Reālo iespēju metode, novērtējot projektu vērtību. Starptautiskie vērtēšanas standarti - Latvijas Vēstnesis

Pašreizējā vērtība PV. Jebkura ieguldītāja uzdevums ir atrast tik reālu aktīvu, kas galu galā dotu novērtējot projektu vērtību, kas pārsniedz tā iegādes izmaksas. Līdz ar to, lai atrisinātu problēmu, ir jānosaka reālā aktīva vērtība, ņemot vērā nākotnes ieņēmumu ienākumu no tā izmantošanas attālumu laikā. Diskonta likme nosaka neizmantotās kapitāla iespējas izmaksas, jo tā raksturo, kādu peļņu uzņēmums zaudēja, ieguldot naudu reālos aktīvos, nevis labākajos alternatīvajos finanšu līdzekļos.

Daži fondi var nodrošināt nepārtrauktu ienākumu plūsmu neierobežotu laiku. Neto pašreizējā vērtība NPV Reālo līdzekļu iegūšanas iespējamību var novērtēt, izmantojot neto pašreizējo vērtību NPVko saprot kā uzņēmuma potenciālo aktīvu neto pieaugumu projekta īstenošanas dēļ.

Parasti firma pati nosaka pieņemamo termiņu ieguldījumu projekta pabeigšanai, piemēram, k soļus. Šo periodu uzņēmums nosaka, pamatojoties uz savām stratēģiskajām un taktiskajām vadlīnijām: piemēram, uzņēmuma vadība noraida visus projektus, kas ilgst vairāk nekā 5 gadus, jo pēc 5 gadiem uzņēmums plāno to pārveidot, lai ražotu citus produktus. Citiem vārdiem sakot, lai noteiktu projekta atmaksāšanās periodu, nepieciešams konsekventi salīdzināt uzkrātās ienākumu summas ar sākotnējo ieguldījumu.

Saskaņā ar atmaksāšanās perioda noteikumu projektu var pieņemt, ja ir izpildīts nosacījums: m Iekšējā atdeves likme IRR Iekšējā atdeves likme ir aplēstā novērtējot projektu vērtību likme, pie kuras projekta neto pašreizējā vērtība ir nulle. Šis vienādojums tiek atrisināts ar iterācijas metodi. Lai aprēķinātu IRR, varat izmantot speciāli ieprogrammētus kalkulatorus vai datorprogrammas. Iekšējās atdeves likums: jāpieņem tie projekti, kuriem diskonta likme tas ir, neizmantotās kapitāla iespējas izmaksas ir mazāka par projekta iekšējo atdeves likmi r Rentabilitātes indeksu PI saprot kā vērtību, kas vienāda ar paredzamo naudas plūsmu no projekta pašreizējo vērtību un sākotnējām ieguldījumu izmaksām: Rentabilitātes indekss parāda, cik daudz ieguldītājs saņem novērtējot projektu vērtību ieguldīto rubli.

Projekta komerciālās efektivitātes novērtēšanas metodes. Vasilenok K. Investīciju projekta komerciālā efektivitāte. Skaidrā naudā ietilpst

Rentabilitātes indeksa noteikums ir šāds: jāpieņem tikai tie projekti, kuru rentabilitātes indeksa vērtība pārsniedz vienu.

Novērtējot divus vai vairākus projektus, kuriem ir pozitīvs rentabilitātes indekss, jums vajadzētu izvēlēties projektu ar augstāku rentabilitātes indeksu. IP efektivitāte tiek novērtēta norēķinu periodā - investīciju horizonts no projekta sākuma līdz tā likvidācijai.

Finanšu vadība un pārvaldība

Projekta sākums parasti ir saistīts ar ieguldījumu sākuma datumu projektēšanas un apsekošanas darbos. Aprēķina periods ir sadalīts aprēķina posmos, kas ir laika intervāli, kuros dati tiek apkopoti, lai novērtētu naudas plūsmas un diskontētās naudas plūsmas.

Aprēķinu darbības parasti ir numurētas 0. Ērtības labad nulles pakāpes sākuma vai beigu brīdis parasti tiek ņemts par pamatu. Ja tiek salīdzināti vairāki projekti, ieteicams tiem izvēlēties vienu un to pašu bāzes punktu. Kad bāzes moments sakrīt ar nulles pakāpes sākumu, soļa m sākuma brīdis tiek apzīmēts ar tm, bet, ja bāzes moments sakrīt ar 0.

