Reālais un finanšu cikls

Reālo iespēju metode novērtē

Tas nodrošina iespēju pēc vienotiem parametriem novērtēt jaunatnes politikas īstenošanas procesu gan Latvijā kopumā, gan katrā pašvaldībā atsevišķi.

Indeksa izstrādes procesā tika veikta citu valstu pieredzes izpēte, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas izpēte, kā arī veidotas ekspertu diskusijas.

Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa izmantošana sniedz plašu ieskatu jaunatnes ikdienā, norādot uz pašreizējo jaunatnes situāciju valstī.

Ko dara labs pieaugušo izglītības pasniedzējs? | blackmagpietheory.com

Savukārt ilgtermiņā sniedz iespējas izvērtēt jaunatnes politikas ietekmes sfēras un rezultātu izmaiņas, un tas ļaus izstrādāt risinājumus jaunatnes situācijas uzlabošanai. Projekta mērķis — īstenot lokāla līmeņa pētījumu, kas novērtētu jauniešu dzīves kvalitāti un sniegtu objektīvu informāciju par reālo situāciju pašvaldībā, izmantojot jaunatnes politikas ietekmes mērīšanas rīku — jaunatnes politikas īstenošanas indeksu kura mērķis ir noskaidrot dažādu jaunatnes politikas aspektu ietekmi uz jauniešu dzīvi un pašizjūtu, īpaši pievēršoties Jaunatnes likumā definētajiem vienlīdzības, līdzdalības un jauniešu interešu ievērošanas principiem.

Pētījuma izstrāde un realizācija jaunatnes politikas īstenošanas indeksa noteikšanai Liepājas pilsētas pašvaldībā tika veikta laika posmā no Pētījuma mērķa reālo iespēju metode novērtē Liepājas pilsētas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem Pētījuma metode: Pētījums tika veikts kvantitatīvas aptaujas veidā, izmantojot jaunatnes politikas īstenošanas indeksa metodiku. Aptaujas izlase tika veidota, izmantojot nejaušās - kvotu izlases metodi. Kopā iegūtas un rezultātu analīzē iekļautas metodoloģiskajām prasībām atbilstošas intervijas.

Datu apstrāde — dati svērti pēc dzimuma, vecuma un tautības atbilstoši jaunākajiem pieejamiem statistikas datiem. Rezultātu analīze tika veikta atbilstoši jaunatnes politikas īstenošanas indeksa metodikai.

Kvalitātes kontrole: Visas pētījuma posmos tiek nodrošināta kvalitātes kontrole. Pielikums: Jaunatnes politikas reālo iespēju metode novērtē indeksa koncepcijas apraksts Indeksa mērķis Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa mērķis ir noskaidrot dažādu jaunatnes politikas aspektu ietekmi uz jauniešu dzīvi un pašvērtējumu, īpaši pievēršoties Jaunatnes likumā definētajiem vienlīdzības, līdzdalības un jauniešu interešu ievērošanas principiem.

Kopumā indekss ir skaitliski izteikts, matemātisks aprēķināts rādītājs, kurš visaptveroši atbild uz jautājumu: kā jaunieši novērtē savas iegūtās prasmes, vēlmes un dažādu iespēju pieejamību, sagatavojoties patstāvīgai un kvalitatīvai dzīvei sabiedrībā? Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa dimensijas Izglītība un apmācība Izglītība kopumā tiek uzskatīta par kvalitatīvas un spējīgas sabiedrības attīstības pamatu, tādēļ izglītības un dažāda veida apmācību kvalitātes un pieejamības jautājumiem jaunatnes politikas kontekstā tiek pievērsta īpaši padziļināta uzmanība.

Tāpat sabiedrības attīstībai nozīmīga ir reālo iespēju metode novērtē un dažādas izglītības pieejamība, kas, ne tikai sniedz iespējas īstenot noteiktas vēlmes, bet tajā pat laikā arī atklāj alternatīvas izglītības un attīstības iespējas. Politikas īstenošanas indeksa kontekstā izglītības un apmācības dimensijā ietvertie jautājumi kopumā sniedz atbildi uz jautājumu: Kādas ir jauniešu iespējas iegūt viņiem vēlamu izglītības un apmācības pakalpojumu apmēru?

