Tirdzniecības laiki

Tirdzniecība biržas tirdzniecība. OTC (ārpusbiržas) tirdzniecība

Apstiprināti Rīgas Fondu tirdzniecība biržas tirdzniecība padomes sēdē Noteikumu mērķis Rīgas Fondu biržas Biedru un tirdzniecības noteikumu turpmāk - Noteikumi mērķis ir noteikt finanšu instrumentu tirdzniecības kārtību AS "Rīgas Fondu birža" turpmāk - Birža regulētajos tirgos, Biržas biedra statusa iegūšanas, pārtraukšanas un anulēšanas kārtību un citus ar Biržas darbību saistītos jautājumus tādējādi, lai tiktu veicināta Biržas, tās regulēto tirgu un Biedru darbības atbilstība NOREX biržu aliansē noteiktajiem standartiem un darbības principiem.

Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma Terminu skaidrojumi definīcijas un saīsinājumi Automātiski savietots darījums Automatically Matched Trade - darījums, kas tiek izpildīts Uzdevumu grāmatā, veicot automātisku uzdevumu savietošanu.

Automātiska uzdevumu savietošana Tirdzniecība biržas tirdzniecība Order Matching - pirkšanas un pārdošanas uzdevumu automātiska savietošana, kad Uzdevumu grāmatā ievadītajā uzdevumā tirdzniecība biržas tirdzniecība instrumentu cena, apjoms un citi darījuma nosacījumi atbilst iepriekš Uzdevumu grāmatā ievadītā uzdevumā norādītajiem darījuma nosacījumiem.

Automatizētā tirdzniecība Automated Trading - uzdevumu ievadīšana, tajā izdarīto izmaiņu binārās opcijas ar minimālu ieguldījumu uzdevumu atcelšanas reģistrācija Tirdzniecības sistēmā, izmantojot programmnodrošinājumu, kas automātiski apvieno lielu skaitu uzdevumu, kuri atbilst ieprogrammētām īpašām specifiskām pazīmēm.

Automātiska uzdevumu maršrutēšana Automatic Order Routing tirdzniecība biržas tirdzniecība Biedra klienta izveidoto uzdevumu elektroniska un automātiska reģistrēšana Tirdzniecības sistēmā, izmantojot interneta vai citus tīkla savienojumus, kas ir izveidoti starp Biedru un tā klientu. Biedrs Member - juridiska persona, kam ir piešķirts Biržas biedra statuss un kura ar Biržu ir noslēgusi Dalības līgumu.

Ārpusbiržas tirdzniecība, tiešā tirdzniecība, ārpustirgus tirdzniecība

Biržas brokeris Exchange trader - Biedra darbinieks, kas ir pilnvarots piedalīties Biržas organizētajā tirdzniecības sistēmā Biedra vārdā. Biržas diena  Exchange day - diena, kurā var veikt darījumus kurā Biržā notiek tirdzniecība Biržas regulētajos tirgos. Biržas paziņojums Exchange notice - Tirdzniecības sistēmā ievadīts paziņojums, ar kuru tiek nodota informācija Biedriem vai Tirgum kopumā. Biržas noteikumi - Rīgas fondu biržas izstrādāti un apstiprināti noteikumi, kas regulē Biržas biedru uzņemšanu, Biedru darbību Biržā, darījumu slēgšanu Biržas regulētajos tirgos un norēķinu tirdzniecība biržas tirdzniecība par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem, kā arī citus jautājumus, kurus saskaņā ar Finanšu instrumentu tirdzniecība biržas tirdzniecība likumu Biržai ir jāregulē, lai nodrošinātu atklātu un tirdzniecība biržas tirdzniecība finanšu instrumentu darījumu slēgšanu.

  1. Zaudējis spēku - Biedru un tirdzniecības noteikumi
  2. Honkongas Singapūras Forex tirgū tieši bankas ir galvenie spēlētāji un nodrošina to, ka klientu darījumi ar valūtām tiek izpildīti pēc pieprasījuma, gandrīz jebkurā diennakts laikā.
  3. Ir iespējams slēgt tiešos darījumus.

Bloka darījums - Tiešais darījums, kas tiek slēgts par finanšu instrumentu skaitu, kas ir vienāds vai lielāks kā Biržas noteiktais Standarta Lotu skaits. Cenas intervāls Spread - intervāls starp augstāko pirkšanas un zemāko pārdošanas cenu, kas attiecīgajam instrumentam ir norādīta uzdevumā. Dalībvalsts - Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

Darījums Trade - vienošanās par finanšu instrumentu pirkšanu vai pārdošanu, kas ir izpildīta kā automātiski savietots darījums vai reģistrēta kā tiešais darījums.

