Populārākais šodien

Uzkrājumu iespējas

Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Uzkrājuma veidošana

Grāmatvedības uzkrājumu iespējas lēmums Rīgā Par Latvijas grāmatvedības standarta Nr. Pieņemt Latvijas grāmatvedības standartu Nr. Noteikt, ka Latvijas grāmatvedības standarts Nr.

Grāmatvedības padomes priekšsēdētājs A. Malējs Latvijas grāmatvedības standarts Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Latvijas grāmatvedības standarts Nr. Standarts attiecas uz visiem uzkrājumiem, iespējamām saistībām un iespējamiem aktīviem, izņemot tos, kas: 2.

Standarts attiecas uz atbilstoši likumam "Par uzņēmumu gada pārskatiem" sagatavotu atsevišķa uzņēmuma finanšu pārskatu un atbilstoši likumam "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" sagatavotu konsolidēto finanšu pārskatu.

uzkrājumu iespējas

Standartā lietotie uzkrājumu iespējas 4. Uzkrājumi nedrošiem parādiem, tāpat kā pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un aktīvu vērtības samazināšanās, ir aktīvu vērtības korekcijas, kuras uzkrājumu iespējas apskatītas šajā standartā.

Skaidri zināmas norēķinu summas ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, ja bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments saskaņā ar piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumiem vai citu iemeslu dēļ, neatzīst par uzkrājumiem, bet par uzkrātajām saistībām, kuras netiek apskatītas šajā standartā.

Atzīšana 7.

Uzkrājumi Rokasgrāmata uzkrājumu veidošanā Ir laba sajūta, ja zini, ka paralēli algas kontam, savā internetbankā vari aplūkot arī uzkrājumus, kas būs kā drošības spilvens gan prognozējamām, gan arī neprognozējamām dzīves situācijām.

Uzkrājumus uzņēmums atzīst tikai tad, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi turpmāk arī - uzkrājumu atzīšanas kritēji : 7. Uzkrājumu atzīšanas nosacījumu piemērošana skaidrota šā standarta 1. Ja nav skaidrs, vai bilances datumā pašreizējs pienākums pastāv, tad, lai to noteiktu, uzņēmuma vadība izvērtē pieejamos pierādījumus, ja nepieciešams, lielākai ticamībai noskaidro arī ekspertu viedokļus, kā arī notikumus pēc bilances datuma.

Kā veikt izmaiņas internetbankā līgumiem ar uzkrājuma veidošanu ieguldījumu fondos Kāpēc jums būtu jāapsver iespēja uzkrāt ieguldījumu fondos? Ja esat gatavs uzņemties risku, Jūs varat nopelnīt vairāk — tas ir moderns, pasaulē plaši izplatīts uzkrāšanas veids, ko SEB Life and Pension Baltic SE piedāvā kopš Jūs varēsiet regulāri sekot līdzi savam uzkrājumam Uzkrājumu iespējas internetbankā un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņaspiemēram, mainīt izvēlētos fondus, kuros izvietots Jūsu līdzšinējais uzkrājums, fondus turpmākajām iemaksām, kā arī pieļaujamā riska līmeni.

Pamatojoties uz šiem pierādījumiem, ja ir lielāka ticamība, ka: 9. Ja saimniecisko labumu aizplūšanas iespēja ir neliela, informāciju par šo pienākumu var neatklāt.

Uzkrājumi, ieguldījumi

Finanšu pārskats parāda uzņēmuma finansiālo uzkrājumu iespējas pārskata perioda beigās, nevis tā iespējamo stāvokli nākotnē. Uzkrājumus neatzīst izmaksām, kuras radīsies nākotnē. Saistības, kuras atzīst uzņēmuma bilancē, ir saistības, kuras pastāv bilances datumā un pastāv neatkarīgi no uzņēmuma darbības nākotnē. Uzņēmuma vadības lēmums bilances datumā uzkrājumu iespējas prakses radītu pienākumu, ja vien šis lēmums pirms bilances datuma nav paziņots personām, kuras tas ietekmē, dodot šīm personām pamatotu iemeslu sagaidīt no uzņēmuma, ka tas izpildīs savu pienākumu.

Uzkrājumus neatzīst zaudējumiem, kuri radīsies uzņēmuma nākotnes pamatdarbības dēļ un ir nākotnes pamatdarbības zaudējumi. Nākotnes pamatdarbības zaudējumi neatbilst saistību definīcijai un saistību atzīšanas nosacījumiem.

Uzkrājums bērna nākotnei: veidi, riski, iespējas un priekšrocības

Ja ir paredzami nākotnes pamatdarbības zaudējumi, tas liecina par uzņēmuma aktīvu vērtības samazināšanos, un šādos gadījumos uzņēmums veic šo aktīvu vērtības samazināšanās pārbaudi. Uzņēmums iespējamās saistības neuzrāda uzkrājumu iespējas, bet atklāj informāciju par iespējamajām saistībām finanšu pārskata pielikumā saskaņā ar šā standarta Šā standarta 2.