Līdzīgi raksti

Lai noskaidrotu atbildes uz šo kopējo dimensijas jautājumu, jauniešiem tiek uzdoti jautājumi par izglītības un apmācības pakalpojumu pieejamību, šīs pieejamības atbilstību reālajām pakalpojumu izmantošanas vēlmēm, kopējo izglītības kvalitātes un skolas piedāvāto aktivitāšu apjoma novērtējumu.

Reālo iespēju metode novērtē Līdzdalība kopumā ir ļoti plašs jēdziens, kas ietver dažādas līdzdalības aspektus un formas. Dažādu līdzdalības formu pieejamība un sasniedzamība veicina ne tikai indivīda personīgo attīstību, bet arī tolerantas un rīcībspējīgas sabiedrības veidošanos. Līdzdalības kontekstā ir īpaši svarīgi pievērsties tieši jaunatnes līdzdalībai dažādās aktivitātēs un sabiedrības procesos, jo tieši šādā veidā jauniešiem tiek atklātas iespējas pierādīt sevi un veidot vidi sev apkārt.

Politikas īstenošanas indeksa līdzdalības dimensijā ietvertie jautājumi kopumā sniedz atbildi uz jautājumu: Cik aktīvi ir jaunieši kopumā un kādi līdzdalības veidi ir jauniešiem aktuālākie? Lai noskaidrotu atbildes uz centrālo dimensijas jautājumu, jauniešiem tiek uzdoti jautājumi par to, cik lielā mērā dažādu līdzdalības aktivitāšu pieejamība atbilst jauniešu reālajai vēlmei iesaistīties dažādās līdzdalības formās, par to, kāds ir pašreizējais līdzdalības rādītājs jauniešu vidū, kāda ir jauniešu līdzdalības pieredze un kā jaunieši novērtē informācijas pieejamību par dažādām līdzdalības aktivitātēm.

Brīvprātīgais darbs Jaunatnes brīvprātīgā darba veicināšana un atbalstīšana ir viena no jaunatnes politikas prioritātēm. Galvenie ieguvumi no brīvprātīgā darba veikšanas ir jaunietim pašam — viņa zināšanu, prasmju un iemaņu attīstība un lietderīga brīvā laika pavadīšana. Tomēr, kā pierādījuši pētījumi, brīvprātīgā darba veikšana jauniešu vidū Latvijā nav aktuāla, un jaunieši īsti neizprot brīvprātīgā darba nozīmi un ieguvumus no tā veikšanas.

Lai izprastu kāds ir brīvprātīgā darba attīstības potenciāls un reālā situācija, politikas īstenošanas indekss brīvprātīgā darba dimensijā ietver jautājumus, kuri sniedz atbildi uz jautājumu: Cik lielā mērā jaunieši ir ieinteresēti brīvprātīgā darba veikšanā?

Lai noskaidrotu atbildi uz šo dimensijas kopējo jautājumu, tiek noskaidrota jauniešu brīvprātīgā darba veikšanas regularitāte, vēlme turpmākajā gadā veikt brīvprātīgo darbu un kopējās informācijas par brīvprātīgo darbu pieejamība.

  • Būt ieinteresētam dalībnieku stāstos.
  • Халохот остановился у одного из окон, расположенных на уровне его плеча, и посмотрел на улицу.

Jaunrade un kultūra Jauniešu attīstība lielā mērā ir saistīta tieši ar kultūras, sociālo un ekonomisko vidi, kurā jaunieši attīstās. Tieši plaša dažādu zināšanu bāze tiek uzskatīta par jaunrades un inovāciju veicinātāju sabiedrībā, savukārt tieši jaunrades reālais līmenis un potenciāls veicina sabiedrības ekonomiskās un sociālās situācijas uzlabošanos.

Latvijas līmenī uzmanība tiek pievērsta tieši kopējā aktivitātes līmeņa identificēšanai, kas norāda, cik lielā mērā tiek apmierinātas jauniešu vajadzības pēc jaunrades un kultūras aktivitātēm. Jaunrades un kultūras dimensijas kopējais jautājums ir: Cik aktīvi ir jaunieši iesaistoties dažādās kultūras aktivitātēs?

Ko ievērot, lai būtu labā formā: Kaspars Ozoliņš, TV raidījuma vadītājs un fitnesa treneris.

Lai noskaidrotu atbildi uz šo jautājumu, jauniešiem tiek uzdots jautājumu kopums par interesi izmantot dažādus kultūras pakalpojumus, par dažādu pasākumu pieejamības atbilstību pakalpojumu izmantošanas interesi, kā arī par aktivitātes līmeni pasākumu organizēšanas iniciēšanai.