ātri nopelnīt miljonu ir viegli

Darījuma laiks Time of the Trade - laiks, kurā automātiski savietojams darījums ir savietots matched vai Tiešais darījums ir reģistrēts noslēgts. Fiksētā ienākuma instrumentu tirgus Fixed-income market - tirgus kur un kā interneta darbinieka ienākumi, kuros notiek tirdzniecība ar fiksētā ienākuma instrumentiem.

Iekšējais darījums Internal trade - tiešais darījums, kas tiek noslēgts starp Biedru un tā klientu vai starp diviem Biedra klientiem. Finanšu instrumenti turpmāk arī - Instrumenti Instrument - pārvedami vērtspapīri un citi finanšu instrumenti, kas ir iekļauti un tiek tirgoti Biržas regulētajos tirgos.

Uzzini vēl par šo tēmu

Kapitāla vērtspapīru tirgus Equity market - tirgus segmenti, kuros notiek tirdzniecība ar akcijām, emisijas instrumentiem, varantiem, ieguldījumu fondu apliecībām daļām un citiem tiem pielīdzināmiem finanšu instrumentiem. Kotēšanas solis Tick Size - mazākās iespējamās cenas izmaiņas diviem atsevišķiem Uzdevumu grāmatā ievadītiem uzdevumiem.

viegli ienākumi internetā bez ieguldījumiem iesācējam

Komisija - Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Likums - Finanšu instrumentu tirgus likums un citi tiesību akti, kuri regulē finanšu instrumentu publisko apgrozību, regulētā tirgus organizētāja un to izveidoto tirgu darbību un tirdzniecība biržas tirdzniecība ar to saistītus jautājumus.

  • Nopelnīt 2022 dolārus tiešsaistē
  • Tirgus veidi — teorija. Ekonomika, - klase.
  • Izsole Izsoles diena ir kalendārās nedēļas otrā darba diena.
  • Biržā notiek tirdzniecība ar “Metalurga” akcijām | blackmagpietheory.com
  • Nvestn bināro opciju tirdzniecības signāli
  • Opcijas pircējs ir

Labākā cena - zemākā cena, kas ir norādīta finanšu instrumentu pārdošanas uzdevumā vai augstākā cena, kas ir norādīta finanšu instrumentu pirkšanas uzdevumā. Labākais pieprasījums Best Bid - labāko pieprasījumu tirdzniecība biržas tirdzniecība finanšu instrumentam nosaka, ņemot vērā attiecīgajā Uzdevumu grāmatā reģistrētos pirkšanas uzdevumus, kuros norādītais finanšu instrumentu apjoms ir viena Lote vai lielāks.

Labākais piedāvājums Best Ask - labāko piedāvājumu konkrētajam finanšu instrumentam nosaka, ņemot vērā attiecīgajā Uzdevumu grāmatā reģistrētos pārdošanas uzdevumus, kuros norādītais finanšu instrumentu apjoms ir viena Lote vai lielāks. Lote Round Lot - instrumentu minimālais skaits, par kādu noslēgtajos darījumos Automātiski savietotajos uzdevumos vai Tiešajos darījumos norādīto cenu ņem vērā, nosakot Pēdējo fiksēto cenu.

Nepilna Lote  Odd Lot - instrumentu skaits, kas ir mazāks kā Lote. Pirmstirdzniecības sesija Pre-trading session - laika periods Tirdzniecības dienā pirms Tirdzniecības sesijas, kurā Uzdevumu grāmatā drīkst ievadīt uzdevumus un drīkst reģistrēt tiešos darījumus, kā arī veikt citas Pirmstirdzniecības sesijas laikā atļautās darbības. Pēctirdzniecības sesija Post-trading session - laika periods Tirdzniecības dienā pēc Tirdzniecības sesijas, kurā drīkst izdarīt izmaiņas uzdevumos vai darījumos vai atcelt tos un kurā drīkst reģistrēt tiešos darījumus, kā arī veikt citas Pēctirdzniecības sesijā atļautās darbības.

Pēdējā fiksētā cena Latest Paid Price - pēdējā tirdzniecības sistēmā noslēgtā darījuma cena par vienu Loti vai reģistrētā reported Tiešā darījuma cena, ja darījuma veids ir standarta.

letes opcijas

Publiska tirgus informācija - tā informācija par Tirgu, ko iegūst un apkopo, ņemot vērā Tirdzniecības sistēmā esošos datus Biržas publicētā informācija par tirdzniecību un citiem ar Tirgus darbību saistītiem apstākļiemkura tiek izplatīta un ir pieejama par brīvu visiem interesentiem. Standarta Lote - minimālais Lotu skaits, ko nosaka tiem pirkšanas un pārdošanas uzdevumiem, kurus Tirgus uzturētājam ir jāievada uzdevumu grāmatā.

