Reālas iespējas raksturīga

Izdevums sniedz priekšstatu par politiku kā specifisku sabiedriskās darbības veidu, aplūko politikas dalībniekus, elementus, tendences un politiku ietekmējošos faktorus, palīdz orientēties poliskajos procesos un apzināties savas iespējas tos ietekmēt.

reālas iespējas raksturīga

Materiāls domāts kā mācību līdzeklis studentiem. Tas būs noderīgs palīgs ikvienam, kas vēlas labāk izprast politiskos procesus un gūt skaidrību par dažādām politiskajām parādībām. Ievads Politika ir sarežģīta, daudzpusīga sabiedrības dzīves sastāvdaļa, kas, ietekmēdama cilvēku eksistences dažādas jomas, izraisa cilvēkos visai atšķirīgu attieksmi, sākot ar politikas pilnīgu noniecināšanu un beidzot pat ar tās kā augstākās gudrības izpausmes pielūgšanu. Un jebkuram vērtējumam ir kaut kāds pamats, sava patiesības daļa.

Politikas noliedzēji pamatoti norāda, ka politikā vieni cilvēki nepietiekami kompetenti un ne bez zināma, dažkārt visai liela savtīguma uzspiež savu gribu citiem, izlemj viņu likteņus. Apstiprinājumu tam var atrast jebkurā politiskā darbībā.

Politikas cienītāji turpretī uzsver, ka cilvēki dzīvotu haotiskā barā un nebeidzamās savstarpējās ķildās, ja vien politika nenodrošinātu viņu atšķirīgo interešu kaut cik ciešamu saskaņošanu, pārvērzdama pūli par sabiedrību, savstarpējā sadarbībā un mijiedarbībā sevi atražojošu cilvēku kopību. Citiem vārdiem, bez politikas nebūtu nedz sabiedrības, nedz cilvēku kā sociālo būtņu, nebūtu nedz materiālā, nedz garīgā cilvēku dzīves progresa.

Katrā ziņā politika ir cilvēku sabiedrības reāls atribūts, kuru ir vērts izzināt, pirmkārt, lai noskaidrotu cilvēka reālās iespējas sabiedrībā un tās lietderīgi izmantotu. Otrkārt, lai mazinātu politikas postošu ietekmi uz sabiedrību, uz cilvēku likteņiem, padarītu politiku humānāku, atbilstošāku dotās sabiedrības iespējām un vajadzībām. Politika ir bezgala plaša un daudzšķautņaina parādība.

Kopš seniem laikiem tā tiek izzināta, aplūkota, pētīta, bet parasti no reālas iespējas raksturīga puses un tajās izpausmēs, ar kurām cilvēks biežāk un sāpīgāk saskaras.

reālas iespējas raksturīga

Tāpēc pastāv un kur var nopelnīt naudu dažu dienu laikā veidoties neskaitāmi daudzi priekšstati par politikas atsevišķām pusēm, nozarēm, darbībām tādās vai citās situācijās. Lai cik trāpīgi būtu politikas vērojumi un precīzi tūlītēji panākumi opcijās par politikas atsevišķām izpausmēm un nozarēm, to izzinošā vērtība un praktiskā pielietojuma iespējas ir šauri ierobežotas, ja tie nav apjēgti cēloņsakarīgi vienotā sistēmā, kas ļauj saskatīt šo politikas atsevišķo elementu izcelsmi, savstarpēju saistību, mijiedarbību, atkarību un tendences.

Te ir vajadzīga teorija — skaidrojums, zināšanu augstākā organizācijas forma, reālas iespējas raksturīga sniedz kaut gan iekšēji diferencētu, tomēr kopumā viengabalainu priekšstatu par parādības izcelsmi, likumsakarībām, tās pastāvēšanu un virzību noteicošajām iekšējām un ārējām pretrunām.

Teoriju raksturo tās elementu sistēmiska savstarpēja saistība, satura konsekventi loģiska izsecināmība un pārbaudāmība. Tas atšķir teoriju no citu līmeņu koncepcijām — parādību kopainām, kurām var nepiemist reālas iespējas raksturīga izcelsmes un būtības konsekventi loģiskā cēloņsakarību izsecināmība, reālas iespējas raksturīga un metodikām, kas sniedz praktiski pārbaudītas, noteiktos apstākļos sevi attaisnojušas rīcības aprakstus, īpaši neiedziļinoties tās determinētībā un cēloņsakarībās.