Nodarbinātība un uzņēmējdarbība Jautājumi, kas saistīti ar jaunatnes nodarbinātību mūsdienās gan Eiropas, gan Latvijas līmenī ir īpaši aktuāli — bieži tiek diskutēts par jaunatnes bezdarbu, apgūto zināšanu līmeņa un kvalitātes neatbilstību darba tirgus prasībām, grūtībām savienot darbu ar mācībām un dažāda vecuma jauniešiem piemērotu nodarbinātības veidu trūkumu.

Tajā pašā laikā, kad pastāv sarežģījumi jaunatnes nodarbinātības jomā, paralēli tiek norādīts, ka ekonomisko attīstību reālo iespēju metode novērtē veicināt kvalitatīvas uzņēmējdarbības attīstība un jaunu, inovatīvu uzņēmumu veidošanās.

reālo iespēju metode novērtē

Šādu skatījumu kontekstā lielākā uzmanība jāpievērš jautājumiem par apgūto prasmju kvalitāti un piemērotību darba tirgum, kā rezultātā jaunietim tiktu nodrošināta konkurētspējīga pozīcija, sagatavojoties dzīvei pēc izglītības apgūšanas. Nodarbinātības un uzņēmējdarbības dimensijas kopējais jautājums ir: Kā jaunieši novērtē savu iegūto prasmju kvalitāti saistībā ar iekļaušanos reālo iespēju metode novērtē reālo iespēju metode novērtē Lai rastu atbildi uz šo jautājumu, tiek noskaidroti jauniešu viedokļi par viņu apgūto prasmju piemērotību darba tirgum, īpaši pievēršoties prasmēm un zināšanām, kuras apgūtas skolā un studijās, un prasmēm un zināšanām, kuras apgūtas interešu vai neformālās izglītības vietās, reālo iespēju metode novērtē arī par vēlamākajām nodarbinātības formām nākotnē.

Veselības aizsardzība un labklājība Veselības un labklājības līmenis kopumā tiek mērīts ļoti dažādi piemēram, kopējie labklājības un dzīves kvalitātēs pētījumi; atsevišķi OECD finansētie pētījumitomēr visbiežāk pētījumos padziļināta uzmanība tiek pievērsta atsevišķiem, konkrētiem veselības, sociālās politikas vai labklājības aspektiem. Kopumā iegūtā informācija ir salīdzinoši sadrumstalota un sarežģīti pārvaldāma.

Lai Jaunatnes politikas īstenošanas kontekstā iegūtie dati būtu savstarpēji salīdzināmi, ērti iegūstami un salīdzinoši viegli analizējami un izmantojami, tiek pieņemts, ka galvenais princips šīs dimensijas izstrādē ir vispārīgums. Kopējais veselības aizsardzības un labklājības dimensijas jautājums ir: Kāds ir vispārējais jauniešu fiziskās veselības un labklājības līmenis?

Lai gūtu atbildi uz šo jautājumu, jauniešiem tiek uzdoti jautājumi par viņu dzīves kvalitātes novērtējumu, veselības stāvokli un fizisko aktivitāšu līmeni.

reālo iespēju metode novērtē

Sociālā iekļaušana Sociālās iekļaušanas tematika aptver ne tikai jautājumus par emocionālo drošību vai līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanu pēc dažādām pazīmēm atšķirīgām personām, sociālās iekļaušanas jautājumi ir arī jautājumi par labvēlīgas vides nodrošināšanu, kopējā savstarpējās uzticības līmeņa nodrošināšanu un iespējām ietekmēt sev nozīmīgus apkārtējos notikumus.

Kopējais jautājums Jaunatnes politikas īstenošanas kontekstā Sociālās iekļaušanas dimensijā ir: Reālo iespēju metode novērtē ir jauniešu pašizjūta apkārtējā sociālajā vidē? Šajā dimensijā tiek aptverti jautājumi par uzticības līmeni citiem cilvēkiem un par iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu dažādos sociālajos līmeņos.

Jaunatne un pasaule Mūsdienu globalizētajā pasaulē ir radušās dažādas iespējas, kuras pirms vairākiem gadu desmitiem nepastāvēja. Interneta attīstība nodrošinājusi iespēju komunicēt ar dažādu tautību un valstu pārstāvjiem; ir pavērušās plašākas izglītības, nodarbinātības iespējas; paaugstinās ne tikai informētības reālo iespēju metode novērtē par dažādiem pasaules līmeņa notikumiem, bet arī interese par tiem.

