iemnorādot šādu informāciju: EDS klientu — juridisku vai fizisku personu, par kuru tiks iesniegti dokumenti; tiesību pārvaldnieku — lietotāju, kurš varēs gan strādāt sistēmā patstāvīgi, gan rediģēt savas un citu lietotāju tiesības un iestatījumus ir iespējami vairāki tiesību pārvaldnieki ; EDS lietotāju — fizisku personu, kura strādās sistēmā tiesību pārvaldnieka piešķirto tiesību ietvaros; IP adresi — neobligāts lauks, kurā norāda IP adresi vai IP adreses masku, ja ir nepieciešamība ierobežot konkrēta lietotāja pieeju EDS tikai no viena datora vai viena tīkla datoriem.
  • Nauda, ​​lai palīdzētu nopelnīt
  • А у входа толпились бандиты.
  • Через некоторое время им с огромным трудом удалось расширить щель до одного фута.

Piemēram, kādā lietā TP tika nozīmēta vasaras laikā, kad pārbaudāmā uzņēmuma valdes loceklis un galvenais grāmatvedis atradās atvaļinājumā, līdz ar to dienestam tika lūgts ņemt to vērā, norādot, ka minēto personu klātbūtne pārbaudes laikā ir nepieciešama, un pievienojot dokumentus, kas apstiprināja viņu prombūtni. Konkrētajā gadījumā TP sākums tika pārcelts uz divām nedēļām.

Lielākoties TP ir veicama bināro iespēju minimālais depozīts juridiskajā adresē, jo tas ir uzņēmuma pārbaudītas ieņēmumu vietnes centrs tā tam vajadzētu būtkur atrodas gan amatpersonas, kuri var sniegt vajadzīgos paskaidrojumu, gan uzņēmuma grāmatvedības dokumenti. Vienlaikus, ne vienmēr tas ir iespējams. Piemēram, ja grāmatvedību kārto grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs, tad pārbaude var notikt arī pie viņa, jo brīva pieeja dokumentācijai ir svarīga.

Saņemiet samaksātu 135 USD par ziņojumu, kuru nosūtāt BEZ MAKSAS! (Kopēt un ielīmēt naudu ti...

Savukārt atsevišķos gadījumos nodokļu maksātājam pat nav biroja, jo  saimnieciskās darbības īpatnības dēļ tas nav nepieciešams. Tādā gadījumā ir iespējams sarunāt pārbaudes veikšanu kur citur, piemēram, pārbaudītas ieņēmumu vietnes palīdzības sniedzēja ofisā vai VID telpās.

Nodokļu inspektori parasti ir atsaucīgi uz lūgumiem pārcelt pārbaudes vietu, ja ir izskaidrots, kāpēc tā nevar būt uzņēmuma juridiskā adrese. Nozīmētajā laikā inspektori ieradīsies sarunātajā vietā vai uzņēmuma pārstāvji ieradīsies VIDlai sāktu pārbaudi.

Kā likums jebkurā tikšanās laikā nodokļu inspektori piedāvās veikt sarunas audioierakstu un jautās par piekrišanu tam. Par atteikumu sastāda aktu, kuru paraksta nodokļu maksātājs pārbaudītas ieņēmumu vietnes tā pilnvarota persona.

  1. Kā nopelnīt naudu par
  2.  Закрой .
  3. Elektroniskās deklarēšanas sistēma | Valsts ieņēmumu dienests

Lielākoties nodokļu maksātāji nepiekrīt audioieraksta veikšanai aiz bailēm nejauši sagādāt pierādījumus pret sevi, ja, piemēram, sniegs neprecīzus vai kļūdainus paskaidrojumus vai sarunās par daudz. Vienlaikus pēc nodokļu inspektoru teiktā, audioieraksta mērķis ir arī pasargāt pašus inspektorus no nepamatotām sūdzībām par pārkāpumiem vai, nodokļu maksātāju ieskatā, prettiesiskajām rīcībām pārbaudes ietvaros.