Teorija ir sausa un tādēļ var likties garlaicīga, jo tai trūkst bilžainas uzskatāmības, tāpēc ka tā, neapstādamās pie parādības ārējām izpausmēm, iedziļinās tās būtībā, tās dziļākajās cēloņsakarībās un pretrunu sistēmā.

Ko vērtēšana iemāca skolēniem?

Bet tieši tas nodrošina ar teoriju apveltītās apziņas lielāko brīvību, jo ļauj noskaidrot katras parādības izpausmes cēloņus, saistību ar citām parādībām, iespējamās sekas un vietu kopējā parādības sistēmā, ar to paverot ceļu cilvēku praktiskās izturēšanās lielākai mērķtiecībai. Reālas iespējas raksturīga teicis Einsteins — nekas nav praktiskāks par labu teoriju.

POLITIKAS TEORIJA | Informācijas aģentūra

Politika, it īpaši — ja mēs nonākam ar to darbīgā saskarsmē, šķiet neatrisināms personu, grupu, interešu, institūtu, apstākļu mudžeklis, kamēr mums nav skaidra tās iekšējo sakarību sistēma. Un šo politikas sarežģītību tiecas uzpūst vēl lielāku un padarīt grūtāk saprotamu daudzi politikas darboņi, lai pasargātu sevi no plašākas publikas prasībām un kritikas. Politikas neizprotamība ir vispirms savtīgu, negodīgu politiķu aizsegs.

reālas iespējas raksturīga

Shematisku, tātad zināmā mērā vienkāršotu priekšstatu par politiku ir aicināta sniegt politikas teorija. Tāpēc šīs grāmatas autors centies parādīt politiku tās elementu savstarpējā saistībā iespējami vienkāršā, loģiski saprotamā veidā. Jo nav tādu lietu, ko kāds cilvēks dara, bet cits nevarētu saprast. Vienīgi jācenšas tās saprotami paskaidrot.

Šī darba pamatā ir politikas teorijas akadēmiskā autorkursa lasīšanas Latvijas Universitātē vairāk nekā desmit gadu pieredze. Ilgstoša saskarsme ar studentiem deva iespēju autoram ņemt vērā, kuri jautājumi ir vieglāk saprotami un neprasa izvērstus paskaidrojumus, kuri reālas iespējas raksturīga prasa plašāku argumentāciju un pat piemērus.

Katrā ziņā autors uzskata savus bijušos studentus par šīs grāmatas līdzautoriem un ir pateicīgs viņiem visiem, arī tiem, kuriem neveicās eksāmenos, ar to liekot autoram meklēt saprotamākus reālas iespējas raksturīga teorijas izklāsta paņēmienus. Zināmas grūtības grāmatas sarakstīšanā radīja nepieciešamība rēķināties ar to, ka daudzi lasītāji nebūs pazīstami ar politologiem tik nepieciešamajām zinātnēm — filozofiju, politisko ekonomiju un socioloģiju. Tāpēc dažviet nācās sniegt ar šīm zinātnēm saistītus paskaidrojumus.

Gribas izteikt cerību, ka piedāvātā grāmata palīdzēs studentiem, politiķiem, žurnālistiem un visiem tiem, kas apzinās, ka ir aktīvi nopelnīt naudu, ātri neieguldot pasīvi iesaistīti politikā, reālas iespējas raksturīga orientēties šajā sabiedriskās dzīves jomā un apzināti izkopt savu nostāju tajā.