Katra soļa garums var atšķirties. Avots - V. Maksimova Investīciju pārvaldība: mācību ceļvedis. EAOI centrs. Ievietots vietnē Rakstā ir aplūkots investīciju projekta efektivitātes novērtēšanas piemērs daudzfunkcionāla kompleksa būvniecībai. Zemcovs, neatkarīgs eksperts Investīciju novērtējot projektu vērtību vērtēšanas kritēriji un metodes Investīciju projektu finansiālajam un ekonomiskajam novērtējumam ir pamats pamatojuma un atlases procesā iespējamās iespējas ieguldījumi darbībās ar reāliem aktīviem.

Tas galvenokārt balstās uz dizaina analīzi. Projekta analīzes mērķis ir noteikt projekta rezultātu vērtību. Ir ierasts nošķirt ieguldījumu projekta tehniskos, finanšu, komerciālos, vides, organizatoriskos institucionālossociālos, ekonomiskos un citus novērtējumus. Paredzamā projekta novērtēšana ir diezgan grūts uzdevums, ko apstiprina vairāki faktori: 1 ieguldījumu novērtējot projektu vērtību var veikt vai nu vienreizēji, vai arī pietiekami ilgu laiku; 2 periods ieguldījumu projekta īstenošanas rezultātu sasniegšanai var būt lielāks vai vienāds ar aprēķināto; 3 ilgtermiņa darbību īstenošana izraisa nenoteiktības pieaugumu visu ieguldījumu aspektu novērtēšanā, tas ir, ieguldījumu riska pieaugumu.

Investīciju projekta efektivitāti raksturo rādītāju sistēma, kas atspoguļo izmaksu un ieguvumu attiecību atkarībā no tā dalībnieku interesēm.

Investora kopējās projekta efektivitātes novērtējums Investīciju projekti novērtējot projektu vērtību būt gan komerciāli, gan nekomerciāli. Pat ar nekomerciāliem projektiem tiek kur nopelnīt naudu kā nopelnīt iespējas un ir saņemtās iespējas. Atšķirība starp investīciju projektiem un pašreizējām aktivitātēm ir tā, ka izmaksas, kas paredzētas dažu iespēju vienreizējai saņemšanai, nav saistītas ar ieguldījumiem.

Izrādās, ka investors ir persona, kas iegulda savas iespējas vairākiem lietojumiem, liekot viņiem strādāt, lai radītu jaunas reālo iespēju metode. Ja komerciāliem projektiem ir veidi, kā novērtēt nekomerciālu projektu efektivitāti? Ar efektivitāti parasti saprot atbilstības pakāpi 1. Mērķis ir jānosaka precīzi, detalizēti un jāatļauj tikai noteikta atbilde - vai tas ir sasniegts vai nē. Tajā pašā laikā mērķi var sasniegt dažādos veidos, un katram ceļam ir savas izmaksas. Lai izlemtu par komercprojekta īstenošanu, tiek veikts tā ekonomiskās efektivitātes novērtējums.

Starptautiskie vērtēšanas standarti - Latvijas Vēstnesis

Bezpeļņas projekta gadījumā, ja tiek nolemts sasniegt mērķi, tad jāizvēlas visefektīvākais ceļš. Šajā gadījumā nefinansiāliem kritērijiem jābūt prioritāriem par finanšu kritērijiem. Bet tajā pašā laikā mērķis būtu jāsasniedz vislētākajā veidā. Vērtējot arī bezpeļņas projektu: Jāņem vērā investora pretestība projekta īstenošanai - vai investors izturēs projekta īstenošanu; Nosakot vienādas kvalitātes alternatīvas, parasti tiek izvēlēts lētākais; Ieteicams plānot izmaksu ieguldījumu kustību dinamikā, lai iepriekš aprēķinātu spēkus, paredzētu deficītu un vajadzības gadījumā rūpētos par papildu resursu piesaisti.

reālo iespēju metode, novērtējot projektu vērtību

Projekta ārējo faktoru novērtējums Otrs projekta novērtēšanas aspekts ir tāds, ka projekts var būt vērtīgs ne tikai ieguldītājam. Piemēram, ieguldījumi dažu cilvēku zināšanās nesa labumu vairs tikai viņiem pašiem, bet gan sabiedrībai kopumā, kas pēc tam savām vajadzībām izmantoja zinātnieku atklājumus un izgudrojumus. Papildus komerciālai nozīmībai parastiem uzņēmumu komerciālu ieguldījumu projektiem ir arī šādas sekas: Sociālais; Budžeta; Ekoloģisks.