Šobrīd jaunieši vairs nesaista savu ikdienu un dzīvi kopumā tikai ar kādu vienu nelielu teritoriālu vienību. Kopējaisjautājums Jaunatnes politikas īstenošanas kontekstā Jaunatnes un pasaules dimensijā ir: Kā jaunieši izjūt savas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu un cik lielā mērā jaunieši aktīvi interesējas par dažāda līmeņa notikumiem?

Lai atbildētu uz šo dimensijas kopējo jautājumu, jauniešiem tiek uzdoti jautājumi par informētības līmeni par notikumiem dažāda līmeņa teritoriālajās vienībās, par iespējām ietekmēt dažādu valsts un sabiedrības līmeņa lēmumu pieņemšanu un iespējām ietekmēt tieši jauniešu ikdienā un reālo iespēju metode novērtē nozīmīgu jautājumu izlemšanu nopelnīt, ieguldot naudu līmeņa teritoriālajās vienībās.

Indeksa dimensiju kopējais politikas jomu ietvars Kopumā Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa jomās ir aptvertas galvenās likumdošanā definētās jaunatnes politikas darbības jomas. Visas identificētās dimensijas - izglītība un apmācība; līdzdalība; brīvprātīgais darbs; jaunrade un kultūra; nodarbinātība un uzņēmējdarbība; veselības aizsardzība un labklājība; sociālā iekļaušana; jaunatne un pasaule - ir nozīmīgi jaunatnes politikas virzieni, kuri tiek uzskatīti par centrālajiem jaunatnes politikas izveidē.

Katra no indeksa dimensijām atbild uz konkrētu jautājumu, kas ļauj indeksa vērtējumus analizēt ne tikai kopumā, bet arī par katru dimensiju atsevišķi, kā arī nodrošina ērtāku indeksa rezultātu salīdzināšanu gan dažādu teritoriālu vienību vidū, gan laika gaitā.

Izveidotais Reālo iespēju metode novērtē politikas īstenošanas indekss balstās Latvijas Jaunatnes likumā norādītajos jaunatnes politikas pamatprincipos, un izmantojot indeksu ir iespējams noskaidrot dažādu jaunatnes politikas aspektu ietekmi uz jauniešu dzīvi un pašizjūtu, kā arī izvērtēt šo politikas aspektu sniegumu laika gaitā.

Rezultātu interpretācija Rezultātu analīze un interpretācija tiek balstīta uz snieguma novērtēšanas skalu, kurā kopējais stāvokļa novērtējums tiek sadalīts 5 vienādās vērtējumu grupās robežās ik pa 20 punktiemkur katrai grupai atbilst noteikts vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem — zems novērtējums; no 21 līdz 40 punktiem -  drīzāk zems novērtējums; no 41 līdz 60 punktiem — vidējs novērtējums; no 61 līdz 80 punktiem -  drīzāk augsts novērtējums; no 81 līdz punktiem - augsts novērtējums.

Indeksa dimensiju vai kopējais indeksa rezultāts tiek uzskatīts par ļoti augstu, ja indekss ir 81 punkts vai vairāk. Šis rādītājs - vismaz 81 punkts — tāpat tiek uzskatīts par vēlamo situāciju politikas novērtējuma kontekstā.

Tomēr jāņem vērā tas, ka indeksu var uzlabot tikai pakāpeniski, piemēram, gada laikā reāli sasniedzams indeksa uzlabojums ir vismaz 3 indeksa punkti.

reālo iespēju metode novērtē

Tā kā kopējais Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa rezultāts tiek iegūts apkopojot visu dimensiju vidējos rādītājos, šis indekss parāda brīvi tirgotas iespējas ir vidējo rezultātu līmeni.

Attiecīgi dimensiju rādītāji tiek salīdzināti pret indeksa vidējo rādītāju — norādot dimensijas, kurās kopumā ir augstāks vai zemāks vērtējums nekā indeksa kopējais rādītājs. Pētījuma metodoloģija Mērķis Noteikt Liepājas pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas īstenošanas indeksu, lai izvērtētu īstenotās jaunatnes politikas ietekmi uz jauniešu dzīvi un pašizjūtu un lai novērtētu jauniešu dzīves kvalitāti un sniegtu objektīvu informāciju par reālo situāciju pašvaldībā.