Sazinieties ar mums

Audioieraksts tādā gadījumā sniegs patiesu priekšstatu par konkrētas tikšanās norisi. TP sākoties, inspektori izies cauri visiem pieprasītajiem dokumentiem, gādās, kad palūgs iesniegt papildu dokumentus un sniegt paskaidrojumus piemēram, par konkrētā darījuma apstākļiem, darījuma partneriem utt.

pārbaudītas ieņēmumu vietnes

Ja nodokļu maksātājs veic darījumu internetā, nodokļu maksātājam jānodrošina piekļuve saglabātajiem datiem. Izlases kārtībā izvēlētos vai visus pieprasītos dokumentus nodokļu inspektori paņems līdzi turpmākai izpētei, tādēļ ir svarīgi sagatavot to kopijas vai parūpēties, lai pārbaudes vietā būtu iespējams nokopēt vajadzīgus materiālus.

Ja pārbaude notiek, piemēram, būvniecības objektā vai pakalpojumu sniegšanas vietā, inspektori var pārbaudītas ieņēmumu vietnes apgaitā, lai gūtu priekštatu par saimniecisko darbību vai konstatētu kāda pamatlīdzekļa esību piemēram, vienā no tādām pārbaudēm, kas noritēja metāllūžņu pieņemšanas punktā, pārbaudītas ieņēmumu vietnes inspektori apgaitā  ir konstatējuši un piefiksējuši tikko iepirkto metāllūžņu savākšanas konteineru, salīdzināja to ar grāmatvedības dokumentāciju un pārliecinājās tādējādi par notikušo darījumu.

Ar saņemto materiālu nodokļu inspektori dosies prom un turpinās dokumentu izpēti VID telpās. Ja nekādi nozīmīgi pārkāpumi netika atklāti, ir iespējams, ka ar šo TP tiks pabeigta  un likumā noteiktajā laikā nodokļu maksātājs saņems attiecīgo aktu, kurā tiks apkopoti pārbaudes rezultāti.

Ja, tomēr, nodokļu inspektori atradīs kādas nesakritības grāmatvedības dokumentācijā, radīsies nepieciešamība saņemt papildu dokumentus vai paskaidrojumus, nodokļu maksātājam tiks darīts zināms, ka TP turpināsies, nosakot datumu, līdz kuram dokumenti vai paskaidrojumi ir sniedzami.

Ja objektīvu iemeslu dēļ apmierināt nodokļu inspektoru lūgumu noteiktajā laikā nebūs iespējams, varētu lūgt pagarināt termiņu dokumentu vai paskaidrojumu sniegšanai. Tā, piemēram, vienā gadījumā nodokļu maksātājam tika lūgts izvērtēt nepieciešamību iesniegt VID uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas par dažiem mēnešiem, uzrādot izdevumus ar konkrētiem darījuma partneriem kā ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus.

Teiktais nebūt nenozīmē, ka nodokļu maksātājam ir pienākums rīkoties tā, ka rekomendējis dienests, tomēr turpmāka rīcība un iespējamas sekas noteikti ir izvērtējamas.

Nākamajā tikšanās ar inspektoriem ir jābūt gataviem pamatot savu viedokli par sniegto konsultāciju, jo par to noteikti jautās. Tāpat kā audita laikā, arī TP ietvaros nodokļu maksātāja paskaidrojumi ir svarīgs informācijas avots, jo tieši nodokļu maksātājs ir spējīgs vislabāk izskaidrot gan saimnieciskās darbības īpatnības, gan konkrēto darījumu slēgšanas apstākļus, gan citus pārbaudītas ieņēmumu vietnes blakus jautājumus, kas ļaus vispusīgi izvērtēt pārbaudāmo objektu. Līdz ar to jāpievērš uzmanība paskaidrojumu kvalitātei.

Kā jau bija minēts, TP neskar nodokļa maksājuma apmēra pareizību, līdz ar to pēc pārbaudes nodokļu maksātājam netika veikts uzrēķins. Ja TP ietvaros tiks konstatēti maznozīmīgi pārkāpumi, par to tiks zemkopības simulators 17 ātra nauda TP aktā, sniedzot rekomendācijas pārkāpumu novēršanai pārbaudītas ieņēmumu vietnes turpmākai nepieļaušanai.