Visas projekta ietekmes uz citām pusēm ir svarīgas, jo uzņēmumu un projektu ieskauj sabiedrība, cilvēki, valsts, daba. Ja projekts uzlabo vidi, tas ir labāk uzņēmumam, kas īsteno projektu, jo viss pasaulē ir savstarpēji saistīts. Sociālo efektu novērtē ar projekta ieguvumiem iedzīvotājiem, kas dzīvo ap projekta vietu novērtējot projektu vērtību strādā pie projekta, un to veido: Algas līmeņa celšanā; Infrastruktūras un citu iespēju attīstīšana iedzīvotājiem ap projekta vietu.

Nodokļu ietekmi aprēķina pēc nodokļu summas, kas iekasēta no projekta vietējā, reģionālajā un federālajā budžetā. Budžeta ietekmi novērtē, ja projekts tiek pilnībā vai daļēji finansēts no budžeta federāls, reģionāls, vietējs. Tiek noteikts, cik daudz naudas projekts atdod budžetā ar nodokļiem, pēc tam, kad budžets ir ieguldīts projektā, uz noteiktu gadu skaitu.

Ekoloģiskais efekts notiek, ja projekts kaut kā ietekmē ekoloģisko situāciju.

reālo iespēju metode, novērtējot projektu vērtību

Ekonomiska pieeja investīciju projekta efektivitātes novērtēšanai Lielākā daļa tirgus vienību pieņemto lēmumu ir balstīti uz iepriekšēju paredzamo seku novērtējumu. Katra investīciju projekta pieņemamības efektivitātes, vērtības individuāls novērtējums tiek veikts, izmantojot dažādas metodes un ņemot vērā noteiktus kritērijus.

Mēs esam analizējuši Krievijas un ārvalstu metodes investīciju projektu un praktiski piemēri parādīts šo metožu pielietojums. Vispārēja pieeja ieguldījumu projektu efektivitātes noteikšanai Investīciju lēmumu pamatā ir ieguldījumu ekonomiskās efektivitātes novērtējums. Tirgus ekonomikā ir jāņem vērā vides faktoru un laika faktora ietekme uz investīciju darbības efektivitāti, kas nav pilnībā novērtēti šo rādītāju aprēķināšanā.

Tie pilnībā atspoguļo vietējo un ārvalstu ekonomistu nopelnīt 1000r ātri pētījumu rezultātus efektivitātes novērtēšanas metožu jomā.

Saskaņā ar metodiskajiem ieteikumiem investīciju projektu efektivitātes rādītāji ir sadalīti šādos veidos 3: Komerciālās efektivitātes rādītāji, ņemot vērā projekta finansiālās sekas tā tiešajiem dalībniekiem; Budžeta efektivitātes rādītāji, kas atspoguļo projekta finansiālo ietekmi uz federālo, reģionālo vai vietējo budžetu; Ekonomiskās efektivitātes rādītāji, kas ņem vērā rezultātus un izmaksas, kas saistītas ar investīciju projekta īstenošanu, pārsniedzot projekta dalībnieku tiešās finansiālās intereses un ļaujot izmērīt izmaksas.

Šādu veidu atlase ir mākslīga un ir saistīta ar viena ekonomiskās efektivitātes rādītāja noteikšanu, bet attiecībā uz dažādiem objektiem un līmeņiem ekonomiskā sistēma : valsts ekonomika kopumā globāls ekonomiskās efektivitātes kritērijsreģionālais, nozaru, uzņēmuma līmenis vai īpašs investīciju reālo iespēju metode. Saskaņā ar metodiskajiem ieteikumiem investīciju efektivitāti raksturo rādītāju sistēma, kas atspoguļo ar ieguldījumiem saistīto izmaksu un ieguvumu attiecību un ļauj spriest par atsevišķu ieguldījumu ekonomiskajām priekšrocībām salīdzinājumā ar citām.

