Iesniegums tiesai par adopciju

Opcijas pieteikums

Iesniegums tiesai par adopciju

Ne mazāk kā 6 mēnešu laikā. Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Bezmaksas pakalpojums.

opcijas pieteikums bināro opciju diagrammas

Veidlapas Nav, brīvas formas pieteikums norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru ar motivētu lūgumu. Klātiene: Jelgavas pilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis; e-pasts: barintiesa barintiesa.

Pa pastu vai uz e-pasta adresi, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm. Pakalpojuma apraksts pa soļiem Pakalpojuma pieprasīšana. Ja persona vēlas adoptēt otra laulātā bērnu, pieteikumam pievieno adoptējamā bērna dzimšanas apliecības kopiju uzrādot oriģinālukā arī bērna vecāku piekrišana adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem: 1 otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības; 2 otrs vecāks ir miris.

opcijas pieteikums novotech trading llc ģenerāldirektors

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Pakalpojuma apstrāde.

Adopcija nodrošina bērna attīstībai ģimenisku vidi. Nepilngadīga bērna adopcija ir atļauta, ja tā ir bērna interesēs. Bāriņtiesa lemj par: brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos; to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi; bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai; pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam; adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Sešu mēnešu laikā pēc adopcijas pieteikuma saņemšanas bāriņtiesa izvērtē personas piemērotību adoptētāja statusam. Izvērtēšanas laikā: 1 novērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu, tai skaitā noskaidro visu nedalītā saimniecībā dzīvojošo personu viedokli par bērna adopciju; 2 noskaidro ģimenes dzīves apstākļu un izvērtē materiālo stāvokli; 3 pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par opcijas pieteikums un citām nedalītā saimniecībā dzīvojošām personām; 4 ja adoptētājs pēdējo divu gadu laikā pastāvīgi ilgāk opcijas pieteikums vienu gadu, dzīvojis ārpus Latvijas, bāriņtiesa pieprasa adoptētājam iesniegt informāciju par attiecīgās valsts sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu; 5 noskaidro, opcijas pieteikums personai nav ierobežota rīcībspēja; 6 nosūta personu pie psihologa, kurš ieguvis vismaz maģistra grādu psiholoģijā un kura profesionālā darbība bērnu un ģimenes izpētē ir vismaz piecus gadus ilga, lai saņemtu atzinumu par piemērotību adopcijai; 7 nosūta personu apgūt adoptētāja mācību programmu.

Adoptētājam jābūt rīcībspējīgam vismaz 25 gadus vecam un vismaz 18 gadus vecākam par adoptējamo. Gadījumā, ja bērnu adoptē laulātie, abiem ir jāatbilst minētajām vecuma prasībām. Adoptēt bērnu var laulātie kopīgi vai persona viena, ja tā nav laulāta.

Pēc programmas sekmīgas apguves personai izsniedz attiecīgu apliecību, ko viņa iesniedz bāriņtiesā. Atkārtota adoptētāja mācību programmas apguve nav nepieciešama, ja persona vēlas adoptēt nākamo bērnu.

Audžuģimenes, kura vēlas adoptēt savā audžuģimenē ievietoto bērnu, nav jāapgūst augstākminētā mācību programma.

opcijas pieteikums kā ebreji pelna naudu

Pakalpojuma saņemšana. Pēc personas atbilstības izvērtēšanas un ģimenes izpētes pabeigšanas, bāriņtiesa pieņem atbilstošu lēmumu. Ja bāriņtiesa nolemj atzīt personu par piemērotu adoptētāja statusam, tā lēmumā norāda adoptējamo skaitu, vecumu un dzimumu.

Bāriņtiesas lēmums par personas atzīšanu par adoptētāju ir spēkā trīs gadus no tā pieņemšanas dienas. Atgādinājums - adoptētāja personiska piedalīšanās bāriņtiesas sēdē ir obligāta; citi adopcijas dalībnieki piekrišanu bērna adopcijai izsaka personiski savas dzīvesvietas bāriņtiesā vai iesniedz publiski pie notāra vai bāriņtiesā apliecinātu piekrišanu; opcijas pieteikums dzīvesvietas bāriņtiesa divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas uzrauga bērna aprūpi ģimenē.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu 1 Civillikums Pārsūdzības iespējas Bāriņtiesas opcijas pieteikums un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV