Pārskatu pārvaldība - Google AdMob Palīdzība

Pārskats par ieņēmumiem tīklā. Navigation

Attēlotā redakcija Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Noklusējuma pārskatu lietošana

Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā: 1. Autotransporta direkcija nodrošina sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu; 1.

Informatīvā sanāksme 07.07.2020.

Pārvadātājam kompensē šādus zaudējumus, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi: 2. Šo noteikumu 2. Maksimālās kompensējamās izmaksas reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes autobusu maršrutos Autotransporta direkcija aprēķina, veicot gala norēķinu par pārskata kalendāra gadu, kā arī reizi ceturksnī, izmantojot iepriekšējā ceturkšņa datus, kurus pārvadātājs Autotransporta direkcijā iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 2.

Šo noteikumu 3. Pārvadātājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pasūtītājs kompensē izdevumus, kas pārvadātājam radušies, ieviešot pasūtītāja noteiktās vai normatīvajos aktos par sabiedriskā transporta pakalpojumiem noteiktās minimālās kvalitātes prasības pēc tam, kad ir uzsākta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, ja minēto prasību ieviešana pārsniedz ar iepriekš noteikto kvalitātes prasību nodrošināšanu saistītos izdevumus.

Kājenes izvēlne LV

Finansēšana 7. No valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem pārvadātājam kompensē: 7. Minētos zaudējumus uzskaita atsevišķi, un, nosakot kompensācijas apmēru, par tiem pasūtītājs un pārvadātājs norēķinās atsevišķi. Nesaņemtos ieņēmumus, kas saistīti ar Ministru kabineta noteikto kategoriju pasažieru pārvadāšanu, kam ir tiesības izmantot sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem, iekļauj kopējos zaudējumos, nosakot kopējo zaudējumu apmēru saskaņā ar šo noteikumu 2.

MainSearch

Minētos nesaņemtos ieņēmumus uzskaita atsevišķi. Šo noteikumu 6.

pārskats par ieņēmumiem tīklā

Organizējot eksperimentālos pārvadājumus, pasūtītājs un pārvadātājs slēdz sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto līgumu par eksperimentālo pārvadājumu veikšanu, vienojoties par finansēšanas kārtību un finansēšanas avotu.

Līdzekļi šo noteikumu 7.

Fiananšu pārskati| AST

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes priekšlikumiem Satiksmes ministrija valsts budžeta programmā pārskats par ieņēmumiem tīklā transports" piešķirtos līdzekļus sadala starp: Lai nodrošinātu šo noteikumu 7. Veicot šo noteikumu Šo noteikumu Autotransporta direkcija mēneša laikā pēc šo noteikumu Autotransporta direkcija divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu Sabiedriskā transporta padome mēneša laikā sniedz Satiksmes ministrijai priekšlikumus par nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pārdali vai nepieciešamajiem papildu finanšu līdzekļiem.

pārskats par ieņēmumiem tīklā

Ja republikas pilsētas pašvaldība vai Autotransporta direkcija pēc kompensāciju izmaksas par pārskata periodu ceturksni, kalendāra gadu ir ietaupījusi no valsts budžeta piešķirto finansējumu, republikas pilsētas pašvaldība vai Autotransporta direkcija minētos līdzekļus novirza zaudējumu segšanai nākamajos pārskata periodos pārskats par ieņēmumiem tīklā, kalendāra gadā.

Ja republikas pilsētas pašvaldība piešķirto valsts budžeta finansējumu neizlieto, pēc zaudējumu kompensācijas izmaksāšanas par pārskata periodu kalendāra gadu : Satiksmes ministrija precizē un samazina nākamajā kalendāra gadā piešķiramo valsts budžeta līdzekļu summu; Ja valsts budžeta programmā "Sabiedriskais transports" nepietiek līdzekļu, lai pilnībā kompensētu zaudējumus un izdevumus, par nepieciešamā finansējuma apmēru un finansējuma avotu lemj Ministru kabinets.

Zaudējumu un izdevumu noteikšana aprēķināšana atsevišķā uzskaitē Ja pārvadātājs ne tikai sniedz pakalpojumus, uz kuriem attiecas sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums, bet veic arī citu saimniecisko darbību, pārvadātājs nodrošina ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās saimnieciskās darbības atsevišķu uzskaiti. To pārskats par ieņēmumiem tīklā tāpat kā tad, ja sabiedriskā transporta pakalpojumus sniegtu atsevišķs, patstāvīgs komersants.