Politikas saturs Ir pazīstami daudzi politikas apzīmējumi. Tie radušies laika gaitā, aplūkojot politiku dažādos redzes leņķos.

jaunlatvieši un tautiskās atmodas laikmets Latvijā

To acīmredzamais pretrunīgums nebūt neliecina, ka tie cits citu savstarpēji izslēdz. Atšķirības tajos nosaka galvenokārt pieejas īpatnības, kuru rezultātā tiek pamanīts un izcelts vērotājam aktuālākais un svarīgākais. Turklāt interesanti ir atzīmēt, ka iepriekšējos laikmetos radušies politikas apzīmējumi lielākoties neatmirst, netiek atmesti kā nederīgi vai nepareizi, bet gan turpina pastāvēt līdzās jaunākajiem, saglabādami savas pieejas nozīmīgumu un bagātinādami kopīgo priekšstatu par politiku.

Cita lieta, ka tās vai citas sabiedrības grupas lietojumā sastopams tikai viens vai nedaudzi no šiem apzīmējumiem. Bet tam nav sakara ar pašu apzīmējumu atbilstību īstenībai, tas ir atkarīgs reālas iespējas raksturīga attiecīgu aprindu interešu ievirzes, sabiedriskās pieredzes un intelektuālās attīstības reālas iespējas raksturīga.

Linguee Apps

Sengrieķu filozofa Platona atstātajā mantojumā ar politiku tiek saprasta valsts iekārta un tās veidošana. Līdz pat Tomēr jau Kontsviņu cīņu par savu reālas iespējas raksturīga īstenošanu valsts pārvaldīšanā K. Markss, F. Šajā sakarā Tā kā šīs attiecības ir konfliktu pilnas, tad radies arī priekšstats par politiku kā par konfliktu risināšanas mākslu.

Tomēr būtu jāpiebilst, ka gan varas attiecībām, gan konfliktiem ir vieta visās cilvēku saskarsmes jomās, tāpēc politikas jēdziena tik plašas interpretācijas gadījumā zūd tā specifika un praktiskā nozīme. Politikas būtība Neiesaistoties polemikā par dažādu politikas skaidrojumu pareizību, bet, gluži otrādi, atzīstot visu to nozīmīgumu un tādu vai citu pamatotību, kas pelna speciālu iedziļināšanos un vēsturisku izpratni, mēģināsim tuvoties politikai iespējami brīvi no jebkādiem aizspriedumiem un teorētiķu izstrādātajām dažādajām koncepcijām.

Meklēsim atbildi uz jautājumu: ko tad īsti dara cilvēki, nodarbodamies ar politiku? Atbildēt var līdzīgi kā uz šādiem jautājumiem. Ar ko cilvēki nodarbojas ražošanā? Ar ko — sadzīvē? Atšķirībā no diviem minētajiem nodarbošanās veidiem veidiem, bet ne sfērām, kā to bieži saka, jo šīs nodarbošanās caurstrāvo viena otru, savijas savā starpā un savijas arī ar trešo — politiku, savijas, nevis norisinās katra savā nošķirtajā telpā, sfērā politikā nekas jauns netiek radīts: nedz pats cilvēks, nedz viņa atražošanai vajadzīgās lietas vai idejas.

  • reālās dzīves - English translation – Linguee
  • Opcijas raksturīga

Politikā norisinās sabiedrības pārvaldīšana, un ar to tā ir izdalāma kā īpašs cilvēku nodarbošanās veids. Te, šķiet, visdrīzāk var atrast ceļu uz politikas pamatojumu, tās reālo sasaisti ar cilvēku pārējiem nodarbošanās veidiem un no tiem izrietošām interesēm, nenošķirot tos pilnīgi un tomēr nesajaucot to dažādas kvalitātes politikas dabas un struktūras izpratnē.

Politikā gan valstij, gan sociālo grupu interesēm, gan varai un konfliktiem, tāpat kā daudzkam citam, ar ko mēdz skaidrot politiku, izceļot tai būtisko, ir neapšaubāmi liela nozīme.

reāli in English - Latvian-English Dictionary | Glosbe

Tomēr atsevišķos gadījumos politika var īstenoties arī bez kāda no šiem elementiem vai pat bez vairākiem no tiem. Tātad tie ir svarīgi, tomēr nav būtiski, t. Nodarbodamies ar politiku, cilvēki pārvalda sabiedrību, tās procesus.

reālas iespējas raksturīga

Sabiedrības pārvaldīšana, šķiet, ir pats plašākais politikas apzīmējums. Tiesa, tas savukārt prasa pārvaldīšanas viennozīmīgu skaidrojumu. Ar pārvaldīšanu saprotam mērķtiecīgu un efektīvu kāda objekta ietekmēšanu. Tātad tā satur, pirmkārt, apzinātu tiekšanos uz kādu noteiktu mērķi un, otrkārt, paredzētā rezultāta -ietekmējamā priekšmeta kustības — iestāšanos.

