Meklēšanas forma

Laboratorijas tirdzniecības skolas darbības princips. #GovLabLatvia - Latvijas valsts pārvaldes inovācijas laboratorija

Atjaunots: Līdz ar pirmā projekta noslēgumu Laboratoriju nepieciešamība Politiskā un ekonomiskā vide, ierobežotie resursi un sabiedrības prasības pēc augstākas kvalitātes mūsdienīgiem pakalpojumiem pieprasa dinamisku, efektīvu un elastīgu valsts pārvaldi.

Izmantojot inovatīvas pieejas, valsts pārvaldes izaicinājums ir attīstīties dinamiski, būt efektīvai un elastīgai. Šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams veikt investīcijas valsts pārvaldes kapacitātē, uzlabot darba metodes, procesus un kultūru.

Lai tuvinātu šī mērķa sasniegšanu, ar GovLabLatvia aktivitātēm Valsts kanceleja vēlas stimulēt nepieciešamos pārmaiņu procesus. Līdzās dizaina domāšanas filozofijai un metodoloģijai GovLabLatvia izmanto dinamiskās izstrādes Agile jeb iteratīvās pieejas principus risinājumi netiek veidoti, cenšoties atrisināt visu uzreiz, bet darot to pakāpeniskikā arī seko LEAN principiem domājot par nepārtrauktu pilnveidošanos un nevajadzīgu darbību likvidēšanu.

Primāri laboratorija vēlas veicināt sadarbību un komandas darbu valsts pārvaldē, kas nepieciešami dažādu starp-disciplināru problēmu risināšanai.

Piesaistītais atbalsts laboratoriju izveidē GovLabLatvia Tas tika veikts ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas atbalstu, kas Valsts kancelejai deva iespēju piesaistīt starptautisku un vietēju konsultantu atbalstu, kuru sniedza uzņēmums PwCkā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD.

Kā praksē darbojas GovLabLatvia? GovLabLatvia darbojas sprintos jeb īsteno nelielus projektus, kuru uzdevums ir risināt konkrētus izaicinājumus, piesaistot dalībniekus gan no dažādām valsts pārvaldes iestādēm, gan arī pārstāvjus no citiem sektoriem.

#GovLabLatvia - Latvijas valsts pārvaldes inovācijas laboratorija

Piemēram, viens no prototipiem, kas tika pilotēts reālā vidē Sākotnēji, Tomēr līdz ar laboratoriju koncepta nostiprināšanos GovLabLatvia dalībnieki regulāri mainās, atkarībā no risināmās tēmas un izaicinājuma. Piemēram, konkrēta jautājuma risināšanai tiek veltītas 4 darbnīcas, kurā piedalās risināmā jautājumā iesaistīto pušu pārstāvji un interesenti.

Visi laboratoriju dalībnieki rod iespēju piedalīties darbnīcās un veikt mājasdarbus, ja nepieciešams, kas saistīti ar problēmu izzināšanu, pētīšanu, risinājumu meklēšanu, testēšanu, brīvprātīgi un papildus savām ikdienas darba aktivitātēm. Aktualitātes un rezultāti GovLabLatvia noslēdz pirmo projektu un gatavojas jaunajai Līdz ar pirmā projekta noslēgumu no 3 atsevišķām laboratorijām GovLabLatvia transformējas uz vienu kopīgu, kuras galvenā misija būs palīdzēt citi em inovēt risināt sarežģītas problēmas inovatīvā veidātādejādi GovLabLatvia pakāpeniski kļūstot par publiskā sektora inovācijas kompetences centru.

Paredzams, ka līdz ar Vēl viens GovLabLatvia laboratorijā radītais prototips — vērtību nopelnīt naudu un uzvilkt, tiek ieviests praksē Valsts kancelejas komanda — Edgars Spruksts un Ērika Gromule, kopā ar GovLabLatvia laboratorijas dalībnieci Viktoriju Buraku no Satiksmes ministrijas vadīja darbnīcu konferences par profesionālās ētikas kodeksa ieviešanu ietvaros. Savukārt Tāpat darbnīca iepriekš vadīta LU studentiem.