Investīciju darbības rādītājus var klasificēt pēc šādiem 4 kritērijiem: novērtējot projektu vērtību pēc vispārinoša rādītāja veida, kas kalpo par ieguldījumu ekonomiskās efektivitātes kritēriju: Absolūtais, kurā vispārinošos rādītājus definē kā starpību starp rezultātu izmaksu tāmēm un izmaksām, kas saistītas ar projekta īstenošanu; Relatīvs, kurā vispārinošos rādītājus definē kā projekta rezultātu izmaksu tāmes attiecību pret to saņemšanas kopējām izmaksām; Laiks, kas aprēķina ieguldījumu izmaksu atmaksāšanās periodu; 2 saskaņā ar monetāro izmaksu un rezultātu salīdzināšanas metodi: Statisks, kurā naudas plūsmas, kas rodas dažādos laika posmos, tiek vērtētas kā vienādas; Dinamiskā, kurā naudas plūsmas, ko izraisa projekta īstenošana, tiek samazinātas līdzvērtīgā līmenī, tās diskontējot, nodrošinot dažādu naudas plūsmu salīdzināmību.

Statiskās metodes sauc arī par metodēm, kuru pamatā ir grāmatvedības aplēses, un dinamiskās metodes - par metodēm, kuru pamatā ir diskontētās aplēses 5. TO statisko grupu metodes ietver: atmaksāšanās periods Atmaksāšanās periods, PP ; ieguldījumu efektivitātes koeficients Grāmatvedības atdeves likme, ARR. TO dinamiskās metodes ietver: tīro pašreizējo vērtību, tīro pašreizējo vērtību Neto pašreizējā vērtība, NPV ; ieguldījumu atdeves indekss Rentabilitātes indekss, PI ; iekšējā atdeves likme Iekšējā atdeves likme, IRR ; modificēta iekšējā atdeves likme Modificēta iekšējā atdeves likme, MIRRdiskontētais ieguldījumu atmaksāšanās periods Atmaksāšanas periods ar atlaidi, DPP.

Jāatzīmē arī, ka katra ieguldījumu projekta efektivitātes novērtējums tiek veikts, ņemot vērā kritērijus, kas atbilst noteiktiem principiem, proti: Naudas vērtības ietekme laika gaitā; Iespēju izmaksas; Aprēķinu veikšana, pamatojoties uz reālo naudas plūsmu, nevis grāmatvedības rādītājiem; Inflācija un tās atspoguļojums; Risks, kas saistīts ar projekta īstenošanu. Apsvērsim galvenās investīciju projektu efektivitātes novērtēšanas metodes un noskaidrosim to galvenās priekšrocības un trūkumus.

Statiskās reālo iespēju metode metodes Atmaksāšanās periods PP Visizplatītākais statiskais rādītājs investīciju projektu novērtēšanai ir termins atmaksāšanās atmaksāšanās periods, PP.

Atmaksāšanās periodu saprot kā laika periodu no projekta sākuma līdz objekta darbībai, kad pamatdarbības ienākumi kļūst vienādi ar sākotnējiem ieguldījumiem kapitāla un ekspluatācijas izmaksas. Šis rādītājs atbild uz jautājumu: kad notiks pilna ieguldītā kapitāla atdeve?

Indikatora ekonomiskā nozīme ir noteikt periodu, par kuru investors var atdot ieguldīto kapitālu. Lai aprēķinātu atmaksāšanās periodu, maksājumu sērijas elementi tiek summēti pēc uzkrāšanas principa, veidojot uzkrāto plūsmu atlikumu, līdz summa kļūst pozitīva. Plānošanas intervāla kārtas numurs, kurā uzkrāto plūsmu bilance kļūst pozitīva, norāda atmaksāšanās periodu, kas izteikts plānošanas intervālos.

PP rādītāja aprēķināšanas vispārējā formula ir šāda: kur P k - uzkrātās plūsmas bilances vērtība; I 0 - sākotnējā ieguldījuma vērtība.

reālo iespēju metode, novērtējot projektu vērtību

Saņemot daļu skaitli, to noapaļo līdz tuvākajam skaitlim. Bieži vien PP rādītājs tiek aprēķināts precīzāk, tas ir, tiek ņemta vērā arī intervāla norēķinu perioda daļēja daļa; tiek pieņemts, ka vienā posmā norēķinu periodā uzkrātās naudas plūsmas atlikums mainās lineāri. Tomēr tam ir ievērojami trūkumi, kurus mēs sīkāk apsvērsim, analizējot diskontēto atmaksāšanās periodu DPPjo šie trūkumi attiecas gan uz statiskajiem, gan dinamiskajiem atmaksāšanās perioda rādītājiem.