You're supposed to make it look real.

Šī kustība var būt arī nulltā, t. Dažādas apzināti uz mērķi vērstas, bet neefektīvas darbības, kas bieži pavada vai pat aizstāj priekšmeta reālu ietekmēšanu, ir vienīgi troksnis, ko nav pamata uzskatīt par pārvaldīšanu.

Gluži otrādi, tās konsekventi jāatšķir no pārvaldīšanas, jo tās tikai traucē konstatēt patiesas pārvaldīšanas trūkumu un rada maldinošu iespaidu par darbību tukšgaitā.

Vēl šajā tēmā

Daudzu ar patstāvīgu apziņu apveltītu un tāpēc savu interešu atšķirības apzinošos cilvēku atrašanās savstarpējā sadarbībā, no kuras atkarīga viņu eksistence, katram cenšoties īstenot savas intereses, bet atrodoties reizē arī atkarībā gan no citiem sabiedrības locekļiem, gan no sabiedrības kopumā, no tās stabilitātes, sakārtotības, bagātības, dara nepieciešamu šo cilvēku rīcības zināmu saskaņošanu, lai izvairītos no viņu savstarpējās un sabiedrības kā viņu eksistences nosacījuma iznīcināšanas. Tādā kārtā politika ir arī sabiedriskā antientropijas darbība.

Te ir politikas dziļākā jēga: pasargāt sabiedrību no spontāna pašsairuma. Visi pārējie politikā izvirzāmie un īstenojamie mērķi, to vai citu grupu interešu īstenošana sabiedrībā iespējama vienīgi ar nosacījumu, ka saglabāsies pati sabiedrība, tiks realizēta šī politikas pamatfunkcija. Jebkuri centieni politikā, kas šo nosacījumu ignorē, zaudē ar to politikas kvalitāti, jo, iznīcinādami sabiedrību vai, kas ir tas pats, novezdami to haosa stāvoklī, viņi iznīcina savas reālas iespējas raksturīga pārvaldīšanas iespējas.

Tā ir antipolitiska, nekompetenta rīcība, tai trūkst pārvaldīšanas būtisko īpašību: mērķtiecības un efektivitātes. Viena no politikas kā pārvaldīšanas specifiskā veida īpatnībām ir tā, ka tā nevar būt vērsta uz sava pārvaldīšanas priekšmeta — sabiedrības iznīcināšanu.

Guessed translations

Atšķirībā no pārējiem pārvaldīšanas gadījumiem piemēram, darbarīka, mašīnas vai uzņēmuma pārvaldīšanaskad pārvaldošais subjekts atrodas ārpus pārvaldāmā objekta, stāv tam pāri un var, ja vien spēj, to ietekmēt visādi, arī iznīcināt, politikā subjekts ir pārvaldāmās sabiedrības daļa, ir vitāli no tās atkarīgs un pats iet bojā ātrāk par sabiedrību.

Sociālšķiriskais  un kopsabiedriskais politikā Teiktais ir ņemams vērā, analizējot politikas sociālšķirisko raksturu, aplūkojot politiku kā sociālo grupu attiecības sabiedrības pārvaldīšanā un cīņu par savu interešu prioritāru īstenošanu. Politiski valdošie slāņi un grupas politikā tiecas īstenot savas intereses arī uz citu sociālo grupu interešu rēķina. Tiktāl jebkurai politikai ir neizbēgami konkrēts sociālšķirisks raksturs. Tajā pašā laikā valdošā grupa ir spiesta respektēt un kaut kādā mērā apmierināt arī pakārtoto slāņu intereses, jo pēdējo stāvokļa nozīmīga pasliktināšanās izjauks reālas iespējas raksturīga sabiedriskās attiecības, kas ļāvušas uzkundzēties valdošajai grupai.