Atpakaļceļš

Pārvadātājs atsevišķo uzskaiti veic pa pārvadājumu veidiem reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti, reģionālie vietējās nozīmes maršruti vai pilsētas nozīmes maršruti un pa maršrutiem attiecīgajā pārvadājumu veidā, autobusiem un trolejbusiem uzskaitot nobraukto kilometru skaitu, sliežu transportam — vagonu vai sastāva nobraukto kilometru skaitu.

Ja pārvadātājs ir noslēdzis vairākus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumus, pārvadātājs veic iepriekš minēto atsevišķo uzskaiti par katru līgumu atsevišķi.

pārskats par ieņēmumiem tīklā

Pārvadātājs nodrošina kopējo ieņēmumu un kopējo izmaksu aprēķinu par katru sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, pārvadājumu veidu un par katru maršrutu atsevišķi. Pārvadātājs nosaka viena kilometra pašizmaksu: Viena kilometra pašizmaksu noteiktā pārvadājumu veidā aprēķina, dalot kopējās izmaksas euro ar kopējo nobraukumu kilometros attiecīgajā pārvadājumu veidā.

Related Articles

Viena kilometra pašizmaksu noteiktā maršrutā aprēķina, dalot uz maršrutu attiecināmās kopējās izmaksas euro ar attiecīgajā maršrutā veikto nobraukumu kilometros. Pēc šo noteikumu Pārvadātājs grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos grāmatvedības organizācijas dokumentos papildus rakstiski norāda: Nosakot pārskats par ieņēmumiem tīklā apmēru, pārvadātājs pieņem, ka sabiedrisko transportlīdzekļu nolietojumu un vērtību pārskata kalendāra gadā noraksta saskaņā ar lineāro metodi, ievērojot šādu lietderīgās lietošanas laiku sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kas noteikti sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā: M2 kategorijas autobusiem, kuru pilna masa nepārsniedz piecas tonnas un kuru vecums no pirmās reģistrācijas dienas līdz dienai, kad uzsākta autobusa ekspluatācija pārvadātāja uzņēmumā, ir: M3 kategorijas autobusiem, kuru pilna masa pārsniedz piecas tonnas un kuru vecums no pirmās reģistrācijas dienas līdz dienai, kad uzsākta autobusa ekspluatācija pārvadātāja uzņēmumā, ir: Ja īpašu sabiedriskā transportlīdzekļa bināro opciju atgriešanās 15 apstākļu dēļ sabiedriskā transportlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks ir mazāks par šo noteikumu Ja pārvadātājs jaunu sabiedrisko transportlīdzekļu iegādei un atjaunošanai izmanto Eiropas Savienības struktūrfondu, valsts vai pašvaldības, starptautisko organizāciju vai citu juridisko vai fizisko personu līdzekļus finanšu palīdzībupasūtītājs zaudējumus attiecībā uz amortizācijas atskaitījumiem aprēķina un kompensē tikai par pārvadātāja līdzfinansējuma daļu.

Lai noteiktu pārvadātāja prognozēto zaudējumu apmēru un pasūtītājs varētu aprēķināt pārskats par ieņēmumiem tīklā kompensācijas apmēru, pārvadātājs iesniedz pasūtītājam: Lai aprēķinātu izmaksājamās kompensācijas apmēru, republikas pilsētas pašvaldība Autotransporta direkcijā iesniedz: Pārskatā norāda maršrutu tīklā kopā gūtos ieņēmumus un izmaksas, kas radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pārskats par ieņēmumiem tīklā saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu tai skaitā papildu izdevumus, kas radušies, ieviešot pasūtītāja vai normatīvajos aktos noteiktās minimālās kvalitātes prasības sabiedriskā transporta pakalpojumiemun ir saistītas ar pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu gūšanu.

Pārskatā atsevišķā rindā norāda izdevumus par apbraucamā ceļa izmantošanu un pārējos saimnieciskās darbības ieņēmumos norāda no autoceļa remontdarbu pasūtītāja saņemtās kompensācijas par apbraucamā ceļa izmantošanu. Uz tiešajām izmaksām attiecina šo noteikumu Zaudējumu kompensēšana Pārvadātājam kompensējamo zaudējumu apmēru pasūtītājs nosaka, pamatojoties uz šo noteikumu 3.

