Apakšprogramma 'Tradicionālā kultūra un amatiermāksla' - Latvijas Vēstnesis

Tradicionālās iespējas, Tradicionālās dziedāšanas grupa "Saucējas" - Latvijas Kultūras Akadēmija

tradicionālās iespējas

Projekta ietvaros Semināra mērķauditorija bija tās nevaldības organizācijas, kas darbojas tradicionālās kultūras apgūšanas, pārmantošanas identificēšanas un popularizēšanas jomās Latvijā. Seminārā piedalījās 33 dalībnieki no 12 nevaldības organizācijām.

Information Šī projekta mērķis ir paaugstināt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā darbojošos NVO kapacitāti, veicinot to aktīvu un efektīvu līdzdalību kultūras politikas un izglītības satura plānošanas un ieviešanas procesos, kā arī pilnveidot to tradicionālās iespējas piesaistīt finansējumu nozares attīstībai un sabiedriskā labuma publisko pakalpojumu sniegšanā. Projekta gaitā ir paredzēts veikt detalizētu pētījumu par nozares stāvokli — resursiem, problēmām un iespējām, kā arī ārvalstu pieredzi realizējot valsts un NVO sadarbību.

Semināra darba kārtības ievaddaļa bija īss ieskats projekta partnerībā un galvenajās projekta aktivitātēs. Par projekta ieceri un darbības plānu informēja Ilmārs Pumpurs. Projektā plānotas 5 aktivitātes: muzicēšanas tradīciju saglabāšanas un pārmantošanas iespēju apzināšana izglītības, īpaši interešu izglītības un kultūrizglītības jomās, pašreizējos kultūrprocesos un tuvākajās kaimoņvalstīs; semināru cikls projekta dalībniekiem; atbalsts lokālu finansējuma piesaistes projektu  izstrādē un ieviešanā; publiskā pakalpojuma- tautas instrumentu būves darbnīcas izveide; projekta rezultātu prezentēšanas un izvērtēšanas konference.

tradicionālās iespējas

Semināra galvenā daļa bija veltīta 3 būtiskām problēmām: nemateriālā kultūras mantojuma identificēšanas, apgūšanas un pārmantošanas aktualitātēm Latvijas kultūras kontekstā; nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas iespējām Latvijas vispārējā un interešu izglītībā.

Katrai problēmai bija veltīta nozares profesionāļa prezentācija, kurām sekoja jautājumi un diskusijas. Par Latvijas kultūrpolitikas aktualitātēm informēja Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra direktore Dace Melbārde.

Tradiciju muzikantu kopa MUZIKANTI XIX Tautas muzikantu svētku dižkoncertā 1.08.202 Barkavā

Prezentācijas veiksme bija precīzs pamatjēdzienu — kultūrpolitika, sabiedriska politika ieskicējums, ar tiem saistīto stereotipu uzskaitījums un aicinājums katram semināra dalībniekam apzināties un artikulēt savu vietu Latvijas kultūrpolitikas kopainā, izmantojot fokusēšanos uz jēdzienu mana interese un tās realizācijas iespējas dažādos kultūrpolitikas veidošanas līmeņos — lokālajā, reģionālajā, starpvalstu u.

Otrs būtisks turbo opciju diagramma skartais jautājums bija kultūrpolitikas principi, kas atklāja kultūrpolitikas starpnozaru un starpsektoru sadarbības nepieciešamību un galvenās stratēģijas, uzsverot dažādu ministriju un valsts, privātā sektora un nevaldības organizāciju sadarbību, pilsoniskās sabiedrības līdzdalības iespējas, aktualizēja jautājumu par prioritāšu tradicionālās iespējas krīzes situācijas apstākļos un ar to saistīto finasēšanas mehānismu nodrošināšanu no dažādiem avotiem.

Īpaša uzmanība tika pievērsta zinātniskas izpētes tradicionālās iespējas kultūrpolitikas stratēģijas un taktikas izstrādē un tradicionālās iespējas.

Trešais jautājumu loks bija saistīts ar kultūrpolitikas instrumentiem un resursiem, to kontekstualizāciju valsts ilgtermiņa stratēģijās, konkrētajā gadījumā programā Latvija  Par nemateriālā kultūras mantojuma jautājumiem izsmeļošu un aktuālās problēmas precīzi iezīmējošu viedokli pauda Latvijas Kultūras ministrijas vecākā referente Signe Pujāte.

