Veidlapu katalogs

Pārskati par tirdzniecības centra darbu

Saturs

    A- Gada pārskati Rīgas pilsētas būvvalde turpmāk — Būvvalde pārskata periodā — Izteikti priekšlikumi Ekonomikas ministrijai, paredzot veikt izmaiņas būvniecības likum;a, Aizsargjoslu likumā, Dzīvokļa īpašuma likumā, Meža likumā, Ministru kabineta Paredzams, ka iesāktais darbs pie normatīvo tiesību aktu pilnveidošanas tiks turpināts arī Rīgas pilsētas būvvaldes Ciešā sadarbībā ar Ekonomikas ministrijas darbiniekiem izstrādātas vairāku tiesību normu redakcijas Būvniecības likuma, Ministru kabineta Ņemot vērā līdzšinējā Rīgas teritorijas attīstības plāna Tāpat, ņemot vērā pilsētas izaugsmes tendences un nekustamo īpašumu attīstītāju priekšlikumus, uzsākts darbs pie Ministru kabineta Tikušas analizētas nepilnības, kā arī turpināta sadarbība ar Ekonomikas ministriju, Latvijas pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, kā arī citām institūcijām, sniedzot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem.

    Paralēli Būvvalde savas kompetences ietvaros sagatavojusi priekšlikumus grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos, kā rezultātā pilnveidoti Rīgas domes Būvvalde Paralēli, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku Būvvaldei noteikto funkciju un mērķu izpildi — kvalitatīvas pilsētvides veidošanu un būvniecības procesa tiesiskuma pārskati par tirdzniecības centra darbu, realizāciju un kontroli Rīgas pilsētā atbilstoši tās teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem — ir veikta Būvvaldes iekšējo procesu un sniegto pakalpojumu pielāgošana jaunajiem normatīvajiem aktiem.

    pārskati par tirdzniecības centra darbu