Mērķa grupa Liepājas pilsētas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Normatīvie noteikumi par tehnisko rezervju aprēķināšanas pamatprincipiem

Metode Pētījums tika veikts kvantitatīvas aptaujas veidā, izmantojot jaunatnes politikas īstenošanas indeksa metodiku. Aptaujas veikšanas laiks Intervijas ar respondentiem tika veiktas laikā no Izlase Aptaujas izlase tika veidota, izmantojot nejaušās - kvotu izlases metodi.

  • Latvijas Bankas ekonomists Foto: pixabay Globālā finanšu krīze
  • Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.

Rezultātu interpretācija Rezultātu analīze tika veikta atbilstoši jaunatnes politikas īstenošanas indeksa metodikai. Pētījuma rezultāti Kopsavilkums, secinājumi Indekss nodrošina iespēju veikt un pēc vienotiem parametriem novērtēt jaunatnes politikas īstenošanas procesu gan Latvijā kopumā, gan katrā pašvaldībā atsevišķi.

Vēlos informēt, ka tekstā:

Salīdzinājums ar Latvijas rādītājiem Analizējot jauniešu situāciju Liepājas pašvaldībā un veicot salīdzinājumu ar kopējiem Latvijas rādītājiem, varam secināt, ka divos jaunatnes politikas īstenošanas aspektos tie ir augstāki nekā vidēji valstī.

Liepājas pašvaldībā dzīvojošie jaunieši labi novērtē savas iespējas apmeklēt un piedalīties dažādos kultūras pasākumos, kā arī izmantot citas kultūras un jaunrades jomas piedāvātās aktivitātes.

reālo iespēju metode novērtē

Labais vērtējums norāda arī uz pašu jauniešu aktivitāti un iesaistīšanos kultūras pasākumu organizēšanā. Taču Liepājas jauniešu sniegtais vērtējums savām iespējām iesaistīties dažādās sabiedriskās dzīves aktivitātēs gan savā izglītības iestādē, gan ārpusskolas tiek novērtēts pozitīvi.

Tomēr, jāņem vērā, ka joprojām ir aktīvi jāturpina un jāveicina jauniešu līdzdalība un vēlme pašiem darboties un piedalīties dažādās organizācijās gan savā izglītības iestādē, gan pašvaldībā kopumā. Tas nozīmē, ka šajās politikas dimensijās Liepājas pašvaldības jaunieši savos vērtējumos būtiski neatšķiras no kopējiem Latvijas rādītājiem.

reālo iespēju metode novērtē

Tas parāda, ka jaunieši savu potenciālu un iespējas iekļauties darba tirgū vērtē pietiekami pozitīvi. Tas ir viszemāk vērtētais politikas aspekts Liepājas jauniešu vidū. Tas atklāj, ka jaunieši kritiski vērtē savas iespējas ietekmēt lēmumus, kuri attiecas gan uz viņu pašu dzīvi, gan valsts un sabiedrības dzīvi kopumā. Minētajās politikas jomās jaunieši savu dzīvi un piedāvātās iespējas novērtē pietiekami augstu.

Abas šīs politikas jomas norāda uz jauniešu zemo aktivitāti un vēlmi iesaistīties un piedalīties sabiedriskās un politiskās aktivitātēs.

Vienlaicīgi arī norādot uz to, ka jauniešiem iztrūkst reālo iespēju metode novērtē par savām spējām ietekmēt dažādu lēmumu pieņemšanu gan valsts, gan pašvaldības līmenī, tai skaitā arī jautājumos, kuri attiecas uz viņu dzīves kvalitāti un iespējām. Jaunatnes politikas īstenošanas indekss Latvijā Latvijā kopumā, jaunatnes politikas īstenošanas indekss ir vērtējams kā viduvējs un sasniedz 51 punktu no Tas nozīmē, ka jaunieši Latvijā savas iegūtās prasmes, vēlmes un dažādu iespēju pieejamību, sagatavojoties patstāvīgai un kvalitatīvai dzīvei sabiedrībā vērtē kā viduvējas.

Par vēlamo reālo iespēju metode novērtē politikas novērtējuma kontekstā, atbilstoši izstrādātajai metodoloģijai, tiek uzskatīts vismaz 81 punkts no