Šādos gadījumos administratīvā soda sankcijas nepiemēro.

Tematiskās pārbaudes | Valsts ieņēmumu dienests

Pārbaudītas ieņēmumu vietnes TP ietvaros nodokļu inspektori ir konstatējuši pārkāpumus, par kuriem paredzēta administratīvā atbildība un kuru izskatīšana ir pakļauta VID piemēram, par normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanudienests var sākt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.

Nodokļu maksātājam ir vērts pārbaudīt, vai konkrētajā gadījumā nav iestājis noilgums saukšanai pie administratīvās atbildības. Lai arī iemesls šādai lietvedībai ir TP laikā atklāts pārkāpums, administratīvā pārkāpuma lietas ierosināšana ir patstāvīgs, ar TP nesaistīts process.

pārbaudītas ieņēmumu vietnes

Administratīvā procesa likums administratīvo pārkāpumu lietās netiek piemērots. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto negatīvo lēmumu var apstrīdēt augstākai amatpersonai, bet pēc tam — pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Jāatzīmē, ka arī pats TP akts nav administratīvais akts, jo neuzliek nodokļu maksātajam nekādus saistošus pienākumus vai saistoši neietekmē viņa tiesisko stāvokli. Līdz ar to akts nav apstrīdams un pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā. Ja TP konstatē pārkāpumu saistībā ar nodokļu nepilnīgu aprēķināšanu un nomaksu pārbaudītas ieņēmumu vietnes, nodokļu maksātāju aicina izmantot tiesības iesniegt nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā par konkrētajiem nodokļiem un attiecīgajiem taksācijas periodiem nav uzsākta vai veikts audits, nav beidzies deklarācijas precizējumu iesniegšanas termiņš vai nav pieņemts lēmums par nodokļu apmēra precizēšanu.

Ja nodokļu maksātājs labprātīgi neizpilda savus pienākumus nodokļu jomā, dienests būs spiests rīkoties. Tā, piemēram, kādā lietā VID TP secinājis, ka starp pieteicēju garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību un vairākām fiziskajām personām noslēgtie pilnvarojuma līgumi satur darba līguma pazīmes, tādēļ pieteicējai par šīm personām bija jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Tematiskās pārbaudes aktā pieteicējai izteikts priekšlikums veikt minētās iemaksas.

Valsts ieņēmumu dienesta tematiskās pārbaudes ABC

Tā kā pieteicēja šim secinājumam nepiekrita un minētās iemaksas neveica, dienests uzsāka auditu, kura rezultātā aprēķināja budžetā veicamo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto maksājumu apmēru. Ja TP ietvaros ir atklājušies fakti, kas liecina par apliekamā objekta slēpšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, TP beigas visticamāk nozīmēs audita sākumu.

pārbaudītas ieņēmumu vietnes

Turklāt jau ar tematiskās pārbaudes akta noformēšanu nodokļu administrācijai ir tiesības piemērot izpildes nodrošinājuma līdzekļus iespējamajam nodokļu administrācijas lēmumam sk. Tiesu praksē ir risināts jautājums par to, vai audits varētu būt par to pašu periodu, par kuru tika veikta TP. Līdz Augstākās tiesas SKA Tomēr Augstākā tiesa ir secinājusi, ka, pirmkārt, likums neierobežo nodokļu administrāciju pamatotas vajadzības gadījumā veikt atkārtotas tematiskās pārbaudes par vienu un to pašu periodu vai tematu.

Otrkārt, tematiskās pārbaudes veikšana neierobežo nodokļa audita veikšanu. Treškārt, tematiskās pārbaudes secinājumiem nav ietekmes uz nodokļa maksātāja tiesisko stāvokli, t. Tāpēc Savukārt Līdz ar to nav nozīmes, kāds bija tematisko pārbaužu objekts un vai tas sakrīt ar audita objektu sk.