Galvenais statiskā rādītāja "atmaksāšanās periods" trūkums ir tāds, ka tajā netiek ņemtas vērā naudas izmaksas laika gaitā, tas ir, tas nenošķir projektus ar vienādu ienākumu plūsmas atlikumu, bet ar dažādiem sadalījumiem pa gadiem. Ieguldījumu reālo iespēju metode koeficients grāmatvedības atdeves līmenis, ARR Vēl viens statiskā rādītājs finanšu novērtējums projekts ir ieguldījumu kā jūs varat nopelnīt naudu, izmantojot klēpjdatoru attiecība Account Return of Rate vai ARR.

Šo koeficientu sauc arī par grāmatvedības atdeves līmeni vai projekta rentabilitātes koeficientu. ARR aprēķināšanai ir vairāki algoritmi.

Laidienu arhīvs

Pirmais aprēķina variants ir balstīts uz vidējās gada peļņas atskaitot atskaitījumus no budžeta no projekta īstenošanas attiecīgajā periodā un vidējā ieguldījuma attiecību: I sal. Dažreiz projekta IA tiek aprēķināta, pamatojoties uz sākotnējo ieguldījumu: Aprēķinot, pamatojoties uz sākotnējo ieguldījumu, to novērtējot projektu vērtību izmantot projektiem, kas rada vienādu ienākumu plūsmu piemēram, mūža rente uz nenoteiktu laiku vai pietiekami ilgu laiku.

Dinamiskās novērtēšanas metodes Neto pašreizējā vērtība NPV Mūsdienu publicētajos darbos šīs metodes kritērija nosaukšanai tiek izmantoti šādi termini: neto pašreizējā vērtība 6; neto pašreizējā vērtība 7; neto pašreizējā vērtība 8; neto pašreizējā vērtība 9; kopējais projekta īstenošanas finansiālais rezultāts 10; pašreizējā vērtība Neto pašreizējās vērtības NPV vērtību aprēķina kā starpību starp ienākumu un izdevumu diskontētajām naudas plūsmām prognozes periodā, novērtējot projektu vērtību radušies ieguldījumu īstenošanas procesā.

Kritērija būtība ir nākotnes naudas ieņēmumu no projekta pašreizējās vērtības salīdzināšana ar tā īstenošanai nepieciešamajām ieguldījumu izmaksām. Metodes pielietošana ietver secīgu šādu posmu pāreju: 1 investīciju projekta naudas plūsmas aprēķins; 2 diskonta likmes izvēle, ņemot vērā alternatīvo ieguldījumu rentabilitāti un projekta risku; 3 neto pašreizējās vērtības noteikšana.

NPV vai Reālo iespēju metode nemainīgai diskonta likmei un vienreizējam sākotnējam ieguldījumam nosaka centu demonstrācijas konts šādas formulas: kur I 0 - sākotnējā ieguldījuma vērtība; i - diskonta likme. Naudas plūsmas novērtējot projektu vērtību pēc pašreizējām vai deflētām cenām. Prognozējot ienākumus pa gadiem, pēc iespējas jāņem vērā visi ienākumu veidi - gan ražošana, gan neražošana, kas var būt saistīti ar konkrēto projektu.

Tātad, ja projekta īstenošanas perioda beigās līderi bināro opciju tirgū paredzēts saņemt līdzekļus iekārtu likvidācijas izmaksu vai daļas atbrīvošanas veidā apgrozāmie līdzekļitie jāuzskaita kā attiecīgo periodu ienākumi. Aprēķini, izmantojot šo metodi, ir balstīti uz pieņēmumu par atšķirīgu naudas vērtību laika gaitā. Pārrēķina process nākotnes vērtība tiek saukta naudas plūsma pašreizējā diskontēšana no angļu valodas.

Ja projekts ietver nevis vienreizēju ieguldījumu, bet gan konsekventu finanšu resursu ieguldīšanu vairāku gadu laikā, tad NPV aprēķināšanas formula tiek mainīta šādi: kur I t ir sākotnējā ieguldījuma naudas plūsma; C t - naudas plūsma tendences līnija apzīmē ieguldījumu īstenošanas brīdī t; t - aprēķina solis gads, ceturksnis, mēnesis utt.