Situācijas raksturojums Mūsdienu pasaulē nereti sastopams uzskats, ka sabiedrībā kopumā, īpaši jaunatnes vidū, samazinās tradicionālās kultūras kā nacionālu savdabību izteicošas kultūras formas loma, jo masu saziņas līdzekļu tehnoloģijas straujā izplatīšanās virza kultūru unificēšanās virzienā. Tomēr Eiropas valstu pieredze Kultūras pētnieki atzīst, ka tradicionālās iespējas mūsdienās ir ļoti atvērta globālajai kultūrai, bet vienlaikus ar cieņu un izpratni izturas pret savas tautas kultūru, tās lokālajām izpausmēm. Šīs organizācijas

Referente precīzi iezīmēja nemateriālā kultūras mantojuma NKM saglabāšanas juridisko ietvaru starptautiskā un Latvijas mērogā, ilgtermiņa stratēģiskajās Tradicionālās iespējas attīstības koncepcijā Latvijavidēja termiņa attīstības plānos Latvijas Nacionālais attīstības tradicionālās iespējas ; Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas Īpaša uzmanība tika pievērsta NKM jēdziena definīcijai, NKM saglabāšanā iesaistīto pušu apzināšanai un funkciju definēšanai, kā arī tradicionālās kultūras likuma izstrādes aktuālo problēmu aplūkojumam.

Vislielākās diskusijas izraisījās par nemateriālā kultūras mantojuma meistara noteikšanas kritērijiem un ekspertu lomu tradicionālās kultūras norišu izvērtēšanā un vadībā. Tā kā iepriekšējie 2 referenti bija krietni pārtērējuši uzstāšanās laiku, tad Tradicionālās iespējas apgūšanas iespējām vispārējā un interešu izglītībā tradicionālās iespējas ko informāciju bija sagatavojusi Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece, Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore Agra Bērziņa atlika maz laika, tomēr informācijas pārskatāmais strukturējums ļāva arī īsā laikā gūt pārskatu par NKM apgūšanas iespējām gan tradicionālās iespējas izglītībā, kur dažādas NKM izpausmes paredzēts apgūt kā mācību satura sastāvdaļu : kulturoloģojā tā ir prasme analizēt un vērtēt kultūras tradīcijas un to mainību, izmantot apgūtās zināšanas savas kultūridentitātes veidošanā un apzināt savu kultūridentitāti kā pasaules kultūras sastāvdaļu; mūzikā — tā ir Latvijas un pasaules tradicionālās mūzikas iepazīšana, tradicionālās mūzikas attīstības tendenču apzināšana; latviešu valodā un literatūrā tā ir Latvijas kultūrvides, tradīciju un sociālo pārmaiņu iepazīšana, folkloras kultūrvērtības apzināšana.

tradicionālās iespējas

Īpaša loma latviešu gadskārtu tradīciju apgūšanai ierādīta klases stundās un skolas sarīkojumos. Tradicionālās kultūras vērtību sistemātiska apgūšana notiek interešu izglītības kontekstā: no Būtiska nozīme tradicionālās kultūras apgūšanai ierādīta arī pedagogu tālākizglītībā.

tradicionālās iespējas

Tradicionālās iespējas gadu notiek gan informatīvi semināri, gan profesionālās pilnveides kursi. Vēl tradicionālās kultūras vērtību apgūšana ļoti cieši saistīta ar Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un realizēšanu, jo katru svētku tradicionālās iespējas sastāvdaļa ir folkloras programma  kā tradicionālās iespējas tradicionālās kultūras vērtību interpretācijas koru un deju ansambļu repertuārā. Dskusijām atvēlētajā laikā daudz tika runāts par alternatīvās izglītības iespējām tradicionālās kultūras apgūšanā, tradīcijas nesēja un tradīcijas pārmantotāja dažādiem sadarbības modeļiem, tradīciju lokālo daudzveidību un to apgūšanas un pārmantošanas lokālajām īpatnībām un kopīgajām problēmām un iespējām.

tradicionālās iespējas

Semināra dalībnieki vienojās par kopīgiem mērķiem — veidot nevaldības organizāciju, atbildīgo valsts un pašvaldību struktūru sadarbības modeļu izpēti tradicionālās kultūras vērtību apgūšanas un pārmantošanas realizēšanai un pozitīvās tradicionālās iespējas izplatīšanu. Apakšaktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

NVO un tautas muzikantu tradīcija Latvijā. Tātad, lai ikviens Latvijā skolu beigušais tiktu vismaz vispārēji iepazīstināts ar latviešu muzikantu kultūras tradīciju, tradicionālās iespējas veicinātu un vairotu iespējas mūzikas skolās apgūt tradicionālo mūzikas instrumentu spēli, manieres un repertuāru, lai veicinātu tradicionālās muzicēšanas kā pieprasīta kultūras produkta pieejamību, lai vairotu iespējas praktizēt tradicionālo muzicēšanu kultūras iestādēs. Lai meklētu sarežģījumu risināšanas modeļus, iepazītu attiecīgās nozares stāvokli ES dalībvalstīs, izzinātu NVO un valsts institūciju sadarbības pozitīvo pieredzi. Neapšaubāmi ieguvēji projektu īstenojot bija vairākas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, uzturēšanā un kopšanā darbojošās nevaldības organizācijas, kuŗas projekta ietvaros saņēma padomdevēju atbalstu, palīdzību un ieteikumus sadarbības projektu veidošanai un finansējuma piesaistei dažādos projektu konkursos, tostarp ES fondu finansējumam.