SAXESS - elektroniska tirdzniecības sistēma, kura nodrošina darījumu slēgšanu ar finanšu instrumentiem Kapitāla vērtspapīru un Fiksētā ienākuma instrumentu tirgū. Tehnoloģiskais aprīkojums Technology equipment - Biedra informācijas sistēmas sastāvdaļa, kurā tirdzniecība biržas tirdzniecība sistēmprogrammas, lietojumprogrammas, palīgprogrammas, sistēmfaili, datori, datortīkli, aparatūra un citas iekārtas, kas tiek izmantotas, lai Biedrs varētu piekļūt tirdzniecības sistēmai un veikt tajā darījumus un norēķinus.

Tiešais darījums  Manual trade - vienošanās par Biržas regulētā tirgū iekļautu finanšu instrumentu pirkšanu vai pārdošanu, par kuru darījuma puses vienojas ārpus Uzdevumu grāmatas un kas ir jāreģistrē Biržā atbilstoši šo Noteikumu prasībām.

Tirgus Market - Biržas regulētais finanšu instrumentu tirgus, kas darbojas atbilstoši noteiktām finanšu instrumentu iekļaušanas, tirdzniecības, kotēšanas un norēķinu veikšanas prasībām. Tirgus uzturētājs Market maker - Biedrs, kas, noslēdzot līgumu, ir apņēmies tirdzniecība biržas tirdzniecība konkrēta finanšu instrumenta aktīvāku tirdzniecību likviditātiTirdzniecības dienas laikā ievadot Uzdevumu grāmatā pirkšanas un pārdošanas uzdevumu vismaz par tādu apjomu, kas atbilst attiecīgajam finanšu instrumentam noteiktajai Standarta Lotei.

Tirgus tirdzniecība biržas tirdzniecība Sub-Market -Tirgus daļa, kas darbojas atbilstoši vienādiem tirdzniecības noteikumi em. Tirdzniecības uzsākšanas izsole Opening Call Auction - laika periods Tirdzniecības dienas laikā, kurā Pirmstirdzniecības sesijas laikā ievadītie uzdevumi vai Uzdevumu grāmatā esošie uzdevumi tiek izpildīti matched par aprēķināto līdzsvara cenu, t.

kurš meklē darbu tīklā

Tirdzniecības sesija Trading Session - laika periods Tirdzniecības dienā, kur veic automātisku uzdevumu savietošanu un reģistrē Tiešos darījumus, kā arī veic citas Tirdzniecības sesijā atļautās darbības.

Tirdzniecības diena Trading Hours - laika periods Biržas dienā, kurā notiek Pirmstirdzniecības sesija, Tirdzniecības sesija un Pēctirdzniecības sesija. Tirdzniecības sistēma Trading System - elektroniska sistēma tehniskais nodrošinājums, programmnodrošinājums un ar to saistītās komunikāciju sistēmasko administrē Birža un kas nodrošina tirdzniecību ar instrumentiem Biržas regulētajos tirgos.

Pozitīva tirdzniecības diena - Treidera TV 1

Vidējā darījumu cena Average Traded Price - vidējā svērtā cena visiem vienā Uzdevumu grāmatā reģistrētajiem darījumiem. Uzdevums  Order - saistošs piedāvājums pirkt Pirkšanas uzdevumus vai pārdot Pārdošanas uzdevums finanšu instrumentus atbilstoši nosacījumiem, kurus Biedrs ir norādījis Uzdevumu grāmatā ievadītajā uzdevumā.

Tirdzniecībai, ar biržā tirgotajiem finanšu instrumentiem, pieejamie tirgi

Uzdevumu grāmata Order book - Tirdzniecības sistēmā ievadīto pirkšanas un pārdošanas uzdevumu uzskaites sistēma, kas tiek izveidota konkrētam instrumentam un kurā par attiecīgo instrumentu tiek iekļauta ja tas ir nepieciešams un iespējams informācija par norēķinu veikšanu, cenas noteikšanu decimāldaļu skaitsLotes apjomu, darījuma minimālo apjomu u. Vispārīgie jautājumi 3. Noteikumu piemērošana un grozīšanas kārtība 3.

bināro opciju sagaidīšanas bonuss

Šie Noteikumi regulē Biedru darbību Biržas organizētajos regulētajos tirgos un citus ar to saistītos jautājumus. Noteikumi un to grozījumi ir pieejami Biržas mājaslapā internetā.