Šīs metodes pamatā ir ieguldītāja izvirzītā galvenā mērķa ievērošana - maksimizēt tā galīgo stāvokli vai palielināt uzņēmuma vērtību. Šī mērķa ievērošana ir viens no nosacījumiem, lai veiktu ieguldījumu salīdzinošu novērtēšanu, pamatojoties uz šo kritēriju. Piemēram, paplašinot zemes gabalu viesnīcas autostāvvietai, palielināsies ieņēmumi no nekustamā īpašuma.

Šīs metodes ieviešana paredz vairākus pieņēmumus, kas jāpārbauda attiecībā uz to atbilstības pakāpi realitātei un kādiem rezultātiem ir iespējamas novirzes. Šie pieņēmumi ietver: Tikai viena mērķa funkcijas reālo iespēju metode - kapitāla izmaksas; Norādītais projekta grafiks; Maksājumu piederība noteiktiem laika punktiem; Ideāla kapitāla tirgus esamība.

Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, jums bieži nākas saskarties ar vairāk nekā vienu mērķi, bet ar vairākiem mērķiem.

Gadījumā, ja tiek izmantota kapitāla izmaksu noteikšanas metode, šie mērķi būtu jāņem vērā, atrodot risinājumu ārpus kapitāla izmaksu aprēķināšanas procesa. Tajā pašā laikā var analizēt arī daudzfunkcionālu lēmumu pieņemšanas metodes. Pirms tīrās pašreizējās vērtības metodes piemērošanas lietderīgās lietošanas laiks jānosaka efektivitātes analīzē.

Šim novērtējot projektu vērtību var analizēt optimālā kalpošanas laika noteikšanas metodes, ja vien tas nav iepriekš noteikts tehnisku vai juridisku iemeslu dēļ.

Patiesībā, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, nav ticamu datu. Tāpēc kopā ar piedāvāto kapitāla vērtības aprēķināšanas metodi, pamatojoties uz prognozētajiem datiem, ir jāanalizē nenoteiktības pakāpe vismaz attiecībā uz vissvarīgākajiem ieguldījumu objektiem.

Šim nolūkam kalpo ieguldīšanas metodes nenoteiktības apstākļos. Veidojot un analizējot metodi, tiek pieņemts, ka visus maksājumus var attiecināt uz noteiktiem laika punktiem.

Laika intervāls starp maksājumiem parasti ir viens gads. Faktiski maksājumus var veikt ar īsākiem intervāliem. Šajā gadījumā jums jāpievērš uzmanība norēķinu perioda pakāpes aprēķina solis atbilstībai aizdevuma nodrošināšanas nosacījumam.

reālo iespēju metode, novērtējot projektu vērtību

Lai pareizi izmantotu šo metodi, ir nepieciešams, lai aprēķina solis būtu vienāds ar aizdevuma procentu aprēķināšanas perioda vai tā vairākkārtēju.

Ir arī problemātiski pieņemt, ka pastāv ideāls kapitāla tirgus, kurā līdzekļus var piesaistīt vai ieguldīt jebkurā laikā un neierobežotā reālo iespēju metode ar vienu aprēķinātu procentu likmi.

Patiesībā šāda tirgus nav, un procentu likmes, ieguldot un aizņemoties līdzekļus, mēdz atšķirties. Tas rada problēmu noteikt piemērotu procentu likmi. Tas ir īpaši svarīgi, jo tas būtiski ietekmē kapitāla izmaksu vērtību. Aprēķinot NPV, gadu gaitā var izmantot dažādas novērtējot projektu vērtību likmes. Šajā gadījumā katrai naudas plūsmai jāpiemēro novērtējot projektu vērtību diskonta faktori, kas atbildīs dotajam aprēķina solim. Turklāt ir iespējams, ka projekts, kas ir pieņemams ar nemainīgu diskonta likmi, var kļūt nepieņemams ar mainīgo lielumu.

Neto pašreizējās vērtības rādītājs ņem vērā naudas vērtību laika gaitā, tam ir skaidri lēmuma kritēriji un tas ļauj jums izvēlēties projektus, lai maksimāli palielinātu uzņēmuma vērtību.