Pasūtītājs, pamatojoties uz šo noteikumu Minētās izmaksas reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes autobusu maršrutos nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3. Šo noteikumu izpratnē par pārskats par ieņēmumiem tīklā uzskatāmi ieņēmumi no pārdotajām biļetēm tai skaitā abonementa biļetēm un bagāžas biļetēm pārskats par ieņēmumiem tīklā pārējie ieņēmumi, kas gūti, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu.

Pārējie bonuss ar opcijām ir ieņēmumi, kas gūti, veicot saimniecisko darbību, un kurus pārvadātājs ir guvis saistībā ar noslēgto sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu šādus ieņēmumus pārvadātājs nevarētu gūt, ja ar pārvadātāju nebūtu noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums.

pārskats par ieņēmumiem tīklā

Izmaksājamo kompensācijas apmēru pasūtītājs nosaka zaudējumu apmēram, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu N — faktiskais nobraukums kilometros maršrutu tīklā bez tehniskā nobraukuma. Sliežu transportam ņem vērā vagonu nobrauktos kilometrus. MK Ja šo noteikumu Pasūtītājs atmaksāto peļņas daļu novirza cita pārvadātāja vai no cita sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izrietošo zaudējumu kompensēšanai.

Papildu izdevumu kompensēšana Izdevumus, kas saistīti ar pasūtītāja noteikto vai normatīvajos aktos noteikto minimālo kvalitātes prasību ieviešanu pēc tam, kad uzsākta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, pārvadātājs iekļauj pašizmaksas aprēķinā un norāda pārskatā 5. Informāciju par pasūtītāja noteikto vai normatīvajos aktos noteikto minimālo kvalitātes prasību ieviešanu un ar to saistītajām izmaksām pārvadātājs iesniedz binārā opcija al. Zaudējumu kompensācijas izmaksas kārtība Ja sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā nav noteikts citādi, zaudējumu kompensāciju izmaksā avansā: Satiksmes ministrija: Dotāciju avansa maksājumus aprēķina pasūtītājs.

DisplayLogo

Reģionālās nozīmes pārvadājumos avansa maksājumu lielumam jānodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktība, ievērojot šo noteikumu 7. Ja pārvadātājs sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaista apakšuzņēmējus, zaudējumu kompensāciju par apakšuzņēmuma līguma izpildi apakšuzņēmējam maksā pasūtītājs šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Apakšuzņēmējs pasūtītājam iesniedz šo noteikumu Precizēto pārskatu un informāciju pasūtītājs izvērtē 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas.

Republikas pilsētas pašvaldība pēc šo noteikumu Lai pasūtītājs varētu noteikt zaudējumu kompensācijas apmēru un izvērtēt pārvadātāja aprēķināto zaudējumu pamatotību atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumam un pārskats par ieņēmumiem tīklā noteikumu Zaudējumu kompensācijas apmēru precizē katru ceturksni saskaņā ar šo noteikumu Svītrots ar MK Zaudējumu kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt aprēķināto faktisko zaudējumu apmēru, ja pārvadātājs ir ievērojis pasūtītāja noteiktos tarifus braukšanas maksu.

Pēc kompensācijas apmēra precizēšanas saskaņā ar šo noteikumu Ievērojot šo noteikumu Satiksmes ministrija — pārvadātājam un republikas pilsētas pašvaldībai līdz pārskata periodam ceturksnim sekojošā trešā mēneša desmitajam datumam; Satiksmes ministrija un republikas pilsētas pašvaldība — pārvadātājam par pārskata kalendāra gadu 30 dienu laikā pēc norēķinu savstarpējās salīdzināšanas.

  1. Dzīvo no binārām opcijām

Ja pārskata kalendāra gada laikā izmaksātās zaudējumu kompensācijas apmērs pārsniedz faktisko aprēķināto kompensācijas apmēru: Atmaksātos līdzekļus pasūtītājs ir tiesīgs novirzīt cita pārvadātāja vai cita sabiedriskā transporta pakalpojumu pārskats par ieņēmumiem tīklā līguma pārskata periodā radušos zaudējumu kompensēšanai. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma darbības termiņa beigās un gadījumā, ja tiek lauzts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums, pasūtītājs un pārvadātājs veic gala norēķinu, sastādot aktu par norēķinu savstarpējo salīdzināšanu.

pārskats par ieņēmumiem tīklā