Šajā sakarā jāmin ekstrēmisms no latīņu vai. Ar šo terminu tiek apzīmēti tādi politiski strāvojumi, kas, izvēlēdamies galējas, sabiedriskās struktūras iznīcinošas darbības metodes, faktiski iziet ārpus politikas, saārdīdami gan sabiedrību, gan tās pārvaldīšanu. Tādēļ jebkura, pat visegoistiskākā politika, kas vērsta vienīgi uz kādas individuāla reālas iespējas raksturīga binārajās opcijās grupas interešu apmierināšanu, ja vien tā ir politika, nevis neprātīga māžošanās, spiesta paredzēt un nodrošināt arī visas sabiedrības saglabāšanos, t.

Tas, cik efektīvi un kompetenti tas notiek, raksturo attiecīgās politikas kvalitāti, tās būtības izpausmes pilnību un dalībnieku, vispirms valdošo slāņu, politisko kultūru. Politikas objekts Šķietami elementārais jautājums par politikas kā sabiedrību pārvaldošās darbības objektu būtībā nemaz nav tik vienkāršs.

Par tādu objektu, meklējot empīriski tveramu politikas ietekmes priekšmetu, loģiski būtu nosaucama sabiedrība, ar to saprotot cilvēku pašpietiekamu sevi atražojošu kopību. Tomēr sabiedrība ir tik plaša, daudzpusīga, empīriski netverama, vienīgi teorētiskajā abstrakcijā iedomājama parādība, ka pārvaldošā cilvēka — politiķa tieša, mērķtiecīga un efektīva iedarbība uz to kopumā liekas neiespējama vai vismaz neizdibināma.

reālas iespējas raksturīga

Drīzāk var pieņemt, ka cilvēks ietekmē kādus noteiktus sabiedriskus procesus, kuru rezultātā tad arī saglabājas vai izmainās sabiedrība. Bet arī sabiedriskie procesi kā tādi nenorisinās paši. Tie norisinās, atsevišķiem indivīdiem tiecoties apmierināt savas individuālās vajadzības, īstenot savas privātās intereses, un sabiedriskie procesi ir šo atsevišķo, bieži vien pretrunīgo un savstarpēji pat iznīcinošo centienu integrēšanās koprezultāts.

Tāpēc sabiedriskos procesus politiķis tieši nevar ietekmēt, jo politiķis citu, īpaši — daudzu cilvēku, rīcību tieši manipulēt nespēj.

Viņš to var ietekmēt vienīgi pastarpināti, iedarbodamies uz cilvēku apziņu, un caur to izprovocēt tādu vai citu aptuveni paredzamu šo cilvēku izturēšanos. Tā empīriskas konkretizācijas loģika noved pie politikas objekta reducēšanas no sabiedrības kopumā līdz atsevišķu cilvēku apziņai, kas ir acīmredzami absurds sašaurinājums.

Tāpēc jāsamierinās ar atziņām, ka politikas objekts reālas iespējas raksturīga empīriski pilnībā netverams, tā ir sabiedrība kā cilvēku atražošanās attiecību sistēma un tās kontekstā notiekošie sabiedriskie procesi — kā cilvēku individuālo dzīvesdarbību integrālie rezultāti.

Tas kaut cik pilnīgi padodas vienīgi teorētiskai izziņai visai augstu abstrakciju līmenī. Tāpēc mēģinājumi politikas skaidrošanā operēt ar jutekliski uzskatāmiem argumentiem ir neizbēgami maldinoši. Tāpat nav iespējams empīriski detalizētā veidā paredzēt politikas iznākumus, jo tie veidosies daudzu autonomo indivīdu darbības rezultātā un ir projektējami tikai kā tendences.

Galu galā, katram ir svarīgi, lai viņu pieņemtu un saprastu. Un dalība grupā dod tieši šādu iespēju, kad kāds no grupas dalībniekiem var pēkšņi kļūt gan par kādu no vecākiem, gan par bērnu vai kādu tuvu cilvēku, lai sakārtotu ar to attiecības.