Uzņēmums bilancē neuzrāda iespējamos aktīvus, jo to atzīšana var radīt ieņēmumus, kuri nekad nerealizēsies.

uzkrājumu iespējas

Tikai tad, ja ieņēmumi ir pilnīgi droši, aktīvu atzīst bilancē un to vairs neuzskata par iespējamu aktīvu. Informāciju par iespējamajiem aktīviem atklāj finanšu pārskata pielikumā saskaņā ar šā standarta Novērtēšana Uzkrājumus atzīst vērtībā, kas atbilst izdevumu iespējami precīzākajai aplēsei bilances datumā. Iespējami precīzākā aplēse ir summa, ko uzņēmums pamatoti maksātu, lai izpildītu pašreizēju pienākumu bilances datumā vai arī nodotu tā izpildi trešajai personai bilances datumā.

Sāciet uzkrāt, izmantojot uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu

Uzņēmuma vadība veic uzkrājumu iespējas uzkrājumu vērtības noteikšanai, izmantojot tai pieejamo informāciju, pierādījumus un pieredzi un, ja nepieciešams, piesaistot neatkarīgos uzkrājumu iespējas. Šā standarta 3. Uzkrājumu vērtību nosaka pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekmes aprēķināšanas. Izveidoto uzkrājumu un to izmaiņu ietekmi uz nodokļiem nosaka citi standarti. Aprēķinot uzkrājumu iespējami precīzāko aplēsi, ņem vērā riskus un nenoteiktības, kas ietekmēs uzkrājumu segšanai nepieciešamo resursu apjomu.

Ja uzņēmumam ir vairāki vienveidīgi pienākumi piemēram, garantiju līgumitad pienākuma izpildei nepieciešamo summu aplēsi nosaka visam šo saistību kopumam kā vienam veselumam. Uzkrājums tiek atzīts arī tad, ja saimniecisko labumu aizplūšanas varbūtība katram atsevišķam saistību gadījumam ir neliela, bet kopumā līdzekļu aizplūšana ir ticama.

Nenoteiktības, kuras saistītas ar atzīstamajiem uzkrājumiem, novērtē ar dažādām metodēm atkarībā no apstākļiem. Ja novērtējamie uzkrājumi ietver lielu posteņu skaitu, lai pašreizēja pienākuma izpildei nepieciešamās summas aplēsē ņemtu vērā pastāvošās nenoteiktības, aprēķina visus iespējamos iznākumus pēc tiem piemītošās varbūtības.

Šis pakalpojums Jums ir piemērots, ja vēlaties:

Nosakot tādu uzkrājumu vērtību, kuri saistīti ar konkrētas naudas summas izdošanu nākotnē, ir būtiski, vai šī summa ir jāizdod neilgi pēc bilances datuma vai arī tās izdošana ir atlikta, jo nākotnē izdodamās naudas summas pašreizējā vērtība parasti ir mazāka.

Ja naudas vērtības laikā ietekme ir būtiska, uzkrājumu vērtība ir pašreizēja pienākuma izpildei nepieciešamo izdevumu summas uzkrājumu iespējas diskontētā vērtība.

Par diskonta likmi piemēro tādu likmi, kas atspoguļo naudas vērtības laikā pašreizējo novērtējumu tirgū un riskus, kuri piemīt attiecīgajām saistībām un nav atspoguļoti izdevumu precīzākajā aplēsē.

Kādēļ medus bitēm patīk sešstūri? — Zeks Petersons un Endijs Pītersons

Diskonta likme neatspoguļo uzkrājumu iespējas, kas jau ir ņemti vērā, koriģējot nākotnes naudas plūsmu aplēses. Uzkrājumu summu aprēķina, ņemot vērā tikai tos nākotnes notikumus, par kuriem ir objektīvi pierādījumi, ka tie norisināsies un ietekmēs saistību izpildes summu. Novērtējot uzkrājumu summu, neņem vērā guvumus no paredzamās aktīvu atsavināšanas, pat ja paredzamā aktīvu atsavināšana ir cieši saistīta ar notikumu, kas ir bijis par cēloni uzkrājumu izveidošanai.

Uzkrājumus pārskata katrā bilances datumā un uzkrājumu iespējas, lai atspoguļotu bilances datumā pastāvošo iespējami precīzāko aplēsi. Ja vairs nav ticams, uzkrājumu iespējas pašreizēja pienākuma izpildei būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana, uzkrājumus koriģē, izslēdzot vai samazinot uzkrājumu summu un attiecīgi palielinot ieņēmumus.

Uzkrājums – pamats Jūsu finansiālajai neatkarībai

Uzkrājumus koriģē, izmantojot tos pašus peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus, kādi tika izmantoti, šos uzkrājumus veidojot. Ja uzkrājumi novērtēti, izmantojot diskontēšanu, uzkrājumu bilances vērtība katru gadu pieaug.

uzkrājumu iespējas

Uzkrājumu bilances vērtības pieaugumu saistībā ar pagājušo laiku atzīst pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu maksājumiem pielīdzinātas izmaksas. Uzkrājumus izmanto vienīgi tiem izdevumiem, kuriem uzkrājumi bija sākotnēji atzīti.

Ja izpildāms līgums kļuvis uzņēmumam apgrūtinošs, tajā noteikto pašreizējo pienākumu atzīst finanšu pārskatā un novērtē kā uzkrājumus.