Atceļ prasību darījumu noformēšanā izmantot pavadzīmes

Pavadzīmes un iespējas

Saturs

  pavadzīmes un iespējas

  Nosūtīt Valdība Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nodokļu maksātāju pienākums ir nodokļu aprēķināšanai un uzskaitei preču un citu materiālo vērtību saņemšanas un izsniegšanas darījuma, kā arī preču un citu materiālo vērtību kustības un uzskaites precīzai un pilnīgai dokumentārai noformēšanai lietot pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta pavadzīmes un iespējas numuru.

  Pavadzīmi lieto par attaisnojuma dokumentu grāmatvedībā darījuma iegrāmatošanai un rēķinu maksai par piegādātajām precēm, un par preču pavaddokumentu, kas apliecina preču izcelsmi un piederību. Tādējādi šobrīd pavadzīme nodrošina iespēju vienā dokumentā apvienot trīs dokumentus.

  pavadzīmes un iespējas

  Kā norādījusi Finanšu ministrija, atceļot prasību darījumu noformēšanā izmantot pavadzīmes, ir noteikts, ka turpmāk nodokļu aprēķināšanai un uzskaitei preču un citu materiālo vērtību saņemšanas un pavadzīmes un iespējas darījuma uzskaites precīzai un pilnīgai dokumentārai noformēšanai izmantojams attaisnojuma dokuments, kas noformējams, ievērojot grāmatvedības reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

  Lai noteiktu speciālās prasības attaisnojuma dokumentu noformēšanā un grāmatvedības reģistru kārtošanā darījumos ar precēm, Ministru kabineta noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju ir papildināti ar jaunu nodaļu. Lauksaimniecības produkcijas ražotāji turpmāk tiks atbrīvoti no dokumentu noformēšanas par preču t.

  pavadzīmes un iespējas

  Lai mazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem, kuri darījumu veic nepārtraukti ilgstošā laika periodā, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ārējo attaisnojuma dokumentu var noformēt par laika periodu, kas nevar būt ilgāks par kalendāro mēnesi, ja preču saņēmējs līdz attaisnojuma dokumenta saņemšanai neveic preču tālāku piegādi pārdošanu vai neuzsāk to izmantošanu ražošanas, preču pārstrādes procesā vai pakalpojuma sniegšanā.

  Noteikumos arī paredz dokumentu reģistra, kurā reģistrējami attaisnojuma dokumenti, kārtošanas prasības, kā arī noteikta dokumentu reģistra atrašanās vieta.

  pavadzīmes un iespējas