Laboratorijas darba ietvaros radīts arī materiāls par izaicinājumiem valsts pārvaldēs tēla un reputācijas jautājumos. Ar to iespējams iepazīties angļu valodā šeit. Elektrum viesojas GovLabLatvia pieredzes apmaiņā par laboratoriju izveidi GovLabLatvia komanda — Laura Dimitrijeva un Katri Vintiša, dalījās pieredzē par laboratorijas izveidi, kā arī sīkāk iepazīstināja Elektrum pārstāvjus ar Cilvēkresursu pārvaldības HR laboratorijas veikumu.

Ar pieredzes apmaiņas pasākuma prezentāciju iespējams i epazīties šeit.

Ventspils Tehnikuma audzēkņi pierāda sevi praksē — Olimpiskais centrs "Ventspils"

Uzņēmuma PwC atskats uz pirmo GovLabLatvia projektu Viens no galvenajiem sadarbības partneriem, pateicoties Laboratorijas tirdzniecības skolas darbības princips komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmai, pirmā GovLabLatvia īstenotajā projektā bija uzņēmums PwC, kuram bija mentora loma laboratoriju darbībā. Sīkāk par laboratorijas tirdzniecības skolas darbības princips projektu un PwC atziņām iespējams uzzināt sagatavotajā pieredzes stāstā un video, kas atrodams šeit.

laboratorijas tirdzniecības skolas darbības princips

Noslēgts darbs Cilvēkresursu pārvaldības HR laboratorijā Līdz ar Valsts pārvaldes darbiniekiem bija iespēja iesniegt savas idejas, kas varētu palīdzēt uzlabot cilvēkresursu pārvaldi publiskajā sektorā. Rezultātā laboratorijas darbā tika aicināti piedalīties ~15 dalībnieku, kuri radīja prototipus.

Viens no galvenajiem laboratorijā radītājiem risinājumiem ir ietvars cilvēkresursu stratēģiskai pārvaldībai valsts pārvaldē. Ar to iespējams iepazīties šeit. GovLabLatvia dalās pieredzē ar citām valstīm un piedalās konferencē par dizainu publiskajā sektorā OECD izveidotās inovācijas deklarācijas izmantošanu, lai sekmētu izpratni par inovāciju valsts pārvaldē.

Savukārt konferences par dizainu publiskajā sektorā ietvaros tika apmeklēta Nīderlandē esošā laboratorija Novumkura darbojas pēc līdzīgiem principiem kā GovLabLatvia. Ar konferences ierakstu iespējams iepazīties šeit.

Savukārt Marinas prezentāciju — šeit. Aizvadīts darba grupu vadīšanas prasmju treniņš Prezidenta kancelejā Mērķis bija pilnveidot pamata darba grupu vadīšanas prasmes. Plānots, ka Ar ierakstu no pasākuma iespējams iepazīties šeit.

laboratorijas tirdzniecības skolas darbības princips

Aizvadīta konference augstākā līmeņa vadītājiem, kuras ietvaros radīts vadītāju inovācijas manifests Vairāk par konferenci iespējams uzzināt šeit. Konferences ietvaros ar GovLabLatvia atbalstu radīts arī vadītāju manifests, kurš turpmāk kalpos par kompasu jeb ceļa rādītāju vadītājiem, lai veicinātu inovācijas kultūras attīstību valsts pārvaldē. Ar manifestu iespējams iepazīties latviešu valodā šeitbet angļu valo dā — šeit. Norisinās darbs pie jaunu amatu definēšanas amatu katalogā Sadarbībā ar Latvijas Dizaina padomi Valsts kancelejas komanda veic darbu pie divu jaunu amatu aprakstu izveides valsts pārvaldē.

laboratorijas tirdzniecības skolas darbības princips

Priekšlikums izveidot amatus  — pakalpojumu dizainers un inovācijas līderis, radies izrietot no GovLabLatvia iniciatīvās, kā arī ņemot vērā citu valstu publiskā sektora inovācijas pieredzi. Aizvadīts kopīgs laboratorijas dalībnieku pirmā projekta noslēguma pasākums Pasākuma laikā tika apspriesti galvenie pirmā gada laikā sasniegtie rezultāti, savās atziņās par paveikto dalījās PwC pārstāvji.

Tika diskutēts par galvenajām atziņām pēc dalībnieku līdzdalības GovLabLatvia, kā arī apspriests tas, kādai būtu jābūt tālākai GovLabLatvia darbībai līdzšinējo dalībnieku ieskatā. Dalībnieki uzsvēra šādas iniciatīvas nepieciešamību un pauda atbalstu tās tālākai attīstībai. GovLabLatvia piedalās iNovuss darbnīcā Darbnīcas laikā aktīvākie dalībnieki no stratēģiskai valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības GovLabLatvia laboratorijas radošā formātā radīja vīziju par to, kādai būtu jābūt valsts pārvaldei, lai tajā vēlētos strādāt darbinieki.

Par svarīgiem elementiem kopīgi tika izvirzīti daudzi t. Izstrādātas vadlīnijas administratīvā sloga mazināšanai Ministru kabinets Pieejas mērķis ir apturēt administratīvā sloga pieaugumu uzņēmējiem, un tās īstenošanas rezultāti atkarīgi no ikviena tiesību aktu projektu autora zināšanām, gatavības līdzdarboties ar mērķa grupas pārstāvjiem, kā arī no spējām domāt radoši un attīstīt jaunus risinājumus.

Rīgā Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka: 1.

Laboratoriju sekmīgā izveidē līdzdarbojas arī OECD t. Raidījuma ieraksts pieejams šeit. Ar sižetu iespējams iepazīties šeit. Notikusi jauniešu darbnīca Izmantojot dizaina domāšanu, tika meklētas atbildes uz jautājumiem, kāda šobrīd ir valsts pārvaldes jauniešu acīm un kādai tai būtu jābūt?

Jaunieši norādīja, ka valsts pārvalde ikdienā šķiet sarežģīta un jauniešiem nesaprotama, taču viņi tajā pašā laikā novērtēja to, ka tā strādā sabiedrības labā un ir vērsta uz attīstību.

Kopīgi tika apzināti galvenie izaicinājumi, meklētas un analizētas problēmas, ģenerētas idejas un izveidoti risinājumi prototipu veidā.

Kompleksi Līdz ar mācību gada sākumu atsevišķu Ventspils Tehnikuma mācību programmu studentiem sākas arī mācību prakses.

Latvijas jauniešiem ir savs viedoklis par valsts pārvaldi, viņi ir gatavi iesaistīties un sniegt savas idejas un risinājumus valsts pārvaldes pilnveidošanā. Foto mirkļi no pasākuma atrodami šeit. Detalizētāk par to, kāds ir bijis GovLabLatvia izaugsmes ceļš pēdējo 6 mēnešu laikā iespējams lasīt GovLabLatvia laboratoriju vadītājas Lauras Dimitrijevas viedokļrakstā šeit.

Vai esam tai gatavi?

laboratorijas tirdzniecības skolas darbības princips

Foto mirkļi no izbraukuma darbnīcām atrodami šeit. Aizvadīta otrā OECD ekspertu vizīte laboratorijās No rīta norisinājās kopīga darbnīca visu laboratoriju dalībniekiem par to, kā veicināt prototipu ieviešanu. Savukārt pēcpusdienā tika organizēta darbnīca augstākā līmeņa vadītājiem par to, kā veicināt inovācijas kultūru savās iestādēs. Administratīvā sloga mazināšanas laboratorijā radītais prototips tiks ieviests laboratorijas tirdzniecības skolas darbības princips Šā gada Iniciatīvas mērķis ir tiesību aktu izstrādātājam, kā arī īstenotājam novērtēt sevis un savas iestādes radītā regulējuma darbību tieši pie lietotāja.